VVD, tegen Vrijheid, tegen Vrede en tegen Democratie

schermkopie-1772-2017-02-08

Al weer een tijdje terug beloofde ik dit stuk te schrijven over de VVD. Met nog ruim een maand te gaan richting verkiezingen een goed moment om daar nu mee te komen.

Voor dit stuk hanteer ik de volgende definities:

  1. Vrijheid: Een recht of vrijheid die door een grondwet of fundamentele wet wordt gegarandeerd en die het vrij zijn van of de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking door een despotische macht verzekert.
  2. Vrede: Een heilzame toestand van rust en harmonie (positief gedefinieerd) of een toestand van afwezigheid van stoornis, twist of strijd (negatief gedefinieerd).
  3. Democratie: Regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Dit kan direct of indirect via vertegenwoordigers. Een regering van, voor en door het volk.

Geen Vrijheid
De eurofielen van de VVD verkwanselen Nederland aan de Europese Unie, een superstaat (despotische macht) in wording waar veel Nederlanders niet om hebben gevraagd. In 2005 heeft een meerderheid van de Nederlandse bevolking via een referendum aangegeven tegen een Europese grondwet te zijn. Met het verdrag van Lissabon is deze grondwet er alsnog op een ondemocratische manier doorgedrukt.

uitslageugrondwet

Stap voor stap wordt de EU verder uitgebreid. Bevoegdheden worden meer en meer overgedragen aan Brussel. U heeft daar, als u op een eurofiele partij stemt, geen enkele zeggenschap over (u keurt het in feite goed).
In Brussel beslissen ze over u. Zo mag, nee zo moet u jaarlijks honderden miljoenen (uw belastinggeld) afstaan aan de EU. Nederland is in de EU, procentueel gezien, de grootste nettobetaler (op Europees niveau nivelleren is een feest, niet alleen voor links maar ook voor de VVD).
U moet accepteren dat er naast echte vluchtelingen ook duizenden gelukszoekers op uw kosten moeten worden opgenomen in Nederland. Vaak mensen die onze normen en waarden niet accepteren en daardoor een bedreiging (zullen gaan) vormen voor onze samenleving en onze vrijheden. Door sociale onrust en onder het mom van terreurbestrijding zal onze vrijheid steeds verder worden ingeperkt.
En u moet ook accepteren dat, dankzij het monetaire wanbeleid van de ECB (zie o.a. hier, hier en hier) en de onhoudbare ‘one fits all’ (niet dus) Euro (zie o.a. hier en hier), uw welvaart afneemt en uw (toekomstige) pensioen wordt gekort of erger nog verdampt.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van zaken waar u, door de toenemende macht van Brussel, (straks) helemaal niets meer over heeft te zeggen.
Zo vlak voor de verkiezingen roept Mark Rutte dat er niet meer macht naar Brussel gaat. Verkiezingsprietpraat!

Ook wil de EU, naast volledige zeggenschap over u, qua gebied meer en meer uitbreiden, dat hoort nu eenmaal bij een imperialistische superstaat (zie o.a. hier (als u in sprookjes gelooft) en hier). Onder andere zijn Turkije en Oekraïne voorbeelden van die uitbreiding. Dat zal niet op korte termijn gebeuren want er is inmiddels een pauze ingelast (er zijn wat problemen in de EU die uitbreiding verhinderen). Maar als het aan de eurofielen ligt en als de EU overleeft, dan gaat die uitbreiding er in de toekomst zeker komen.

Er is eigenlijk teveel om hier op te noemen. Nog één punt, de handelsverdragen die de EU wil sluiten met o.a. de VS en Canada, respectievelijk TTIP (ligt nu dankzij Trump stil) en CETA. Dit zijn handelsverdragen die niet gesloten worden om uw levensstandaard te verbeteren, ze zijn vooral bedoeld om multinationals vrij spel te geven. Worden ze daarbij gehinderd door overheden, dan kunnen ze die overheden aansprakelijk stellen voor geleden schade en voor een daartoe in het leven te roepen gerechtshof slepen. U als belastingbetaler mag, nee moet daar dan weer voor opdraaien. Deze handelsverdragen passen in een globaliserende wereld waarin de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

U denkt nu misschien dat u zich helemaal niet beperkt voelt in uw vrijheid. Als u daarmee uw bewegingsvrijheid bedoelt en uw vrijheid van meningsuiting dan heeft u (nu nog) grotendeels gelijk. Waar het om gaat is dat uw vrijheid om zelf te beslissen over uw toekomst en de toekomst van b.v. uw kinderen u wordt ontnomen omdat deze beslissingsbevoegdheid door de eurofielen wordt overgedragen aan ongekozen bureaucraten in Brussel. U wordt een slaaf van de despotische macht in Brussel, de EU.

Kortom, een stem op de VVD is een stem voor de EU en dus een bedreiging van uw vrijheid om over uw eigen toekomst mee te kunnen beslissen.

Geen Vrede
Kijkend naar de definitie, dan is er al geruime tijd geen sprake meer van rust en harmonie en worden we al decennia lang geconfronteerd met stoornis, twist en strijd. We zien dat in Nederland, in Europa en in grote delen van de wereld.

Er zijn twee grote problemen die een bedreiging vormen voor vrede. Dat zijn immigratie en globalisering.

Om met immigratie te beginnen, u ziet het momenteel gebeuren. Zoals hiervoor al toegelicht een bedreiging voor uw vrijheid. Maar erger nog, ook een bedreiging voor de vrede. Immigranten komen vaak uit landen waar men afwijzend staat tegenover de westerse manier van leven. Het zorgelijkst zijn migranten (vluchtelingen, gelukszoekers) met een islamitische geloofsovertuiging, een geloof dat haaks staat op onze normen en waarden.
Inmiddels staat wel vast dat de integratie van voorgaande generaties (arbeidsmigranten en hun kinderen) uit islamitische landen grotendeels is mislukt en dat de integratie van veel nieuwkomers ook mede daardoor gedoemd lijkt te mislukken.
Erger nog is de dreigende situatie in de wereld, met name de conflicten in het Midden Oosten en in andere islamitische landen. Deze conflicten brengen het westen en de islamitische wereld niet dichter bij elkaar, integendeel. De tegenstellingen zijn groot en daarmee een voedingsbodem voor stoornis, twist en zelfs strijd (aanslagen en als er niet tijdig wordt ingegrepen nog erger) in Nederland, in Europa en elders.
Zoals in het hiervoor gelinkte stuk van Joost Niemoller te lezen is vindt de VN het nodig de immigratie naar Europa te versnellen. Al eerder riep de VN de EU op om de nationale homogeniteit van haar lidstaten te ondermijnen. Die z.g. omvolking van Europa is al veel langer geleden bedacht door meneer Richard Coudenhove-Kalergi.

Kortom, een stem op de VVD is een stem voor de EU en dus een stem voor immigratie en daarmee een stem voor stoornis, twist en uiteindelijk strijd (aanslagen en erger). Een stem tegen vrede.

Globalisering is geen ‘natuurlijk’ ontwikkelingsproces, al probeert men u het tegendeel wijs te maken, en is daarom niet los te zien van de voorgaande punten. Globalisering is de droom van de elite en gelijktijdig een nachtmerrie voor veel mensen. Het gaat namelijk gepaard met heel veel onrecht, geweld en oorlog.
De spanningen tussen aan de ene kant de VS en de EU en aan de andere kant Rusland en China en de conflicten in het Midden Oosten en in andere islamitische landen hebben allemaal te maken met globalisering.
De aanjager van deze spanningen en conflicten zijn de VS (o.a. tijdens het presidentschap van George W. Bush en Barack Obama, hopelijk dat daar met Trump verandering in komt). Sinds de val van de Sovjet-Unie zijn de VS uit op wereldhegemonie (een unipolaire wereld i.p.v. een multipolaire wereld) en ze worden daarin gesteund door de EU en de VN. Landen die zich hier tegen verzetten worden d.m.v. sancties, regime changes en oorlogen ‘gecorrigeerd’. Voorbeelden zijn o.a.: Rusland (sancties), Irak, Libië, Syrië en Oekraïne (regime changes en proxy oorlogen).
Er zijn verschillende scenario’s en theorieën over de manier waarop de elite de volledige macht en controle over de wereld wil verkrijgen. Voor de geïnteresseerden, aan het einde van dit stuk een aantal links naar stukken die ik daarover las en schreef.

Kortom, een stem op de VVD is een stem op de EU, de VS (als Trump het tij niet kan keren) en de elite. Dus een stem voor sancties tegen Rusland en voor lopende en toekomstige regime changes en oorlogen. Een stem tegen vrede.

Geen Democratie
Eerder in dit stuk haalde ik het referendum van 2005 aan over de Europese grondwet (tijdens het kabinet Balkenende 2 waaraan ook de VVD deelnam). De uitslag van dit referendum werd genegeerd.
Ook de uitslag van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne wordt genegeerd ondanks eerdere toezeggingen (ook van de VVD) om de uitslag te respecteren. En kom nu niet met dat inlegvelletje, want daarmee handelt Mark Rutte tegen de wet (uit Wikipedia, uitslag en gevolgen):

‘Is het referendum geldig en is een meerderheid van de stemmen tegen de wet, wordt zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet (art. 11 Wrr)’

Ook heeft de VVD, bij monde van meerdere (oud) politici, aangegeven tegen referenda te zijn (luister hier naar Mark Rutte). Volgens de VVD (en een meerderheid van de andere partijen) functioneert de representatieve democratie prima en is het niet gewenst complexe politieke vraagstukken voor te leggen aan burgers met de simpele vraag of ze voor of tegen zijn.
Dat (niet gewenst) is natuurlijk onzin. De politiek acht de burger wel in staat om één partij te kiezen op basis van een groot aantal (vaak) uitgebreide verkiezingsprogramma’s maar niet in staat om te oordelen over één (complex) onderwerp.
Referenda kunnen naast de representatieve democratie worden ingezet om burgers mee te laten beslissen over belangrijke zaken. Thierry Baudet ging daar onlangs over in gesprek en discussie (o.a. met Hans Wiegel) bij Buitenhof.

Los van de discussie over wel of geen referenda speelt, zoals hiervoor eerder aangehaald, ook de overdracht van bevoegdheden naar Brussel. Die overdracht ansich is al ondemocratisch (wie heeft daar om gevraagd?) en zal onze nationale democratie steeds verder uithollen. Daardoor komen we uiteindelijk in een situatie terecht waarin we als Nederlanders niet meer zelf kunnen beslissen over de toekomst van ons land.

Kortom, een stem op de VVD is een stem tegen referenda, een stem voor de EU en daarmee dus een stem tegen de democratie.

Geen VVD dus, wat nu?

Als het gaat om de EU en referenda dan geeft dit artikel een aardig inzicht de standpunten van de partijen (over Nexit).
In het artikel hebben D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren geen mening of niet gereageerd. Van D66 weten we dat ze nog eurofieler zijn dan de VVD en dat ze absoluut niet voor referenda zijn.
Forum voor Democratie komt niet voor in het artikel maar daarvan is duidelijk dat ze voor referenda zijn en tegen de EU.
Ook GeenPeil komt niet voor in het artikel maar daarvan weten we dat ze zelf (als politici) geen standpunt innemen. De leden bepalen de standpunten.

Ten aanzien van immigratie en globalisering kunnen we wel stellen dat alle eurofiele en linkse partijen (groep 2 in dit stuk) daar voorstander van zijn (al is de SP geen EU fan).

Dus hecht u aan vrijheid, vrede en democratie, dan resteren PVV, 50PLUS, VNL, FvD en als u direct invloed wilt uitoefenen GeenPeil. Wilt u echt nieuw bloed in de politiek, dan zijn daar FvD en GeenPeil en wat minder nieuw VNL (oud PVV-ers en nieuw Jan Roos).
Check desgewenst uw (voorlopige) keuze op de Stemwijzer * en beter nog m.b.v. het partijprogramma.

Ik wens u veel wijsheid bij de komende verkiezingen……..niet zo moeilijk toch?
Ik heb mijn keuzes al gemaakt.

* Disclamer: geen garantie dat de Stemwijzer NIET is gemanipuleerd door Poetin of Mark Rutte zelf.

 

Scenario’s en theorieën over Globalisering:

 

Strategisch plan (A4) PVV verder uitgewerkt

schermkopie-1700-2016-11-16

 

Op 31 augustus jl. reageerde ik op het A4-tje van de PVV. Er was veel kritiek op die A4. Het sprak mij wel aan omdat ik, als bedrijfskundige (in ruste), direct een link zag met een onderdeel uit mijn vakgebied, namelijk strategievorming met als tastbare producten de z.g. strategiekaart en het daarbij behorende A4-tje. Voor de fun heb ik de PVV doelen toen zo goed als mogelijk verwerkt in een strategiekaart. De verdere uitwerking heb ik uiteraard aan de PVV gelaten. Die uitwerking werd onlangs gepubliceerd in het AD en ontving ik via de PVV nieuwsbrief.

Dus, eerst maar eens even gekeken of alle doelen terug te vinden zijn in die uitwerking. Op één na, namelijk ‘Huren zijn verlaagd‘ heb ik ze allemaal terug kunnen vinden.
Dan de structuur ofwel de opbouw van het PVV plan, die is qua verhaallijn wel oké maar minder geschikt om de strategische ambitie en de gestelde doelen in een logische volgorde weer te geven. Normaal gesproken schrijf je het strategisch plan top down en zijn de ambitie en doelen verweven in de teksten.
Wat verder mist is hoe de doelen worden bereikt, ofwel ze zijn niet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) genoeg gemaakt. Maar goed, dat voert weer wat te ver voor nu (hopelijk werken ze daar zelf aan of is dat zelfs al gedaan).

Ook weer voor de fun (het bloed kruipt waar het niet gaan kan) heb ik toch een poging gewaagd om de ambitie en de doelen in de tekst te verwerken of er bij te ‘plakken’. Het hele stuk top down herschrijven vind ik een beetje te ver gaan. Mijn toevoegingen staan cursief en in deze kleur afgebeeld.

Conclusie tot zover, het PVV plan is vrijwel volledig consistent met het eerdere A4-tje (je zou niet anders verwachten, toch?), dus ze zijn op de goede weg. Op naar 15 maart 2017.

Hierna het plan en mijn toevoegingen.

Pim Fortuyn, de held van Rotterdam, de man die ons land wakker schudde, zei ooit: “Ga niet uit van het haalbare, maar van het denkbare.” Daarmee wilde hij duidelijk maken dat voor ons, Nederlanders, niets onmogelijk is.

Pim Fortuyn had gelijk. Voor ons is niets onmogelijk. Wij zijn Nederlanders.

Kijk maar naar ons land. Dit unieke en prachtige land hebben wij zelf gemaakt. Wij zijn het enige volk ter wereld dat een land bewoont dat het grotendeels zelf heeft geschapen. Een geweldige prestatie.

Wij creëerden niet alleen ons eigen land, maar wij verkenden ook de wereld. Wij bevoeren alle zeeën. Wij hebben New York gesticht en Australië ontdekt. Soms lijkt het alsof we dat allemaal zijn vergeten. Vergeten waar we toe in staat zijn. Wat we allemaal kunnen als we maar willen. En misschien is dat wel ons probleem. We moeten weer groots durven denken. Want waar een wil is, is een weg.

En ja, ik weet het. Er is veel om ons aan te ergeren. Er is ook veel om terecht boos over te zijn. Dit kabinet heeft ons land kapot bezuinigd, en laat toe dat ons land wordt gekoloniseerd door de islam. Maar laten we uitgaan van het denkbare. Laten we samen ons land bevrijden.

Vier jaar geleden won Mark Rutte de verkiezingen met een campagne gebaseerd op valse beloftes. Met leugens en bedrog. Geen geld naar de Grieken, 1000 euro voor alle Nederlanders, een strenger immigratiebeleid. En de PvdA was de vijand, u weet het allemaal nog wel. Hij bood er onlangs zijn excuses voor aan, maar hij trok er geen conclusies uit. Integendeel, hij zei sorry maar gaat gewoon door met het afbreken en weggeven van ons land. Misschien gaat hij ook opnieuw nog eens vier jaar regeren met de PvdA. Niemand kan hem nog op zijn woord geloven. En mijn vraag aan u is: wilt u nog eens vier jaar zo’n premier?

U leeft nu in het land van Mark Rutte. En dat is voor velen geen fraai land meer. Stapt u maar even de voordeur uit en kijk om u heen. De kans is groot dat er voor de ingang van de buurtwinkel tuig staat. Dat u daar wordt bespuugd en bestolen. Dat uw dochters, uw vrouw en ouders worden lastig gevallen en ’s avonds niet meer naar buiten durven. Verworden tot een vreemde in uw eigen land. Dat moet veranderen. Want dit is ons land. En het wordt van u afgepakt. En ik pak het voor u terug want de PVV is er primair voor de Nederlandse bevolking en voor alle andere inwoners die onze identiteit en normen en waarden respecteren. Wat de afgelopen jaren is afgebroken, onze welvaart, welzijn, veiligheid, autonomie en identiteit, gaan wij voor u terugwinnen en behouden. Nederland weer van ons!

Een politicus zoals ik, die de waarheid spreekt over een gigantisch probleem waar veel Nederlanders dagelijks mee geconfronteerd worden – ja, ik heb het over de terreur van de islam en het Marokkanenprobleem – wordt voor de rechter gesleept. Staat als verdachte in het beklaagdenbankje, terwijl haat imams ongestoord hun gang kunnen gaan en de politieke elite zwijgt. Ze noemen zich leiders, maar ze leiden niet; ze misleiden.

Mark Rutte’s Plan laat zich in één woord samenvatten: Plichtsverzuim.
Mijn Plan voor Nederland heet: Bevrijding. En bevrijding begint met het benoemen van de feiten.

De feiten: Zes op de tien gevangenen in Nederland is allochtoon en van alle gedetineerden is meer dan 10% van Marokkaanse herkomst. Marokkaanse jongeren worden bijna vijf keer vaker van een misdrijf verdacht dan autochtone jongeren. Nederland is verworden tot één doorlopende live-uitzending van Opsporing Verzocht. Een politicus die daarover zwijgt is de knip voor de neus niet waard. Ik weiger dat te doen. Nederland weer veiliger.

En ook over de islam zal ik niet zwijgen. Nooit en te nimmer. Want zwijgen is levensgevaarlijk. Afgelopen juli overleed Nobelprijswinnaar en holocaust-overlever Elie Wiesel. Ik mocht hem enkele jaren geleden persoonlijk ontmoeten in New York. Hij gaf de wereld een wijze les: “Als mensen zeggen dat ze je willen vermoorden, moet je ze geloven.” De islam zegt ons te willen vermoorden. De koran laat daar geen enkele twijfel over bestaan.

Zeven op tien Nederlandse moslims vindt religieuze regels belangrijker dan de Nederlandse seculiere wetten. En meer dan één op tien moslims in Nederland vindt het acceptabel om geweld te gebruiken vanuit de islam. Dat zijn meer dan 100.000 mensen. Velen weigeren te integreren en tonen geen respect voor het Nederlands gezag in wijken zoals Maassluis of Poelenburg. Wij krijgen de middelvinger. Islamitische hooligans paraderen met IS-vlaggen door de straten in Den Haag en bezetten bruggen met Turkse vlaggen in Rotterdam. Dit is ons land, maar hun vlaggen wapperen.

Kijk naar hun vlaggen. En kijk naar onze vlag. Er staat geen korantekst op en geen halve maan. Op onze vlag staan rode, witte en blauwe strepen. Het rood van onze identiteit, het wit van onze vrijheid en het blauw van de waarheid. Dit is de tijd dat van huis tot huis, van straat tot straat en van gemeente tot gemeente onze vlag moet worden gehesen. Overal. Met trots. Want dit is ons land, ons Nederland! En het schreeuwt om bevrijding.

Ik zal ons mooie land beschermen als ik het voor het zeggen krijg. En dat kan alleen als we het de-islamiseren. Ik wil dat tot de kern van mijn beleid maken. Want ik weiger dit prachtige land van ons kapot te laten gaan en ik kies voor onze cultuur en de vrijheid van ons volk.

Onze waarden zijn niet islamitisch maar gebaseerd op de joods-christelijke en humanistische beschaving. Wij hebben het recht en de vrijheid om zelf te bepalen hoe wij willen leven, en dit recht nooit af te geven. Twaalf jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord. Hij gaf zijn leven voor de vrijheid die het hart vormt van onze Nederlandse identiteit. En die identiteit moet weerbaar zijn. We moeten diegenen die onze vrijheid willen vernietigen niet de mogelijkheid geven onze vrijheden te misbruiken om ze van ons af te pakken. We moeten ophouden naïef te zijn en ons verdedigen. Want dit is ons land. Nederland heeft weer de gewenste eigen identiteit en heldere normen en waarden.

En Nederlanders beseffen donders goed dat er weliswaar gematigde moslims bestaan maar zeker geen gematigde islam. Twee op drie Nederlanders vinden dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. Driekwart vindt dat politici de problematiek van het toenemend aantal islamieten onderschat. Meer dan driekwart vindt de islam geen verrijking voor Nederland. Die mensen hebben groot gelijk. Maar niemand luistert naar ze. Ik wel. Islamitische hoofddoekjes niet meer in openbare functies, Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde en Alle moskeeën en islamitische scholen zijn dicht en de koran is verboden.

Mark Rutte sprak over koppig optimisme, maar Nederland heeft geen lachende ezels maar helden met standvastig realisme nodig. We kunnen het ons niet permitteren de ernst van de dreiging te onderschatten. Want die dreiging is existentieel: het voortbestaan van ons land staat op het spel. Potentiële terroristen zijn al in grote aantallen onder ons en komen nog dagelijks naar Europa, ook met de asielinstroom. Ze lopen hier vrij rond. Het is plichtsverzuim daar niets aan te doen en onze grenzen open te laten voor tienduizenden vooral islamitische gelukszoekers uit het Midden-Oosten en Afrika. Radicale moslims zijn preventief opgesloten, Geen asielzoekers en geen immigranten uit islamitische landen erbij, grenzen dicht en Verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd zijn ingetrokken, AZC’s zijn dicht.

We moeten ons ook bevrijden van de eurofielen in Brussel die de vloer aanvegen met onze identiteit, onze soevereiniteit en onze welvaart. We zijn niet langer baas over onze eigen grenzen, ons eigen geld, onze eigen democratie. Als we in een referendum bepalen dat we iets niet willen, zoals het associatieverdrag met de Oekraïne, dan duwen ze het ons toch door de strot. Want de wil van het volk is voor de elite niet relevant. Ze lachen ons uit. Nederland is weer autonoom en de Nederlandse bevolking heeft weer zeggenschap.
Nederland weer onafhankelijk, dus uit de EU en Directe democratie ingevoerd, met bindend referendum hebben burgers macht.

Alles wat tot onze cultuur behoort wil men van ons afpakken. Zelfs Zwarte Piet mag niet meer. De elite wil nu ook het woord “allochtoon” afschaffen, maar het is de autochtoon die zijn land verliest. Ik weiger me daar bij neer te leggen. Dit is ons land, onze cultuur, onze identiteit. Nederland, dit prachtige land, deze grote natie, dit vurige baken van vrijheid, het is van ons en het zal van ons blijven! Dit is de tijd om de tirannie te verdrijven. Nederland heeft weer de gewenste eigen identiteit en heldere normen en waarden.

Ik doe vandaag een oproep aan alle Nederlanders. Aan iedereen die geniet van onze zwaar bevochten vrijheden, aan iedereen die de welvaart en de rijkdom van dit geweldige land veilig wil stellen voor zijn kinderen en kleinkinderen: laten wij de wereld tonen dat we Nederlanders zijn. Kom in verzet – democratisch en geweldloos – tegen de elite die uw land weggeeft.  De taak die voor ons ligt is groot. Maar onze moed om ons land terug te veroveren is dat ook. Er is veel goeds dat behouden moet worden en er is veel dat recht moet worden getrokken. Er is weer welvaart en welzijn voor de inwoners van Nederland.

Dit is de tijd voor duidelijke taal: Nederlands geld voor de Nederlanders! Geen cent meer naar Afrika, naar Turkije, Griekenland of Brussel. Geen geld voor ontwikkelingshulp en nutteloze subsidies. Dan wordt er zóveel mogelijk. Beeldt u het zich eens in! Dan kunnen we de belastingen voor iedereen verlagen, de Inkomstenbelasting is verlaagd en de wegenbelasting is gehalveerd, zodat de koopkracht flink kan stijgen en de economie een geweldige boost krijgt. Dan kunnen we onze 65-plussers een fatsoenlijke oude dag geven. Dan brengen we de AOW terug naar 65 jaar en worden er geen pensioenen gekort. De AOW is 65 jaar en aanvullende pensioenen zijn geïndexeerd.

Ik kies ook voor het openhouden van verzorgingshuizen en voor duizenden extra handen aan het bed. In mijn Nederland draaien we de verschrikkelijke afbraak van de zorg onder Rutte 2 terug en staan er iedere dag en iedere nacht weer volop verpleegkundigen klaar om onze ouderen met toewijding, liefde en respect te verzorgen. In mijn Nederland schaffen we het eigen risico af. Want het kan niet dat Nederlanders zorg gaan mijden omdat ze het niet kunnen betalen, terwijl asielzoekers gemiddeld per jaar ruim duizend euro méér zorgkosten maken dan een Nederlander en alles gratis krijgen. Elke vezel van mijn lijf verzet zich tegen deze onrechtvaardigheid. Bezuinigingen thuiszorg en ouderenzorg zijn teruggedraaid, er zijn meer handen aan het bed en Eigen risico zorg is volledig afgeschaft.

Dan kunnen we ook meer geld geven aan de politie en het leger zodat zij meer middelen hebben om ons land veilig en vrij te houden en onze eigendommen en grenzen te beschermen. Nederland weer veiliger want Politie en defensie op noodzakelijke sterkte. We moeten onze grenzen sluiten voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen, Syriëgangers niet meer laten terugkeren, en criminelen met dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten. We moeten ons land bevrijden. Geen asielzoekers en geen immigranten uit islamitische landen erbij, grenzen dicht, Syriëgangers kunnen niet meer terugkeren naar Nederland en Criminelen met een dubbele nationaliteit zijn gedenaturaliseerd en uitgezet.

Ik wil ook directe democratie in Nederland met bindende referenda. Ons politiek bestel is nog steeds dat van de 20ste eeuw, geregeerd door dezelfde arrogante politieke elite van de valse beloftes en de huichelende sorry’s. Als de puinhopen van Mark Rutte ons één ding hebben geleerd dan is het wel dit: het volk moet aan de noodrem kunnen trekken wanneer de politieke elite ingaat tegen haar wil. En niet alleen één keer in de vier jaar. Directe democratie ingevoerd, met bindend referendum hebben burgers macht.

Miljoenen Nederlanders hebben de afgelopen decennia gezien hoe hun land voor hun ogen gekaapt werd. Je hoefde geen genie te zijn om te weten dat dit slecht zou aflopen. De onophoudelijke soevereiniteitsoverdrachten aan de EU, de euro die meer schaadt dan baat, de eindeloze stroom weggegooid geld naar de Grieken, de gevaren van de islam, de open grenzen en de massa-immigratie, de groeiende terreurdreiging, de asieltsunami, de belastingverhogingen en last but not least de bezuinigingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg die de zwaksten in de samenleving kopje onder hebben geduwd.

Wie waarschuwde heeft helaas gelijk gekregen. Maar er is hoop. Wij gaan er samen voor zorgen. Als een volk in beweging komt, dan wordt alles haalbaar. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn. Maar het kan. En het moet. Want we hebben geen keuze. Een sterk en soeverein land waar hard werken wordt beloond en de zwakkeren beschermd, waar terroristen niet zomaar meer via Hazeldonk kunnen komen binnenrijden, waar meisjes weer in rokjes de straat op kunnen zonder te worden nagesist of aangerand, waar de zorg betaalbaar is en de pensioenen fatsoenlijk, waar alle burgers – ook joden, homo’s, vrouwen, en islamcritici – veilig zijn. Waar patriottisme geen scheldwoord is maar een geuzennaam. Waar de islam de deur wordt gewezen.

Dit prachtige land, ons eigen land, is nog lang niet verloren. Sterker nog, we hebben de mooiste jaren nog voor ons. Als we maar de goede keuzen maken. En afscheid nemen van de wegkijkers en weggevers van Nederland. Het is tijd voor de bevrijding! Laten we ons land samen terugveroveren. Nederland weer van ons.

 

 

Het A4-tje van de PVV

Er is nogal wat te doen geweest over het A4-tje van de PVV. Sommigen vonden het een goeie zet anderen kwalificeerde het als debiel en alles wat daar tussen zit.

Het sprak mij direct aan. Niet de lay-out, de inhoud grotendeels wel, maar vooral het idee van een A4-tje deed mij denken aan de tijd dat ik nog werkte als organisatiekundige. Vanaf 1985 tot begin 2013 heb ik dat vak op verschillende (kennis)niveaus en binnen meerdere organisaties (banken, telecom en overheid) mogen uitvoeren.

Eén van de mooiere trajecten waarin ik heb meegewerkt was het proces van strategievorming bij mijn laatste werkgever (een overheidsorganisatie). Dit gebeurde onder begeleiding van twee externe consultants. Een leerzaam traject, zeker ook voor de directie en andere key-spelers.

De aanpak, waarover veel te vinden is op internet, bijvoorbeeld hier en hier (of Google even ‘Strategiekaart’), resulteerde in een aantal eindproducten, waaronder een z.g. strategiekaart en, u raadt het al, een strategisch A4-tje.

Alvorens een hele batterij organisatiekundigen over mij heen te krijgen wil ik nog even benadrukken dat het A4-tje van de PVV voor verbetering vatbaar is maar wat mij betreft een goeie opstap is naar een verder uit te werken strategie. En ongetwijfeld ook voor verbetering vatbaar de strategiekaart die ik (deels) heb gemaakt. Opbouwende kritiek van collega’s is altijd welkom daar waar het gaat om de toepassing van de methode. De inhoud (waar ik niet teveel aan heb veranderd) is uiteraard voor rekening van de PVV.

Op basis van het A4-tje van de PVV heb ik me beperkt tot de strategiekaart. Een eventueel aangepast A4-tje en de verdere uitwerking daarvan laat ik aan de PVV.

Alvorens de strategiekaart te tonen eerst even een belangrijk doel van die kaart en het A4-tje. Namelijk als communicatiemiddel naar de rest van organisatie of in dit geval dus naar de burgers c.q. de kiezers. Die communicatie kan met lange, wollige verhalen (zoals b.v. de 236 pagina’s van D66) of kort, kernachtig en overzichtelijk. De vraag is, welke slaat het beste aan bij de kiezers? Wat denkt u als u het b.v. vergelijkt met de organisatie waarin u werkt? Die bekende dikke rapporten of toch liever een kernachtig plaatje met een korte toelichting?

Dan nu de kaart die ik heb gemaakt op basis van het A4-tje van de PVV. Na de kaart een toelichting. Daarna nog even een afbeelding van het PVV A4-tje.

Schermkopie-1661 2016.08.31

De kaart is van boven naar beneden te lezen.
Om de Strategische ambitie volledig te kunnen waarmaken moeten de doelen onder Burgers (stakeholders) en Financieel eerst worden bereikt. Die doelen heb ik uit het A4-tje van de PVV gehaald (het doel ‘Kosten overheidsdiensten zijn verlaagd‘ is een suggestie van mijn kant, het mag/kan wel iets minder, toch?).
Rechts boven staat de door mij geïnterpreteerde Missie van de PVV (hier meer over Missie, Visie etc.).
De invulling van doelen op het gebied van Interne processen, Innovatie en informatie (technologie) en Medewerkers en cultuur heb ik gelaten voor wat het is, leeg dus. Enerzijds omdat dat te ver voert voor deze column, anderzijds omdat die niet te vinden zijn in het A4-tje van de PVV en ik geen idee heb hoe dat werkt binnen de centrale overheid (moet ik met toch eens een keer in verdiepen).
Maar ze zijn daarom niet minder belangrijk, zelfs essentieel omdat met/binnen die gebieden de maatregelen moeten worden uitgevoerd om de doelen en uiteindelijk de strategische ambitie te bereiken. Met b.v. slecht functionerende informatiesystemen en niet goed functionerende ambtenaren is het lastig zo niet onmogelijk dat te doen. Dus ook op deze gebieden moeten zo nodig doelen worden gesteld. Kijken we naar de PVV zelf, dan heeft dat o.a. betrekking op de eisen die de PVV moet stellen aan hun bestaande en straks nieuwe kamerleden (40 zetels 😉 ) en voor de diverse posten in het nieuwe kabinet.

Ik ga er even vanuit dat alle doelen op de verschillende gebieden zijn geformuleerd. We kunnen (moeten zelfs, voor het uitvoeren van de juiste maatregelen in de juiste volgorde) de strategiekaart dan van onder naar boven lezen, als oorzaak en gevolg relaties.
De doelen op het gebied van Innovatie en informatie (technologie) en Medewerkers en cultuur moeten we bereiken om de Interne processen te kunnen verbeteren. Als de Interne processen aan de eisen voldoen (de verbeterdoelen zijn  bereikt), dan zijn we in staat om onze beloftes aan de Burgers (stakeholders) na te komen en dat Financieel haalbaar te maken zodat we uiteindelijk de Strategische ambitie waarmaken en daarmee Nederland weer van ons is!

U zult begrijpen dat het in de werkelijkheid (nog los van coalitievorming ofwel water bij de wijn) behoorlijk complex kan/zal zijn en daarom vraagt om goeie planning & control instrumenten en capaciteiten. Misschien nog iets teveel bedrijfskunde voor de overheid maar wel iets waar ze m.i. meer naar toe zouden moeten, een bedrijfsmatige aanpak.

Ik wens de PVV in ieder geval heel veel succes de komende tijd en een verpletterende (voor de andere partijen) verkiezingsoverwinning!

 

Bijlage: De basis, het PVV A4-tje

Strategisch A-4 PVV

Association Agreement: why ‘no’ in the referendum is better than ‘yes’

Schermkopie-1321 2016.02.26

More than a month from now we (the Dutch) can (I must) go to the polls for the referendum on the association agreement with Ukraine. I recently read an article about it by Syp Wynia in Elsevier (Dutch newspaper): Association Agreement: Why ‘yes’ in a referendum is better than ‘no’.

As usuall a good article by Syp but I don’t agree with his final conclusion (below).

‘But to vote against almost the only perspective on improvement the Ukrainians have, well that goes a bit to far for me. Moreover, it is true, of course: a more stable and prosperous Ukraine – should it come to that – that certainly is also a Dutch interest’.

Of course, I want ordinary Ukrainians to have stability, prosperity and above all peace, but for me that’s not an argument at this time to vote ‘yes’. So I will vote ‘NO’.

Let me explain why, making use of a few quotes from the article by Syp.
I recommend to read the whole article Syp wrote (it’s in Dutch so use Google Translate if you want).

Origins of the situation in Ukraine
What Syp writes about the origins of the misery in Ukraine at this time is, I think, a too easy (mis)representation of facts.

‘Putin wanted to keep Ukraine within his own sphere of influence and in the ‘Eurasian Union’. The protests against Yanukovych’s capitulation to Putin led in February 2014 to the fall of the president. There was a Ukrainian interim government and then a newly elected president, Petro Poroshenko’.

The way in which Yanukovych’s was brought down was a dirty action. A particularly by the US orchestrated coup (regime change is a “trademark” of the US) brought him down. Earlier I wrote about the dubious role of the US in the world (here) with a reference to this article about the regime change. The following quote from that article.

‘Furthermore, in the other key documentary source on this overthrow, which is the phone-conversation between U.S. President Barack Obama’s two chief operatives who arranged the overthrow, a conversation that occurred 18 days before the overthrow, Victoria Nuland instructed Geoffrey Pyatt to have Arseniy Yatsenyuk appointed to lead the junta-regime that would become installed when the coup was completed. Everyone should hear that conversation; it is massively important, in a historical sense, especially because it proves that this was a coup and not anything of a democratic nature — it proves that Western goverments and press have been lying through their rotten teeth about this being some sort of victory for ‘democracy,’ when in fact it was the exact opposite of that’.

EU expansion
Here a part about the rampant EU expansion.

‘The European Union sees expansion as the most powerful instrument of its foreign policy. This is also the biggest weakness. The Union holds up the juicy bone of becoming a member of the EU. So foreign policy becomes domestic policy. The neighbor is now also decisionmaker at the EU table. This questionable method could be, in itself, a good subject for a referendum’.

In addition to this juicy bone there is a much more serious problem. The relationship with Russia and the historical sensitivities that go along with it. With the colaps of the Soviet Union it appears commitments (info here, here and here) were made not to expand NATO eastwards. Even though there are different interpretations of what is or was not agreed, a child understands that the expansion, of both NATO and the EU, since that time seriously conflicts with the, how shall I call it, expectations of the Russians. The driving force behind these expansions is, in my view, mainly the USA, having a very dubious agenda towards Russia. A widely quoted statement from 1992 by Paul Wolfowitz (then deputy minister of defense) is ‘It is our priority to avoid the rise of a new rival on the former territory of the Soviet Union or elsewhere’. The so-called Wolfowitz doctrine is further explained here in Dutch (check here for English versions). A quote from it:

‘The Wolfowitz Doctrine was the US response to the colaps of the Soviet Union in 1992, making the US the only remaining superpower on the world stage. The doctrine suggests, bluntly, that the US must do everything to keep it that way’.

And indeed, the US apparently do anything to maintain their dominance. Which, among other things, explains the US-orchestrated regime change in Ukraine. Not to help the ordinary Ukrainians but to frustrate, further isolate and economically break down Russia (a.o. sanctions and low oil prices).

Would it not be much better if the EU right now seeks rapprochement with Russia in order to get the pressure off in Ukraine? A first step to stop this terrible civil war could be put in motion, instead of further fueling the fire with a so-called ‘trade treaty’? Obama and his friends would obviously not find that rapprochement very nice because they love to create a new enemy when it comes to Russia. But, as we say in Holland,  I would rather have Russia as a good neighbor much, much more than the US as a distant criminal ‘friend’.

With the foregoing, I have already answered the question in the following quotation from Syp.

‘Opponents of the association agreement argue that it is unnecessarily stepping on sensitive Russian toes and therefor there will be no peace or stability, but instead the growing risk of war. But should the Dutch voters for that reason vote ‘no’? Is it really so that the West, in this case the EU, should not regarde Ukraine as a sovereign country?’

So indeed, for that reason say NO. And yes, Ukraine is a sovereign country but a country in civil war. Let’s (EU, Ukraine and Russia) first of all solve that problem (yes you got that right, I prefer to do that without the power- and war-hungry US).

In case of a NO, the Dutch government will still ratify the association agreement
I have no doubt that they will. We know Mark (Dutch PM) and ‘our’politicians by now. Think back to the 2005 referendum, the empty promises of the past few years and the resistance to the forthcoming referendum.

‘Prime Minister Mark Rutte (VVD) has said that the government will mainly be guided by the referendum debate and the applied arguments and – obviously – less by the results of the votes. Rutte smartly anticipates  for a government decision to also ratify the agreement with Ukraine in case of a valid and dismissive referendum. During future elections a part of the electorate will not appreciate that, but it is a possible scenario’.

Ignoring a NO will further expose them and we will be pretty sure that we don’t have to expect much more from them in terms of democracy. If we want to preserve democracy (actually recover it), then we will have to punish them with the March 2017 elections.
For now it i
s necessary that we at least reach the turnout threshold of 30% (preferably much more) and of course a majority ‘NO’ vote.

So my appeal to all the Dutch people, in any case cast your vote!

Weighing FOR and AGAINST arguments
Finally Syp weighs a number of arguments for and against the treaty. Two of them I have already, more or less, talked about ( ‘No will help Putin’ and ‘Import of war’). On one point ‘Good for business’ a last short statement.

‘The removal of barriers to trade and investment is also good for foreigners to do business in Ukraine, in particular for EU operators’.

Partly because of the American intervention it will indeed be good for multinationals. An example is the (disputed) extraction of shale gas and the role (info in Dutch here and here) of the US. Will there be benefits for ordinary Ukrainians? Given the corruption, I doubt it.

So, I am gonna vote canstock1706670

Associatieverdrag: waarom ‘nee’ bij referendum beter is dan ‘ja’

Schermkopie-1321 2016.02.26

Nog ruim een maand en dan mogen we (ik zelf moet) naar de stembus voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Onlangs las ik er een stuk over van Syp Wynia in Elsevier: Associatieverdrag: waarom ‘ja’ bij referendum beter is dan ‘nee’

Zoals we van Syp gewend zijn een goed stuk maar met zijn eindconclusie (hierna) ben ik het niet eens.

‘Maar om nou tegen zo’n beetje het enige perspectief op verbetering van het lot van de Oekraïners te stemmen, dat gaat ook wel wat ver. Bovendien is het natuurlijk waar: een wat stabieler en welvarender Oekraïne – mocht het ervan komen – dat is natuurlijk wel degelijk ook een Nederlands belang’.

Ik gun de gewone Oekraïners natuurlijk ook stabiliteit, welvaart en vooral vrede maar dat is voor mij op dit moment geen argument om ‘ja’ te stemmen. Ik stem dus NEE.

Ik zal toelichten waarom en daarbij gebruik maken van een aantal citaten uit het stuk van Syp. Ik raad overigens aan het hele stuk van Syp te lezen.

Ontstaan van de situatie in Oekraïne
Hetgeen Syp stelt over de aanloop naar de ellende waarin Oekraïne nu verkeert vind ik wel heel kort door de bocht

‘Poetin wilde Oekraïne binnen zijn eigen invloedssfeer en zijn ‘Eurazia­tische Unie’ houden. De protestdemonstraties tegen Janoekovitsj’ capitulatie voor Poetin leidden in februari 2014 tot de val van de president. Er kwam een Oekraïense interim-regering en vervolgens ook een nieuwgekozen president, Petro Porosjenko’.

De manier waarop Janoekovitsj ten val kwam is op z’n minst onfris te noemen. Een met name door de VS geregisseerde staatsgreep (regime change is een ‘handelsmerk’ van de VS) bracht hem ten val. Eerder schreef ik over de dubieuze rol van de VS in de wereld (hier) met daarin een verwijzing naar dit stuk over die regime change. Daaruit het volgende citaat (vertaald in NL):

Bovendien, in een andere belangrijke documentaire over deze coup, vind je een telefoongesprek tussen de twee belangrijkste medewerkers van de Amerikaanse president Barack Obama, die de coup organiseerde. Een gesprek dat 18 dagen voor de coup plaatsvond, waarin Victoria Nuland Geoffrey Pyatt instrueerde Arseniy Yatsenyuk aan te stellen als leider van het junta-regime dat geïnstalleerd zou worden zodra de coup was voltooid. Iedereen zou dat gesprek moeten horen; het is enorm belangrijk, van historische betekenis, vooral omdat het bewijst dat dit een coup was en niets te maken had met democratie – het bewijst dat de westerse regeringen en pers een smerige leugen hebben verspreid door te beweren dat dit een soort van overwinning zou zijn voor de ‘democratie’, terwijl het in feite precies het tegenovergestelde van dat was’.

Uitbreiding EU
Dan een stuk over de ongebreidelde expansiedrift van de EU.

‘De Europese Unie beschouwt uitbreiding als het krachtigste instrument van haar ­buitenlandbeleid. Dit is tegelijkertijd de grootste zwakte ervan. De Unie houdt landen om zich heen immers een wortel voor die ertoe kan leiden dat ze lid van de EU worden. Het buitenlandbeleid is dan binnenlandbeleid geworden. De buurman zit nu als meebeslisser aan tafel. Deze discutabele werkwijze zou als zodanig al een goed onderwerp voor een referendum kunnen zijn’.

Naast de voorgehouden wortel speelt een veel ernstiger probleem. De relatie met Rusland en de historische gevoeligheden die daar bij horen. Bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie (b)lijken toezeggingen (info hier, hier en hier) te zijn gedaan om de NAVO niet verder uit te breiden naar het oosten. Ook al bestaan er verschillende interpretaties van wat er nou wel of niet is afgesproken, een kind snapt dat de uitbreidingen die we, zowel van de NAVO als van de EU, sindsdien hebben gezien ernstig conflicteren met het, hoe zal ik het noemen, verwachtingspatroon van de Russen. De drijvende kracht achter die uitbreidingen is m.i. voornamelijk de VS die t.a.v. Rusland een heel dubieuze agenda hebben. Een veel geciteerde uitspraak uit 1992 van Paul Wolfowitz (toenmalige onderminister van defensie) isHet is onze prioriteit om te voorkomen dat er een nieuwe rivaal opstaat, op het voormalige gebied van de Sovjet-Unie, of elders’. Deze z.g. Wolfowitz-doctrine wordt hier verder toegelicht. Een citaat daaruit:

‘De Wolfowitz-doctrine is het Amerikaanse antwoord op het wegvallen van de Sovjet-Unie in 1992, waardoor de VS als enige supermacht op het wereldtoneel overbleven. De doctrine stelt, kort door de bocht, dat de VS er alles aan moeten doen om dat zo te houden’.

En inderdaad, de VS doen er blijkbaar alles aan om hun machtspositie te behouden. Dat verklaart o.a. de door de VS geregisseerde regime change in Oekraïne. Niet om die arme Oekraïners te helpen maar om Rusland op de kast te jagen, verder te isoleren en economisch kapot te maken (o.a. de sancties en de lage olieprijs).

Zou het niet veel beter zijn als de EU juist nu toenadering zoekt tot Rusland om daarmee de druk van de ketel in Oekraïne te halen? Een eerste stap waarmee het stoppen van die verschrikkelijke burgeroorlog in gang kan worden gezet, i.p.v. verder olie op het vuur te gooien met een z.g. ‘handelsverdrag’? Die toenadering vinden Obama en zijn vrienden natuurlijk helemaal niet leuk want zij creëren maar al te graag een nieuw vijandbeeld als het om Rusland gaat. Maar ik heb Rusland liever als een goede buur dan de VS als een verre criminele ‘vriend’.

Met het voorgaande heb ik ook al antwoord gegeven op de vraag in het volgende citaat van Syp.

‘Tegenstanders van het associatie­akkoord voeren aan dat het nodeloos op gevoelige Russische tenen trapt en dat zo niet vrede of stabiliteit, maar juist het risico van oorlog groeit. Maar zouden de kiezers van Nederland daarom nee moeten zeggen? Is het werkelijk zo dat het Westen, in dit geval de EU, Oekraïne dan maar niet meer moet beschouwen als een soeverein land?’

Dus inderdaad daarom NEE zeggen. En ja, Oekraïne is een soeverein land maar wel een land in burgeroorlog. Laten we (EU, Oekraïne en Rusland) dat eerst maar eens oplossen (u ziet het goed, graag zonder de op macht en oorlog beluste VS).

Bij een NEE zal het kabinet het verdrag toch ratificeren
Ik twijfel er niet aan dat ze dat zullen doen. We kennen Mark en ‘onze’ politici zo onderhand wel. Denk even terug aan het referendum van 2005, de loze beloften van de afgelopen jaren en de weerstand tegen het komende referendum.

‘Premier Mark Rutte (VVD) heeft al gezegd dat het kabinet zich na het referendum vooral zal laten leiden door het debat en de gebezigde argumenten en – kennelijk – minder door de uitslag. Rutte sorteert aldus slim voor op een kabinetsbesluit om ook bij een geldig en afwijzend referendum het akkoord met Oekraïne toch te ratificeren. Het zal hem bij volgende verkiezingen door een deel van de kiezers niet in dank worden afgenomen, maar het kan’.

Met het negeren van een NEE vallen ze verder door de mand en weten we vrijwel zeker dat we van hen op het gebied van democratie niet veel meer hoeven te verwachten. Willen we de democratie behouden (eigenlijk terugkrijgen), dan zullen we ze met de verkiezingen van maart 2017 moeten afstraffen.
Wat nu dan wel nodig is, is dat we minimaal de opkomst drempel van 30% halen (liever veel meer) en natuurlijk een meerderheid die ‘NEE’ stemt.

Dus mijn oproep aan iedereen, ga in ieder geval stemmen!

Weging VOOR en TEGEN argumenten
Tot slot weegt Syp een aantal argumenten VOOR en TEGEN het verdrag. Twee daarvan heb ik al min of meer behandeld (‘Nee helpt Poetin‘ en ‘Import van oorlog‘). Over één punt ‘Goed voor handel’ wil ik het nog even kort hebben.

‘Het opheffen van belemmeringen bij handel en investeringen is natuurlijk ook goed voor buitenlanders die zaken willen doen in Oekraïne, in het bijzonder voor ondernemers uit de EU’.

Mede gezien de Amerikaanse inmenging zal het voor multinationals inderdaad goed zijn. Een voorbeeld daarvan is de (omstreden) winning van schaliegas en de rol (info hier en hier) van de VS daarin. Of de gewone Oekraïners er, gezien de corruptie, van zullen profiteren durf ik te betwijfelen.

Ik stem dus canstock1706670

We kunnen de democratie opdoeken

Schermkopie-94 2014.04.07

Gisteren was ‘Het referendum’ één van de onderwerpen in Buitenhof. U heeft het kunnen zien of u kunt er alsnog naar kijken via buitenhof gemist. Van de website van Buitenhof de volgende inleidende tekst.

Het referendum staat weer op de politieke agenda. Dinsdag praat de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en D66. Zoals het er nu naar uitziet lijkt het een meerderheid te halen. Maar hoe wenselijk is dit? En is het een antwoord op de kloof tussen de burger en de politiek? En hoe houdbaar is ons democratisch bestel? Een debat met initiatiefnemer Linda Voortman (GroenLinks), hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging en politicoloog Kristof Jacobs’.

De aanleiding om deze column te schrijven waren de opmerkingen (tegenwerpingen, nuances) van Andreas Kinneging (AK). Zijn kritische kanttekeningen heb ik vaker door anderen, met name politici horen roepen. Kort door de bocht samengevat ‘de burger is niet in staat om een zinnig besluit te nemen over complexe politieke zaken’. Herkent u zichzelf?

Ten aanzien van het onderwerp referendum vraagt AK zich af (hij argumenteert in vragende vorm) of de bevolking wel goed nadenkt over de voorliggende opties. Verder praat hij over de representatieve democratie waarin, in het kader van arbeidsdeling, politiek bedrijven een specialisme, een vak is en daarmee, ten opzichte van de inbreng van burgers, leidt  tot een betere kwaliteit.

De voorstanders van het referendum, Linda Voortman en Kristof Jacobs spreken over de kloof tussen burger en politiek, het dalende vertrouwen van de burger in de politiek en geven hun visie, waaronder de mogelijkheid om burgers meer en op verschillende manieren te betrekken bij de politieke besluitvorming. AK spreekt uit daar weinig vertrouwen in te hebben en verwijst als voorbeeld naar het raadgevend (Europese) referendum over het constitutioneel verdrag. AK vraagt zich af hoe diep burgers daar over hebben nagedacht, hebben ze de constitutie überhaupt gelezen? Goed, wijs en verstandig beraad van de burgers was volgens AK niet de grondslag voor hun besluit, eerder een gevoel van onvrede over de EU.

De uitkomst van het referendum kent u. Wat ermee gedaan is ook. AK geeft aan dat drie jaren later het verdrag alsnog via de representatieve (?) organen is aangenomen onder de naam ‘Lissabonverdrag’. Verder stelde hij ‘als iets het vertrouwen van burgers aantast in de politiek en de democratie, dan is dat het wel’.

AK zegt het niet met zoveel woorden maar volgens mij bedoelde hij dat je beter geen referendum kan houden. Want als de uitkomst je niet bevalt en je die als politiek naast je neer legt, dan tast dat het vertrouwen van burgers in de politiek aan. Anders gezegd, geen referendum houden want we willen het vertrouwen van de burgers niet verliezen? Ja hoor zo dom zijn die burgers.

In de discussie stelt AK dat politiek niet alleen maar een veredelde manier van enquêteren is, politiek is ook leiding geven en mensen overtuigen, je moet met een verhaal aankomen over Europese integratie. Jacobs antwoord daarop dat juist bij een referendum de politici het goed moeten uitleggen.

Tijdens de discussie vraagt AK zich ook af of de bevolking de complexiteit van b.v. de EU en de zorgproblematiek kan doorgronden en stelt hij dat mensen geen tijd hebben en zich niet maanden lang willen verdiepen in die onderwerpen.

Oké, al luisterend naar AK zeg ik ‘opdoeken die democratie’. Waarom de hele democratie, het gaat toch alleen over het referendum? Nee, want als wij burgers al niet in staat zijn om ons uit te spreken in een referendum, hoe kunnen we dan een zinnige stem uitbrengen tijdens de verkiezingen? Eén onderwerp (b)lijkt voor ons al te moeilijk of te veel, laat staan dat we een gefundeerd oordeel kunnen hebben over al die verkiezingsprogramma’s die de meesten van ons dan waarschijnlijk ook niet kunnen of willen lezen. Dus een wassen neus die verkiezingen, doen we kennelijk ook op gevoel.

Maar goed, u begrijpt het al, toch? Ik ben het helemaal niet eens met AK. Het referendum moet er gewoon komen. Dan kunnen wij als burgers beslissen over heel belangrijke punten (zoals b.v. het wel of niet weggeven van onze soevereiniteit aan de EU) en over punten waar een kabinet met of zonder gedoogconstructie om wat voor reden dan ook niet uit kan of wil komen. Aan de dames en heren politici om ons die punten maar eens goed uit te leggen, in de verkiezingsprogramma’s, bij coalitievorming en bij een referendum.