Beoordeling verkiezingsprogramma’s PVV, FvD, JA21: Deel 9 Zorg

zuidplas-verkiezingen_0

Tot en hopelijk ruim voor de verkiezingen van 17 maart a.s. ( als die doorgaan) spit ik de verkiezingsprogramma’s van de PVV, FvD en JA21 door. Afhankelijk van het resultaat en de tijd die ik heb neem ik eventueel ook de programma’s van Oprecht, Code Oranje en eventueel de SP nog mee. Alle andere partijen zijn voor mij niet relevant omdat ze ons Nederlanders niet of onvoldoende vertegenwoordigen, erger nog ons land naar de vernieling helpen met hun achterlijke globalistische, cultuur marxistische agenda’s.

In dit deel 9 neem ik de programmapunten op het gebied van de Zorg onder de loep.

Voorgaande delen (en voorkeur):

 • Deel 1 over Defensie en Buitenland (FvD)
 • Deel 2 over Immigratie en Integratie (JA21)
 • Deel 3 over Cultuur, Tradities en Identiteit (JA21)
 • Deel 4 over Veiligheid (FvD)
 • Deel 5 over Klimaat, Milieu en Energie (FvD)
 • Deel 6 over Democratie en Rechtstaat (FvD)
 • Deel 7 over Economie, Inkomen en Pensioen (FvD)
 • Deel 8 over de EU en de Euro (FvD)

In de volgende delen zal ik de andere voor mij belangrijke punten behandelen. Uiteindelijk rond ik af met een totaalbeeld/samenvatting en mijn gemotiveerde definitieve keuze voor één van de genoemde partijen.

Hoe ziet een deel eruit? Ik kopieer de voor mij relevante programmapunten (teksten en opgesomde punten), voorzie die van een kleur (rood = absoluut niet mee eens, oranje = twijfelachtig, groen = mee eens) en geef waar nodig per punt een toelichting (cursief). Punten uit de programma’s die ik niet noem zijn wat mij betreft oké of niet zo belangrijk. Ik vat samen en sluit af met een voorlopige keuze (zie gelijk hieronder).

Voorlopige keuze op basis van deze onderwerpen

FvD en JA21 zitten wat mij betreft weer redelijk dicht bij elkaar. Over de PVV kan ik weer kort zijn: kort en bondig maar spreekt me weer niet zo aan. Ten opzichte van JA21 heeft FvD meer punten (vet afgebeeld) die mij aanspreken, m.n. over de aanpak van Corona en de rol van zorgverzekeraars. Die laatste zou ik helemaal vanaf willen. Terug naar een ziekenfonds (één verzekeraar) maar dan wel professioneel genoeg (geen ambtenarij). Dus ook nu weer scoort FvD het beste.

Er is een rel/hetze ontstaan rond een app groep van FvD. Ik zal de ontwikkelingen rond dit item blijven volgen en uiteindelijk meenemen in mijn definitieve keuze. Inmiddels heb ik gehoord dat de appjes zijn gelekt door een voormalig FvD lid die nu bij JA21 zit. Ik heb geen idee of dit waar is. Dus wie daar bewijs van heeft, laat het even weten.
Wat er precies speelt weet ik niet maar als ik kijk naar de winst van FvD tijdens de staten verkiezingen, de Otten kwestie, de app kwesties van de afgelopen tijd en de daarmee gepaard gaande ‘zetelroof’ dan heb ik zo mijn bedenkingen.

Tussenstand:

 • 7 punten voor FvD
 • 2 punten voor JA21
 • 0 punten voor PVV

PVV

Uw Zorg (PDF, pagina 14 e.v.)

Onze zorg is goud waard. De zorg is onderdeel van onze verzorgingsstaat die door onze ouders en grootouders met bloed, zweet en tranen is opgebouwd.

Ze (zorgpersoneel) regelen dat alles goed verloopt of bieden een luisterend oor. Hiervoor verdienen ze niet alleen alle lof, maar ook een forse, structurele loonsverhoging.

We willen er een heilige plicht van maken dat administratie wordt geautomatiseerd, gestandaardiseerd of afgeschaft. Zodat zorgmedewerkers steeds meer tijd krijgen om dat te doen waarvoor ze zijn aangenomen: zorgen voor mensen. Ik neem aan het afschaffen van overbodige administratieve zaken.

We willen dat het makkelijker wordt om meer uren te werken en daar een betere beloning aan over te houden. We willen dat er een voltijdbonus komt en dat overheadmedewerkers met behoud van salaris weer op de werkvloer kunnen gaan werken. Dit willen we op vrijwillige basis bereiken. Uiteindelijk gaat het erom dat de werkdruk voor iedereen afneemt en dat er voldoende collega’s zijn.

Het aantal 75-plussers verdubbelt de komende twintig jaar en hun zorgvraag ook. Het is daarom van belang dat we investeren in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisendehulpposten.
Streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen moeten niet langer elkaars concurrenten zijn.

Er zijn tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken nodig en we hebben tienduizenden nieuwe aangepaste woningen nodig voor al die ouderen die thuis blijven wonen en slechtziend of slecht ter been worden.

De werkdruk in onze verpleeghuizen is nog steeds te hoog. We willen ervoor zorgen dat we de handen van de medewerkers vrijspelen, zodat ze voor onze ouderen kunnen zorgen.

We willen daarom (pandemie, rampen) een crisisreserve aanleggen van reserveverpleegkundigen, reserve artsen, reserve ondersteuners, reservebedden, reserve apparatuur en reserve gebouwen. Pas als de crisisreserve overloopt, komen de ziekenhuizen in beeld. Twijfelpuntje. Zou een continue overcapaciteit betekenen van zowel personeel als middelen?

Daarnaast willen we beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en apparatuur in eigen beheer maken, zodat ze niet zomaar verkocht kunnen worden aan het buitenland en we ons daarna voor zulke belangrijke spullen moeten begeven op een internationale markt van zwendel en woekerprijzen.

Natuurlijk zijn wij niet voor oplopende zorgkosten, immers wie ziek is betaalt het meeste voor de zorg, maar de vele paniekverhalen over alsmaar oplopende zorgkosten zijn onwaar. Kan ik niet beoordelen.

De economie zal de komende jaren nodig hebben om te herstellen van de coronacrisis, het is daarom zaak onze zorg in de benen te houden en niet erop te besparen.

Zorg moet een nationale topprioriteit worden Moet in ieder geval de normale vraag en een pandemie e.d. aankunnen
• Forse, structurele salarisverhoging
• Tienduizenden extra zorgmedewerkers In ieder geval wat eerder wegbezuinigd is en wat nodig is voor kwalitatief goede zorg
• Administratie automatiseren, standaardiseren of afschaffen zie eerdere opmerking
• Administratie schrappen door één tarief in thuiszorg en verpleeghuis
• Meer uren werken moet lonen
• Voltijdbonus voor zorgmedewerkers
• Met behoud van salaris weer op de werkvloer werken
• Investeren in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisendehulpposten
• Geen concurrentie meer tussen streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen
• Geen concurrentiebeding meer voor specialisten die een kliniek in een wijk beginnen
• Tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken
• Tienduizenden nieuwe ouderenwoningen
• Vereenvoudigen regelen van zorg. Ouderenzorg in één wet
• Zorg voor mensen met een levenslange beperking regelen in één wet
• Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen
Crisisreserve aanleggen in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag zie eerdere opmerking
• Voldoende beschermingsmiddelen en apparatuur in eigen land maken en beheren
Géén vaccinatieplicht. Géén drang of dwang.
• Afschaffen eigen risico voor iedereen verplichte eigen risico
Behoud zorgtoeslag voor lagere inkomens toeslagen afschaffen, belasting verlagen
• Verbod op winstuitkering

FvD

Hoofstuk 6 Zorg

Eerstelijnszorg

Bijna 40% van alle huisartsen is inmiddels waarnemer. Deze huisartsen kennen de patiënten niet, ze bouwen geen behandelrelatie op en leveren kortdurende zorg. Daarnaast mag een huisarts slechts 10 minuten per consult declareren. Dit forceert de huisarts om haastige beslissingen te maken en schaadt de arts-patiëntrelatie. Het leidt bovendien tot onnodige overdiagnostiek en het vaker voorschrijven van onnodige medicatie. Zorgverzekeraars weigeren de extra 5 minuten te vergoeden ondanks het feit dat hier voldoende onderzoek naar is gedaan. Wij gaan dat aanpakken.

De Jeugdzorg en GGZ gaan gebukt onder veel problemen, zoals toename van bureaucratie, minder aanbod en een toename van wachtlijsten. Ook is er sprake van verschillen in toegankelijkheid en rechtsongelijkheid.
Daarom willen wij weer landelijke financiering en organisatie van de jeugdzorg en de GGZ.

GGZ-medewerkers raken overspoeld met administratieve taken zoals de minutenregistratie. De Wet Verplichte GGZ, die begin 2020 ondanks protesten vanuit de beroepsvereniging is ingevoerd, bevordert bureaucratie en verhoogt de werkdruk.
Medewerkers haken af of vallen uit en dat vergroot de al lange wachtlijsten.

De zorg moet toegankelijk én betaalbaar blijven. Daarom wil Forum voor Democratie het eigen risico naar 200 euro per jaar verlagen. Verplichte eigen risico afschaffen.

 • Stabiele arts-patiënt relaties in huisartsenpraktijken, met voldoende tijd voor de patiënt.
 • Laagdrempelige preventie-spreekuren bij de huisarts.
 • Primair voorschrijven van generieke middelen om medicijnkosten te drukken. Mits de werking effectief (genoeg) is.
 • Landelijke financiering en organisatie van jeugdzorg.
 • Een kortetermijnoplossing voor de lange wachtlijsten bij ernstige psychiatrische problematiek.
 • Verlaging van het eigen risico naar 200 euro. Verplichte eigen risico afschaffen.

Ziekenhuiszorg

De afgelopen jaren is de ziekenhuiszorg gebukt gegaan onder toenemende regelgeving en een drang naar efficiëntie. Zorgverzekeraars zijn op de stoel van de zorgprofessionals gaan zitten in hun ijver de kosten in de hand te houden. De patiënt moet weer leidend worden in de zorg.

Maar het belangrijkste is naar ons idee het verminderen van bureaucratie door “ontregel de zorg” en het afschaffen van de vinkjescultuur.

De bureaucratie in ziekenhuizen moet verminderd worden door het afschaffen van de 3500 (??) indicatoren die jaarlijks worden bijgehouden voor de zorgverzekeraar en de inspectie.

De ziekenhuis-accreditaties en de jaarlijkse onderhandeling van ziekenhuis en zorgverzekeraar over aantal en prijs per behandeling moeten worden afgeschaft. Zo verminderen de kosten en neemt het aantal uren dat besteed wordt aan het geven van zorg toe.

Wel moeten belangrijke uitkomsten van zorg bijgehouden worden per afdeling en behandeling, en ook de patiënttevredenheid moet worden gemeten, en publiek inzichtelijk zijn voor de patiënt.

De invloed van de zorgverzekeraar wordt beperkt: dus geen selectieve zorginkoop door de verzekeraar en de jaarlijkse rituele onderhandelingen over aantal en prijs van behandelingen worden beëindigd. Er komen vaste tarieven per behandeling. De huidige verantwoording van de ziekenhuizen aan de zorgverzekeraar en de inspectie komt daarmee te vervallen: het ziekenhuis en de zorgverleners leggen verantwoordelijkheid af voor hun handelen aan de patiënt.

De tekorten aan zorgmedewerkers worden voor een groot deel veroorzaakt door slechte arbeidsvoorwaarden. Door meer concurrerende arbeidsvoorwaarden kan de zorg weer aantrekkelijk gemaakt worden voor werknemers. Hieronder valt ook het verbeteren van de CAO’s voor (academische) ziekenhuizen. Vallen hier ook salarisverhogingen onder?

 • De positie van de patiënt versterken door vrije artsenkeuze en openbaren uitkomsten van zorg.
 • Kwaliteit wordt weer lonend. Meer behandelruimte voor goede prestaties, waarbij de invloed van de zorgverzekeraar door selectieve zorginkoop wordt beëindigd.
 • Minder bureaucratie door “ontregel de zorg” en afschaffen van de vinkjescultuur.
 • Concurrerende arbeidsvoorwaarden om de zorg weer aantrekkelijk te maken voor werknemers.
 • Kleinschalige medische zorg: maatschappen i.p.v. loondienst, heropenen regionale ziekenhuizen.
 • Verkennen van de optie tot aandeelhouderschap voor personeel van ziekenhuizen.

Ouderenzorg en ‘voltooid leven’

De ouderenzorg is in de afgelopen 7 jaar afgebroken. In 2013 nam het partijkartel wetten aan die erop gericht waren ouderen langer thuis te laten wonen.In de praktijk bleek dit echter een bezuiniging. Terwijl maar liefst 800 verzorgingshuizen hun deuren moesten sluiten, werden ook de eisen voor de verpleeghuizen verhoogd. Hierdoor viel een vrijwel niet te overbruggen gat tussen alleen thuis wonen en opname in een verpleeghuis. De ouderen die in dit gat vallen, krijgen met tal van problemen te maken.

Eenzaamheid en depressie leiden vaak tot lichamelijke klachten, waarmee ouderen op de spoedeisende hulp terecht komen. En hoewel ze dan vaak onvoldoende ziek zijn om opgenomen te worden, kunnen ze ook niet naar huis, wat een (vaak langdurige) opname in het ziekenhuis noodzakelijk maakt. Jaarlijks worden tienduizenden ouderen onnodig in het ziekenhuis opgenomen, wat leidt tot 300 tot 700 miljoen (??) jaarlijkse extra kosten.

Het gevoel van een ‘voltooid leven’ blijkt in een groot aantal gevallen ingegeven door eenzaamheid en een gevoel van buiten de maatschappij te staan. Dit is een direct gevolg van het desastreuze beleid rond ouderenzorg van de afgelopen kabinetten. Wij willen deze problemen bij de wortel aanpakken en ouderen weer het gevoel geven dat ze gekoesterd worden.

De huidige euthanasiepraktijk is veilig voor patiënt en arts, zorgvuldig, transparant en toetsbaar, en heeft een groot draagvlak onder alle beroepsgroepen. Wij steunen dan ook het recht van mensen aan het einde van hun leven die ondraaglijk lijden om voor euthanasie te kiezen.

 • Uitbreiden thuiszorg en huishoudelijke hulp op een zo’n klein mogelijke schaal.
 • Stimuleren en ondersteunen mantelzorg via innovatie (bijv. generatiewoningen, zie ook: Wonen)
 • In stand houden en waar mogelijk uitbreiden van verzorg- en verpleeghuizen.
 • Eenzame ouderen ondersteunen door middel van lokale vrijwilligersprojecten.
 • De huidige euthanasiewetgeving handhaven.
 • Geen aanvullende wet ‘voltooid leven’.

Corona

Het huidig aantal IC-bedden is onvoldoende om ruimte voor snelle opschaling te bieden. Nederland had in 2015 nog 2200 IC-bedden maar dat was begin 2020 tot 1100 gedaald.

Daarnaast is het problematisch dat door sluiten of fuseren van ziekenhuizen, de beschikbaarheid van spoedeisende hulp is afgenomen en fuserende ziekenhuizen specialisaties over locaties verdelen waardoor generalistische expertise verloren gaat.

Ook hebben we geleerd dat we beschermingsmiddelen en medicijnen vaker in eigen land moeten kunnen produceren. De afhankelijkheid van China, India en andere aziatische reuzen is onverantwoord gebleken.

Met een beroep op de ‘volksgezondheid’ konden ontstellend ingrijpende inperkingen van burgerrechten worden doorgevoerd. Eén van de verklaringen hiervoor is dat het OMT (Outbreak Management Team) voornamelijk bestond uit virologen en epidemiologen. Representanten van andere disciplines en belangen – zoals economen, ingenieurs, ethici en juristen – waren grotendeels afwezig waardoor een eenzijdige blik op de situatie ontstond.

Allerlei maatregelen werden – vaak zonder solide juridische basis – opgelegd: de 1,5 meter-regel, de beperking van het aantal mensen dat thuis mocht worden ontvangen, de mondkapjesplicht. Nu dreigt zelfs een indirecte vaccinatieplicht. Wij hechten aan onze vrijheid en staan daarom uiterst sceptisch tegenover deze ontwikkelingen.

 • Structurele verhoging van het aantal IC-bedden.
 • Inrichting nationaal pandemiecentrum zodat Nederland voorbereid is op toekomstige uitbraken van virussen of andere onverwachte ziektes.
 • Geen vrijheidsbeperkende maatregelen zonder gedegen onderzoek en bewijs van de effectiviteit van die maatregelen.
 • Geen directe of indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus.
 • Een crisisteam dat bij het uitbreken van een crisis wordt samengesteld uit meerdere disciplines.
 • Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen.
 • Onderzoek naar Nederlandse en/of Europese productie van grondstoffen en medicatie om afhankelijkheid van andere landen te voorkomen.
 • Stop op fusies en sluiten van regionale ziekenhuizen, om voldoende dekking te behouden.

JA21

Volksgezondheid en Zorg (PDF, pagina 35 e.v.)

De gezondheidszorg is weer toe aan tijdig zicht op deze menselijke maat.

Decennia lang zijn er grote stappen gezet in de medische zorg met levensverlenging als doel. Hoewel dit een groot goed is, is het ten koste gegaan van het persoonlijk contact tussen zorgverlener en patiënt dat zo belangrijk is voor de kwaliteit van leven.

JA21 keert zich af van de suggestie dat de gezondheidszorg dé grote kostenpost is waarop moet worden bezuinigd. Hoewel het budget slimmer en effectiever kan en moet worden besteed, moet bezuinigen hiervoor niet het doel zijn, maar juist toename van kwaliteit van de zorg en contact tussen patiënt en zorgverlener.

De huidige staat van de zorg laat zien wat een decennium aan verkeerde prioriteitenstelling, averechtse financiële prikkels en de gestage opbouw van een slopende bureaucratie heeft opgeleverd.

De recente COVID-crisis heeft ons geconfronteerd met de vlakken waarop de Nederlandse (zorg)systemen niet voorbereid zijn op een pandemie of op een ramp met vele zieken of doden als gevolg.

Er is gebleken dat het huidige aantal IC-bedden onvoldoende is om ruimte voor snelle opschaling te bieden. Dit wordt veroorzaakt doordat Nederland zeer zuinig omgaat met de IC-capaciteit, wat geld bespaart, maar ook risico’s van tekorten met zich mee brengt.

Daarnaast is het problematisch dat door sluiten of fuseren van ziekenhuizen het aantal spoedeisende hulpen is afgenomen. Daarnaast verdelen fuserende ziekenhuizen specialisaties over locaties, waardoor generalistische expertise verloren gaat. Het is essentieel dat ziekenhuizen alleen fuseren bij aangetoond voordeel voor de patiënt, en dat ziekenhuizen met een regiofunctie worden behouden.

JA21 wil ziekenhuisorganisaties verplichten in het geval van voorgenomen sluiting van locaties ervoor te zorg te dragen dat kernfuncties op de betreffende locaties behouden blijven.

In plaats van meer management is er in de zorg behoefte aan beter leiderschap. Zorgmedewerkers zijn zelf goed in staat om de regie in eigen handen te nemen. Door het terugdringen van regeldruk, iets waarvan JA21 sterk voorstander is, nemen zowel tijd voor zorg als het werkplezier toe.

Verder is het essentieel om het verplegende en ondersteunend personeel beter te belonen. De huidige tekorten, schrijnend duidelijk geworden in de COVID-crisis, zijn met name ontstaan door slechte arbeidsvoorwaarden. Wij willen een structurele salarisverhoging voor verplegend personeel.

Door een toename in het aantal ‘waarnemers’ en zzp-huisartsen bestaat dit (vertrouwensband) veel minder dan vroeger normaal was. De vertrouwensband in de relatie tussen arts en patiënt komt onder druk te staan. JA21 vindt het van groot belang dat patiënten hun huisartsen als hun eerste zorgverlener blijven zien, en niet slechts als een doorverwijsloket naar het ziekenhuis. Dit vereist meer tijd voor de patiënt, wat zich uiteindelijk terugbetaalt door betere beslissingen en minder voorgeschreven medicijnen. Daarnaast moeten huisartspraktijken inzetten op primaire preventie en positieve gezondheid, onder andere met gespecialiseerde verpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Absurde administratieve regels dragen niet bij aan het welzijn van de patiënt of het beter functioneren van een zorginstelling, en moeten dan ook drastisch worden verminderd. JA21 wil daarom een evaluatie en herziening van de Wet Verplichte GGZ.

Wat JA21 betreft, wordt de samenwerking in de jeugdzorgregio’s minder vrijblijvend en steviger aangezet. De lokale democratie is meer gebaat bij scherp toezicht op een kwalitatief goede uitvoering van de jeugdzorg door het college in de eigen gemeente dan in het uitvinden van een wiel dat net iets ronder is dat het exemplaar waar de buurgemeente aan schaaft. De transformatie daadwerkelijk naar een hoger plan tillen vraagt behalve om lokale nuances, die altijd mogelijk moeten blijven, vooral om het vastberaden voornemen om als jeugdzorgregio gezamenlijk op te trekken.

De structurele bezuinigen hebben alle takken van de zorg geraakt, maar geen een zo sterk als de ouderenzorg. Onder de mantra dat ouderen zelf langer thuis wilden wonen is een derde van de verzorgingshuizen gesloten en werden de eisen voor verpleeghuizen verhoogd.
Desondanks zijn er gemiddeld 20.000 wachtenden, een schrijnend getal, waarvoor thuis blijven al langere tijd onhaalbaar is. In de praktijk zorgt dit echter voor een vrijwel niet te overbruggen gat tussen alleen thuis wonen en opname in een verpleeghuis. Dit gat wil JA21 opvullen door toereikende thuiszorg en mantelzorg. Hierdoor komt de band met de patiënt weer centraal te staan. Ook moet er een halt worden toegeroepen aan zorg als lopendebandwerk, waarbij er slechts minuten zijn om een steunkous aan of uit te trekken en een gesprek voeren niet meer binnen de berekende tijd kan.

Het is noodzakelijk bejaardentehuizen, met naast een medische ook zeer belangrijke sociale functie, te herintroduceren. Deze hebben altijd een centrale functie gehad in de huisvesting en zorg voor ouderen. Het sluiten of ombouwen van verzorgingshuizen moet per direct stoppen, en ouderen met een lage zorgindicatie moeten hier weer terecht kunnen. Hiermee wordt het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis weer gedicht, en kunnen deze organisaties ook weer dagactiviteiten organiseren voor nog thuis wonende eenzame ouderen.

 • De uitholling van de zorg na decennia van verkeerde prioriteitenstelling, averechtse financiële prikkels en de gestage opbouw van een slopende bureaucratie op slimme en effectieve wijze ongedaan maken.
 • Meer inhoudelijke expertise inbrengen in het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), om zodoende beleid beter te laten aansluiten op datgene wat ‘het veld’ nodig heeft.
 • Nederland beter voorbereiden op crises en pandemieën, onder andere door uitbreiding van de IC-capaciteit.
 • Ziekenhuisorganisaties verplichten in het geval van voorgenomen sluiting van locaties ervoor te zorg te dragen dat kernfuncties op de betreffende locaties behouden blijven.
 • Huisartspraktijken sterker inzetten op primaire preventie en positieve gezondheid, onder andere met gespecialiseerde verpleegkundigen en praktijkondersteuners, en een herwaardering van het belang van de arts-patiëntrelatie.
 • Kappen in het woud aan regels in de geestelijke gezondheidszorg om wachtlijsten in te korten, procedures te vereenvoudigen en zodoende bij te dragen aan beter functionerende instellingen die hun eigenlijke doelstellingen kunnen nastreven in plaats van de weg kwijt te raken in randverschijnselen.
 • De samenwerking in de jeugdzorgregio’s steviger aanzetten en minder vrijblijvend maken.
 • Het gat tussen alleen thuis wonen en opname in een verpleeghuis opvullen met thuiszorg, mantelzorg en de herintroductie van bejaardenhuizen.

2 gedachtes over “Beoordeling verkiezingsprogramma’s PVV, FvD, JA21: Deel 9 Zorg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s