Nationalism (Dutch and English version)

Scroll down for English version.

In zijn stuk ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Nederlandse vertaling hier) schrijft de auteur Matthew Bracken o.a. over drie groepen: (1) de Islam, (2) het Internationaal Socialisme en (3) de Nationalisten. Volgens Bracken zijn zowel de Islam als het Internationaal Socialisme uit op wereldhegemonie en vormen ze momenteel samen een coalitie tegen de Nationalisten.

Op Twitter verwijs ik als dat zo uitkomt naar deze groepen. Waarom? Omdat m.i. veel van wat er momenteel gaande is (multi culti, immigratie, vluchtelingen, islamisering, EU, globalisering, NWO etc.) op te hangen is aan (de doelen van) deze groepen.

Om niet iedere keer volgers en andere lezers te belasten met het hele (vrij lange) artikel heb ik besloten de groepen in aparte documenten op te nemen. In dit stuk dus Nationalisten. Mocht je toch belangstelling hebben voor het hele artikel, dan is dat te vinden via de eerder genoemde links.

De Nationalisten

Foto 5

‘In de 21ste eeuw hadden de culturele marxistische verrader mollen bijna de hele academische wereld ondermijnd, generatie na generatie studenten ingeprent met een minachting, grenzend aan haat, voor hun eigen nationale en etnische identiteiten’

Nationalisten bestaan waarschijnlijk uit het grootste deel van de bevolking van de niet-islamitische wereld maar er is geen manier om hun aantal met zekerheid te weten. Opiniepeilingen zijn zo makkelijk te manipuleren dat de meesten er van op z’n best nutteloos zijn en voornamelijk valse propaganda en desinformatie laten zien in het voordeel van hun sponsors.

Nationalisten beschouwen zichzelf eerst en vooral loyale burgers van een soevereine natie. Er moet echter worden bedacht dat het concept van de natie van oorsprong vrij recent is. De verdeling van de wereld in afzonderlijke nationale staten begon pas in de 17e eeuw, meestal gekenmerkt door het Verdrag van Westfalen uit 1648 aan het einde van de dertig jarige oorlog. Sindsdien is de wereld verdeeld door nationale grenzen, die vaak (maar niet altijd) samen vielen met een nationale etnische groep, taal en cultuur.

Foto 6

Deze nationale verdeling was bijzonder succesvol op het Europese continent. Gedeelde joods-christelijke moraal, ethiek en waarden bevorderde noties van rechtvaardigheid en gelijke rechten die na verloop van tijd leidde tot de afschaffing van de slavernij, de rechten van vrouwen en raciale burgerrechten. Tijdens deze periode van ontketend menselijk potentieel genoten Europeanen en Amerikanen van de grootste toename van de totale levensstandaard ooit in de geschiedenis van de mensheid. Grote steden, universiteiten en musea werden gebouwd in Europa en in Amerika. Opkomende Europese staten – rijk, samenhangend, zelfverzekerd en goed georganiseerd – veroverde toen of kwamen anderszins aan de macht in kolonies over de hele wereld. Amerika pakte een groot deel van de handel toen het koloniale tijdperk eindigde na de Tweede Wereldoorlog.

Gelukkig waren nationale resultaten verre van universeel. Tijdens de 20e eeuw nam het communisme de volledige macht over in een aantal landen, met name Rusland (zoals de Sovjet-Unie) en China, maar hun successen leidde niet tot een onstuitbare lawine van wereldwijde revolutie, zoals die was voorzien door Lenin, Stalin en Mao . Aan de andere kant bleek de langzame, slijpende ‘lange mars door de instellingen’ van de verrader klasse ofwel de Fabian socialisten (met inbegrip van Gramsci, de Frankfurter Schule en anderen) veel effectiever en duurzamer.

In de 21ste eeuw hadden deze culturele marxistische verrader mollen bijna de hele academische wereld ondermijnd, generatie na generatie studenten ingeprent met een minachting, grenzend aan haat, voor hun eigen nationale en etnische identiteiten. De meeste van de media werden ook ondermijnd om ervoor te zorgen dat de massa communicatie altijd de politiek correcte internationaal socialistische kijk op de wereld, die al waren geïnjecteerd en geïnkubeerd in de scholen en universiteiten, zou versterken.

In dit tijdperk van massa brainwashing door de culturele marxisten werd het christendom herschikt als een afbrokkelende sociale kracht, op z’n best verouderd in de moderne seculiere wereld, in het slechtste geval een regelrechte bedreiging voor de mensheid. In de nieuwe politiek correcte seculiere religie van het humanisme werd de Europese etnische en culturele identiteit een erfzonde en het teken van Kaïn. Een witte Europese huid betekende witte privileges en werd omgevormd tot een reden voor schaamte.

Ondertussen richtte geëmancipeerde Europese en Amerikaanse vrouwen zich op nieuwe doelen waardoor in toenemende mate steeds minder ruimte bleef voor het produceren van nageslacht en de demografische instorting begon. Zowel mannen als vrouwen werden verdoofd door apathie met 24-uurs entertainment uitgezonden op high definition schermen en met bijna in hun hersenen geplante stereo oordopjes. Deze niet aflatende bron van vermaak bleek een ideaal kanaal voor massa hersenspoeling met politiek correcte waarden en ideeën. Dus afgeleid en gedemoraliseerd lijken de meeste Amerikanen en Europeanen vandaag de dag niet in staat en niet bereid om op te staan en te vechten voor het behoud van hun afnemende culturele en nationale identiteit. Gehersenspoelde ‘voorvechters van sociale rechtvaardigheid’, de nieuwste variant van Lenins ‘nuttige idioten’, bespoedigen de ondergang van de westerse beschaving, zalig onwetend van wat er zal volgen.

Dus verslagen achterover liggend vormen de resterende Amerikaanse en Europese nationalisten de zwakste en de meest bedreigde van de drie belangrijke mondiale maatschappelijke krachten. In enkele Europese landen leiden patriotten zoals Geert Wilders uit Nederland, Björn Hocke uit Duitsland, Viktor Orbán uit Hongarije, Nigel Farage uit de UK, en Marine Le Pen uit Frankrijk een achterhoede gevecht voor het behoud van hun nationale, etnische en culturele identiteiten waarbij ze voortdurend in de door socialisten gecontroleerde ‘leugen pers’ worden weggezet als racisten, nazi’s en xenofoben.

English version

In his column ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Dutch translation here) the author Matthew Bracken writes about three groups: (1) Islam (2) International Socialism and (3) Nationalism. According to Bracken, both Islam and International Socialism want world hegemony and form currently together a coalition against the Nationalists.

On Twitter I refer when appropriate to these groups. Why? Because I think much of what is currently going on (multi-culti, immigration, refugees, Islamization, EU, globalization, NWO, etc.) can be related to (the objectives of) these groups.
In order not to bother my followers and other readers every time with the whole (rather long) story, I decided to include the groups in separate documents. In this document Nationalism. If you still have interest in the whole story, you can find it via the aforementioned links.

Nationalism

Foto 5

‘By the 21st Century, these cultural Marxist traitor-moles had subverted nearly all of academia, inculcating generation after generation of students with a contempt bordering on hatred for their own national and ethnic identities’

Nationalists probably comprise most of the population of the non-Islamic world, but there is no way to know their number with any certainty. Opinion polls are so easily rigged that most of them are useless at best, and they primarily constitute false propaganda and dezinformatsiya on behalf of their sponsors.

Nationalists consider themselves to be first and foremost loyal citizens of a sovereign nation. However, it must be borne in mind that the very concept of nationhood is fairly recent in origin. The division of the globe into distinct nation-states only began in the 17th Century, usually marked by the Treaty of Westphalia in 1648 at the end of the Thirty Years’ War. Since then, the world has been divided by national borders, which often (but not always) coincided with a national ethnic group, language and culture.

Foto 6

This national division was particularly successful on the European continent. Shared Judeo-Christian morality, ethics and values promoted notions of fairness and equal rights, leading over time to the abolition of slavery, women’s rights, and racial civil rights. During this period of unleashed human potential, Europeans and Americans enjoyed the greatest increase in overall standards of living ever seen in the history of mankind. Great cities, universities and museums were constructed in Europe and in America. Rising European empires — wealthy, cohesive, confident and highly organized — then conquered or otherwise came to control colonies around the world. America picked up much of the business when the colonial era ended after World War Two.

Happy national outcomes were far from universal. During the 20th Century, Communism rose to take complete power in some countries, notably Russia (as the Soviet Union) and China, but their successes did not lead to an unstoppable avalanche of global revolution, as had been foreseen by Lenin, Stalin and Mao. On the other hand, the slow, grinding “Long March through the institutions” of the traitor-class Fabian socialists (including Gramsci, the Frankfurt School and others) proved far more effective and durable.

By the 21st Century, these cultural Marxist traitor-moles had subverted nearly all of academia, inculcating generation after generation of students with a contempt bordering on hatred for their own national and ethnic identities. Most of the media were also subverted, ensuring that mass communications would always reinforce the politically correct international socialist world view that had already been injected and incubated in the schools and universities.

In this era of mass-brainwashing by the cultural Marxists, Christianity was recast as a retrograde social force, obsolete at best in the modern secular world, and at worst an outright danger to humanity. In the new politically-correct secular religion of humanism, European ethnic and cultural identity became the original sin and the mark of Cain. White European skin meant white privilege, and was transformed into a cause for shame.

Meanwhile, emancipated European and American women aimed toward new goals, which increasingly did not include producing a new generation, and demographic collapse began. Both men and women alike were anesthetized into apathy with 24-hour entertainment transmitted by high-def screens and stereo ear buds planted nearly into their brains. This unceasing fountain of entertainment proved an ideal conduit for mass-brainwashing with politically-correct values and ideas. Thus distracted and demoralized, most Americans and Europeans today seem unable and unwilling to stand up and fight in defense of their diminishing cultural and national identities. Brainwashed “social justice warriors,” the latest iteration of Lenin’s “useful idiots,” hasten the demise of Western Civilization, blissfully unaware of what will follow.

Thus rendered supine, the remaining American and European nationalists constitute the weakest and the most threatened of the three major global social forces. In a few European nations, patriots such as Geert Wilders of the Netherlands, Björn Höcke of Germany, Viktor Orbán of Hungary, Nigel Farage of the UK, and Marine Le Pen of France lead a rear-guard defense of their national, ethnic and cultural identities, while constantly being disparaged in the socialist-controlled “liar press” as racists, Nazis and xenophobes.

 

 

 

Advertenties

2 gedachtes over “Nationalism (Dutch and English version)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s