Islam (Dutch and English version)

Scroll down for English version.

In zijn stuk ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Nederlandse vertaling hier) schrijft de auteur Matthew Bracken o.a. over drie groepen: (1) de Islam, (2) het Internationaal Socialisme en (3) de Nationalisten. Volgens Bracken zijn zowel de Islam als het Internationaal Socialisme uit op wereldhegemonie en vormen ze momenteel samen een coalitie tegen de Nationalisten.

Op Twitter verwijs ik als dat zo uitkomt naar deze groepen. Waarom? Omdat m.i. veel van wat er momenteel gaande is (multi culti, immigratie, vluchtelingen, islamisering, EU, globalisering, NWO etc.) op te hangen is aan (de doelen van) deze groepen.

Om niet iedere keer volgers en andere lezers te belasten met het hele (vrij lange) artikel heb ik besloten de groepen in aparte documenten op te nemen. In dit stuk dus de Islam. Mocht je toch belangstelling hebben voor het hele artikel, dan is dat te vinden via de eerder genoemde links.

De Islam

Foto 2

‘Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar’

De Islam is vergelijkbaar met een zelf kopiërend super computer virus. Het is een veelkoppig monster, door de makers ontworpen als een onstuitbare formule voor wereldwijde verovering. Het is bijna onmogelijk om het uit te roeien, want het heeft geen centraal brein of controle centrum. Islam is als een zeester, als je er een poot vanaf snijdt, groeit er ergens anders weer een andere aan. De namen van de islamitische leiders en de namen van hun islamitische groeperingen zijn van voorbijgaande aard en uiteindelijk onbelangrijk. Osama Bin Laden en Al Qaida worden opgevolgd door Al-Baghdadi en de Islamitische Staat, maar ze zullen allemaal uit beeld verdwijnen en worden vervangen door anderen. Terwijl de islamitische leiders en regimes komen en gaan, is de islam al 1400 jaar standvastig in oorlog gebleven met de niet Islamitische wereld.

Islam erkent geen seculiere nationale grenzen. Voor vrome moslims zijn er slechts twee belangrijke gebieden in de wereld. De eerste is de Dar al-Islam, het Huis van de islam, dat is het land van de gelovigen. De andere is de Dar al-Harb, het Huis van de Oorlog, die met alle middelen, met inbegrip van de gewelddadige jihad, islamitisch moet worden gemaakt. De uitbreiding van de islam wordt soms voor langere periodes in toom gehouden maar vaker is de Islam in opmars met het verwerven van nieuw grondgebied. Eenmaal veroverd door de islam, wordt grondgebied zelden teruggenomen. Spanje is een opmerkelijke uitzondering.

De islamitische wereld produceert bijna geen boeken of nieuwe uitvindingen. Zonder het vinden van olie onder hun voeten zouden de meeste islamitische landen achter blijven en verarmen. Dus waar komt de kracht vandaan die nodig is voor de bijna constante uitbreiding van de islam in de afgelopen veertien eeuwen? De motor en de batterij van de Islam zijn de Koran en de Hadith of de uitspraken van Mohammed. Een messianistische Mahdi, Kalief of Ayatollah met voldoende charisma kan het tempo van de verovering door de islam versnellen, maar individuen zijn niet de drijvende kracht.

Seculiere sterke mannen (slechts moslim in naam), van Saddam Hoessein tot Muamar Qadafi, kunnen islamisme een tijdje in bedwang houden met brute methoden. Maar die sterke mannen worden vaak vermoord of anderszins uit hun macht gezet en ze leven in elk geval niet eeuwig. Zodra de seculiere machthebbers zijn verdwenen zijn fanatieke mullahs in staat om hun ijverige islamitische volgelingen er voldoende toe te bewegen opnieuw een radicaal islamitisch regime, onder de sharia en volgens de Koran, te installeren.

Dit patroon van seculiere machthebbers gevolgd door fanatieke islamitische leiders is vele malen teruggekeerd in het afgelopen millennium en al langer. Laat u niet misleiden door modernisten, zoals koning Abdullah van Jordanië. Voor de ware gelovige van de islam is een koning of sterke man met een geweerschot of een granaat af te zetten en wordt hij vervangen door een andere islamitische fanaat.

De aanhoudende kwaadaardigheid van het 7e eeuwse plan van Mohammed voor wereld dominantie betekent dat het altijd klaar is om te ontaarden in een nieuwe uitbraak. De Islam lijkt op een ringworm infectie, binnen de ring is het dood en dor maar het bloeit op daar waar het parasiteert op de gezonde niet-islamitische samenlevingen er omheen. Waar komt die unieke fanatieke motivatie vandaan binnen de naties en volkeren die anders verstoken lijken van energie en nieuwe ideeën?

Foto 3

Die motivatie ligt in de woorden van de Koran en de Hadith. Simpelweg vertaald naar het aardse, bieden deze islamitische teksten immorele mannen alle ruimte om te moorden, te plunderen, te verkrachten en ongelovige als slaven te vangen en te houden. En wanneer deze jihadisten worden gedood, word ze een eeuwige orgie met tweeënzeventig huwbare maagdelijke meisjes slaven beloofd in het zieke, kwaadaardige en perverse islamitische paradijs van Mohammed. In tegenstelling tot de joodse en christelijke Bijbels, doen de Koran en de Hadith geen beroep op de betere engelen van de mens maar op de donkerste aspecten van de menselijke natuur (veelzeggend, Mozes en Jezus klommen naar bergtoppen om te communiceren met hun God, terwijl Mohammed zijn boodschappen van Allah ontving diep in een vleermuisgrot).

Een zinvolle of permanente hervorming van de islam is onmogelijk omdat een nieuwe generatie van fanatici, die de ongekuiste Koran en Hadith als hun wapens hanteren, altijd zal verklaren dat de reformisten afvalligen zijn en hen daarom zal vermoorden. In de islam staan de fanatici, met in de ene hand de onveranderlijke Koran en in de andere hand een zwaard, altijd klaar om de volledige macht te grijpen en hun vijanden uit te roeien.

Dit latente gevaar kweekt angst en zorgt ervoor dat bijna alle niet-moslims voorzichtig en omzichtig moeten zijn in hun omgang met moslims, anders verliezen ze op een later tijdstip hun hoofd. Deze opzettelijk bevorderde angst voor de islam wordt gebruikt als een knuppel tegen degenen die zich anders zouden verzetten tegen de dominantie van de islam. De onveranderlijke Koran is de constante bron van bloedige islamitische verovering. De radicale islam is de zuivere islam, de islam van de koran, de echte islam.

Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar.

English version

In his column ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Dutch translation here) the author Matthew Bracken writes about three groups: (1) Islam (2) International Socialism and (3) Nationalism. According to Bracken, both Islam and International Socialism want world hegemony and form currently together a coalition against the Nationalists.

On Twitter I refer when appropriate to these groups. Why? Because I think much of what is currently going on (multi-culti, immigration, refugees, Islamization, EU, globalization, NWO, etc.) can be related to (the objectives of) these groups.

In order not to bother my followers and other readers every time with the whole (rather long) story, I decided to include the groups in separate ducuments. In this document Islam. If you still have interest in the whole story, you can find it via the aforementioned links.

Islam

Foto 2

‘Anyone who does not understand this bitter reality is dangerously ignorant of the past 1,400 years of human history’

Islam is similar to a self-replicating supercomputer virus. It is a hydra-headed monster, designed by its creators to be an unstoppable formula for global conquest. It’s almost impossible to eradicate, because it has no central brain or control center. Islam is like a starfish: when you cut off a limb, another grows to replace it. The names of the Muslim leaders, and the names of their Islamic groups, are transitory and ultimately unimportant. Osama Bin Laden and Al Qaeda are succeeded by Al-Baghdadi and the Islamic State, but they will all pass from the scene and be replaced by others. While Muslim leaders and regimes have come and gone, Islam itself has remained steadfastly at war with the non-Muslim world for 1,400 years.

Islam does not recognize secular national boundaries. To devout Muslims, there are only two significant realms of the world. First is the Dar al-Islam — the House of Islam, which is the land of the believers. The other is the Dar al-Harb — the House of War, which must be made Islamic by any means, including violent jihad. The expansion of Islam is sometimes held in check for long periods, but more often Islam is on the march, acquiring new territory. Once conquered by Islam, territory is rarely taken back, Spain being a notable exception.

The Muslim world produces almost no books or new inventions. Short of finding oil under their feet, most Islamic nations are backward and impoverished. So wherein lies the power source for Islam’s nearly constant expansion over the past fourteen centuries? The motor and the battery of Islam are the Koran and the Hadith, or sayings of Mohammed. A messianic Mahdi, Caliph or Ayatollah with sufficient charisma can accelerate Islam’s pace of conquest, but individual men are not the driving force.

Secular “Muslim in name only” strongmen from Saddam Hussein to Muamar Qadafi can hold Islamism in check for a period with brutal methods, but strongmen are often assassinated or otherwise removed from power, and in any event, they cannot live forever. Once the secular strongmen are gone, fanatical mullahs are able to stir their zealous Muslim followers into sufficient ardor to reinstall a radical Islamist regime under Sharia Law, according to the Koran.

This pattern of secular strongmen being followed by fanatical Islamist leaders has recurred many times over the past millennium and longer. Do not be fooled by modernists like King Abdullah of Jordan. To the true believer of Islam, any king or strongman is never more than a rifle shot or grenade toss away from being kinetically deposed, and replaced by another Islamist fanatic.

The persistent virulence of Mohammed’s 7th Century plan for global domination means that it is always ready to erupt in a fresh outbreak. Islam is like a brushfire or ringworm infection: it is dead and barren within the ring, but flares up where it parasitically feeds off the healthy non-Islamic societies around it. What produces this uniquely fanatical motivation, from within nations and peoples that otherwise seem devoid of energy and new ideas?

Foto 3

The motivation lies within the words of the Koran and Hadith. Most simply distilled, in the earthly realm, these Islamic texts offer immoral men sanction for thrill-killing, looting, raping, and capturing infidel slaves, and when these jihadists are killed, they are promised a perpetual orgy with seventy-two nubile virgin slave girls in Mohammed’s sick, evil and perverted Muslim paradise. Unlike the Jewish and Christian Bibles, the Koran and Hadith appeal not to man’s better angels, but to the darkest aspects of human nature. (Tellingly, Moses and Jesus are said to have climbed to mountaintops to communicate with their God, while Mohammed received his messages from Allah deep inside a bat cave.)

A meaningful or permanent reformation of Islam is impossible, because a new generation of fanatics, wielding the unexpurgated Koran and Hadith as their weapons, will always declare the reformists to be apostates and murder them. In Islam, the fanatics who are holding the unalterable Koran in one hand and a sword in the other always stand ready to seize complete power and exterminate their enemies.

This latent danger breeds fear and causes nearly all non-Muslims to be carefully circumspect in their dealings with Muslims, lest they lose their heads at a later date. This intentionally fostered fear of Islam is used as a cudgel against those who would otherwise resist its domination. The immutable Koran is the constant fountainhead of bloody Islamic conquest. Radical Islam is the pure Islam, the Koranic Islam, the real Islam.

Anyone who does not understand this bitter reality is dangerously ignorant of the past 1,400 years of human history.

 

Advertenties

5 gedachtes over “Islam (Dutch and English version)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s