International Socialism (Dutch and English version)

Scroll down for English version.

In zijn stuk ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Nederlandse vertaling hier) schrijft de auteur Matthew Bracken o.a. over drie groepen: (1) de Islam, (2) het Internationaal Socialisme en (3) de Nationalisten. Volgens Bracken zijn zowel de Islam als het Internationaal Socialisme uit op wereldhegemonie en vormen ze momenteel samen een coalitie tegen de Nationalisten.

Op Twitter verwijs ik als dat zo uitkomt naar deze groepen. Waarom? Omdat m.i. veel van wat er momenteel gaande is (multi culti, immigratie, vluchtelingen, islamisering, EU, globalisering, NWO etc.) op te hangen is aan (de doelen van) deze groepen.

Om niet iedere keer volgers en andere lezers te belasten met het hele (vrij lange) artikel heb ik besloten de groepen in aparte documenten op te nemen. In dit stuk dus het Internationaal Socialisme. Mocht je toch belangstelling hebben voor het hele artikel, dan is dat te vinden via de eerder genoemde links.

Het Internationaal Socialisme

Foto 4

‘In de loop van de vorige eeuw, terwijl het communisme in de Sovjet-Unie instortte, werden de Fabian socialisten steeds succesvoller met het vergiftigen van de wortels van de nationale, culturele en etnische identiteit’

De tweede grote maatschappelijke kracht is het internationaal socialisme. Het kan ook treffend worden beschreven onder de rubrieken links, statisme, cultureel marxisme en communisme. Deze behoren allen tot het internationaal socialistische spectrum. Ik traceer deze culturele marxisten tenminste terug tot de Jacobijnen van de 18e eeuw, een kliek van seculiere humanisten, die de eerste globalisten waren in lijn met de vrijmetselarij.

De Jacobijnen verhuisden van Duitsland naar Frankrijk met een samenhangend en volledig uitgewerkt plan om een sociale explosie te bewerkstelligen als middel om de macht te grijpen. De Jacobijnse destabilisatie plannen werden de template voor veel meer toekomstige bloedige ‘revoluties van de mensen’. Na de Franse Revolutie zijn we vertrouwd geraakt met Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao. We zijn minder vertrouwd met de begin 20e eeuw Britse Fabian socialisten of de Italiaanse marxistische theoreticus Antonio Gramsci of de Duitse ‘Frankfurter Schule’ van de internationale socialisten, die hun visie via de Columbia University overbrachten naar de Verenigde Staten.

In tegenstelling tot Vladimir Lenin en de communisten begrepen zij dat de doelen van het internationaal socialisme niet volledig konden worden uitgevoerd zolang het sterke bouwwerk van de westerse beschaving niet van binnenuit was uitgehold en gesaboteerd. Uiteindelijk behaalde de clandestiene internationaal socialistische krachten, die diep in de westerse baarmoeder ingegraven zitten, resultaten die veel meer permanent waren dan de militair opgelegde revolutionaire ‘communistische oorlog’ van Lenin en Mao.

In de loop van de vorige eeuw, terwijl het communisme in de Sovjet-Unie instortte, werden de Fabian socialisten steeds succesvoller met het vergiftigen van de wortels van de nationale, culturele en etnische identiteit. De erfgenamen van de westerse beschaving ongeorganiseerd en gedemoraliseerd achter latend, zonder centraal geloofssysteem waar men zich achter kon scharen. Waarom heeft deze opzettelijke demoralisatie en vervlakking plaatsgevonden? De internationale socialisten hebben in ieder geval sinds de Franse Revolutie geloofd dat het hun plicht is om een top-down feodale orde op te leggen aan de gewone ‘domme massa’s’. Een nieuwe wereldorde geleid door zelfverklaarde experts gekozen uit de correct opgeleide elites, in het belang van de onwetenden en als een manier om hun eigen zakken te vullen en een elite leven van rijkdom en macht te blijven leiden.

Het lijkt misschien paradoxaal dat de belangrijkste zakelijke en bancaire belangen diep geworteld zijn in de internationaal socialistische nieuwe wereldorde, maar als je de draden ontwart is het eigenlijk volkomen logisch. De huidige internationale banken en mega-bedrijven zijn krachtige mondiale spelers met hun eigen recht inmiddels vastgelegd in elke nieuwe internationale handelsovereenkomst. In feite schrijven bedrijfsjuristen de meeste pagina’s van de duizenden pagina’s in handelsovereenkomsten, die nu als regen uit de hemel komen vallen. Handelsovereenkomsten waar nooit voor is gekozen door Amerikaanse of Europese burgers, overeenkomsten gebaseerd op de dwang van het internationale verdragsrecht, dat zelfs de grondwet van de Verenigde Staten overstijgt.

Van de Rothschilds van Europa tot de Warburgs van beide continenten, tot de Morgans en Rockefellers van Amerika en terug naar de Hongaarse immigrant George Soros, meerdere eeuwen hebben miljonair (en de laatste tijd meer miljardair) bankiers hun eigen wetten geschreven en hun eigen politieke deals gesloten. Vandaag de dag creëren ze letterlijk miljarden nieuwe dollars en euro’s per dag uit het niets en dragen die over aan hun trawanten. In de Verenigde Staten is de creatie, een eeuw geleden, van de Federal Reserve, een particuliere centrale bank van, door en voor de belangen van een kliek van private bankiersbelangen, een schrijnend voorbeeld.

In de Verenigde Staten doneren de hoofden van wereldwijde mega- bedrijven en beleggingsondernemingen massaal aan zowel de Democraten als de Republikeinen. Daarmee stellen ze een voorkeursbehandeling in een tijdperk van bedrijfsgericht vriendjeskapitalisme zeker. Dit beeld is vaak hetzelfde in andere landen. Deze post nationalistische, kapitalistische maatjes erkennen geen soevereine grenzen en geloven dat patriottisme een lachwekkend anachronisme is.

Bijvoorbeeld in Amerika kopen open grens verraders politici om, om wetten aan te nemen, die het hen mogelijk maakt een onbeperkt aantal buitenlandse werknemers te importeren direct ter vervanging van Amerikanen aan hun bureaus en werkplekken. Deze verraders slapen er geen minuut minder om. De verrader klasse van het internationale bedrijfsleven noemt dit ‘flexibiliteit’, vervangbare werkers, boeren en paupers wereldwijd verplaatsen naar waar ze het goedkoopst en meest winstgevend kunnen worden ingezet. Wat er in dit proces gebeurt met gewone Amerikaanse middenklasse werknemers en hun gezinnen wordt gezien als bijkomende schade. In Europa is de werkelijkheid niet veel anders.

Deze super rijke open grenzen, zakelijke en bancaire elite, die paradoxaal genoeg de drijvende krachten sturen achter het internationale socialisme, zijn in staat om op talloze manieren hun weg naar succes te kopen. Met hun rijkdom en politieke connecties zorgen ze er voor dat coöperatieve jonge spelers met toekomstige ster kwaliteiten naar de juiste universiteiten, stichtingen, gemeenten, overheidsinstellingen en media posities worden gestuurd. Bijvoorbeeld, als je een presentator op televisie ziet, die geregistreerd staat als een deskundig lid van de Council on Foreign Relations (Raad voor Buitenlandse Zaken), die artikelen heeft geschreven voor hun uitgave Foreign Affairs (Buitenlandse Zaken), dan weet u dat hij voorbestemd is voor hoge posities en dat deuren op een magische wijze voor hem open zullen gaan.

Dan de vierde macht, de wereldwijde massa media. Die zijn decennia lang vrijwel geheel ontwricht, gescript en gemanipuleerd door deze über rijke elites via duizend kanalen ingevet met smeergeld, nep banen en geheime betalingen die zijn vermomd als aanbod van speciale aandelen en particuliere grond transacties. Mediafiguren veranderen naadloos in hoge politieke adviseurs en bestuursleden die bij elke goed getimede overgang miljoenen aan hun vermogen toevoegen. Zelfs veel gepensioneerde generaals en admiraals wentelen zich gretig in dit moeras van verraad en corruptie. Het moet voor iedereen geen verrassing zijn dat zo veel politici als miljonairs vertrekken uit Washington of Brussel. Net zoals het geen verrassing was dat de lange tijd voor CBS News werkende Walter Cronkite, ‘de meest vertrouwde man in Amerika’, zijn hele volwassen leven lang in het geheim een vooraanstaand lid was van de World Federalist Association. Een feit dat hij trots onthulde pas na zijn vertrek (pensionering) van de voorzijde van de camera.

English version

In his column ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Dutch translation here) the author Matthew Bracken writes about three groups: (1) Islam (2) International Socialism and (3) Nationalism. According to Bracken, both Islam and International Socialism want world hegemony and form currently together a coalition against the Nationalists.

On Twitter I refer when appropriate to these groups. Why? Because I think much of what is currently going on (multi-culti, immigration, refugees, Islamization, EU, globalization, NWO, etc.) can be related to (the objectives of) these groups.

In order not to bother my followers and other readers every time with the whole (rather long) story, I decided to include the groups in separate documents. In this document International Socialism. If you still have interest in the whole story, you can find it via the aforementioned links.

International Socialism

Foto 4

‘Over the course of the past century, while Communism collapsed in the Soviet Union, the Fabian socialists have been increasingly successful at poisoning the roots of national, cultural and ethnic identity’

The second great actor or social force is international socialism. It can also be aptly described under the rubrics of leftism, statism, cultural Marxism and communism. These all inhabit the international socialist spectrum. I trace these cultural Marxists at least back to the Jacobins of the 18th Century, a clique of secular humanists who were early globalists aligned with Freemasonry.

The nucleus of the group that would later become the Jacobins moved from Germany to France with a coherent and fully developed plan to engineer a social explosion as a means to take power. The Jacobin destabilization plan became the template for many more bloody “people’s revolutions” to come. Following the French Revolution, we are familiar with Marx, Engels, Lenin, Stalin and Mao. We are less familiar with the early 20th Century British Fabian socialists, or the Italian Marxist theoretician Antonio Gramsci, or the German “Frankfurt School” of international socialists, who transplanted their vision to the United States via Columbia University.

Unlike Vladimir Lenin and the Communists, they understood that international socialism’s goals could not be fully accomplished until the strong edifice of Western Civilization was hollowed out and sabotaged from within. In the end, the clandestine international socialist forces which burrowed deep within the Western womb achieved results which were far more permanent than the militarily-imposed revolutionary “war Communism” of Lenin and Mao.

Over the course of the past century, while Communism collapsed in the Soviet Union, the Fabian socialists have been increasingly successful at poisoning the roots of national, cultural and ethnic identity, leaving the inheritors of Western Civilization disorganized and demoralized, with no central belief system to rally behind. Why has this deliberate demoralization and dumbing-down process occurred? The international socialists have believed at least since the French Revolution that it was their duty to impose a top-down feudal order upon the ordinary “dumb masses,” a new world order managed by self-proclaimed experts chosen from among the correctly-educated elites, both for the benefit of the ignoramuses, and as a way to line their own pockets and continue to live an elite lifestyle of wealth and power.

It may seem paradoxical that major corporate and banking interests are deeply invested in the international socialist new world order, but when you untangle the threads it actually makes perfect sense. Today’s international banks and mega-corporations are powerful global actors in their own right, and they are now written into each new international trade agreement. In fact, corporate lawyers author most of the pages of the multi-thousand-page trade pacts, which are now coming down like rain. Trade pacts which were never voted on by American or European citizens, pacts which are taking on the force of international treaty law, superseding even the United States Constitution.

From the Rothschilds of Europe to the Warburgs of both continents, to the Morgans and Rockefellers of America and back to the Hungarian immigrant George Soros, for several centuries, millionaire (and more lately billionaire) bankers have written their own laws and cut their own political deals. Today, they literally create billions of new dollars and Euros per day out of thin air, and pass it over to their cronies. In the United States, the creation a century ago of the Federal Reserve — a privately run central bank of, by and for the interests of a cabal of private banking interests — is a glaring case in point.

In the USA, the heads of global mega-corporations and investment firms donate massively to both the Democrats and the Republicans alike, ensuring favorable treatment in an era of corporately directed crony capitalism. The picture is much the same in other countries. These post-nationalist crony-capitalists recognize no sovereign borders and believe that patriotism is a laughable anachronism.

For example, in America, open-border traitors bribe politicians to pass laws to allow them to import unlimited numbers of H-1 visa foreign workers to directly replace Americans at their very desks and work places, and these traitors do not lose one wink of sleep over it. The traitor class of the international business set calls this “agility,” moving fungible proles, peasants and paupers worldwide to where they can be set to work most cheaply and profitably. Ordinary American middle-class workers and their families are just collateral damage in this process. The reality is not much different in Europe.

These super wealthy open-border corporate and banking elites, who paradoxically steer the forces driving international socialism, are able to bribe their way to success after success in myriad ways. Their wealth and political connections ensure that cooperative young players with future star quality are steered to the right universities, foundations, councils, government agencies and media positions. For example, when you see a talking head on television, and his listed expert credential is that he is a member of the entirely private Council on Foreign Relations who has written articles for their house publication Foreign Affairs, you will know that he is destined for high positions, and doors will magically open in front of him.

Over on the Fourth Estate, the global mass media have been almost entirely subverted, scripted and stage-managed for decades by these über-wealthy elites through a thousand channels greased with kickbacks, no-show jobs, and secret payoffs that are disguised as special stock offerings and private land deals. Media figures morph seamlessly into senior political advisors and corporate board members, adding millions to their portfolios with each well-timed transition. Even many retired generals and admirals eagerly wallow in this swamp of sell-out and sleaze. It should not be a surprise to anyone that so many politicians leave Washington or Brussels as millionaires. Just as it should not be a surprise that long-time CBS News anchor Walter Cronkite, “the most trusted man in America,” was for his entire adult life secretly a leading member of the World Federalist Association, a fact he proudly revealed only after his retirement from in front of the camera.

 

Advertenties

8 gedachtes over “International Socialism (Dutch and English version)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s