VVD, tegen Vrijheid, tegen Vrede en tegen Democratie

schermkopie-1772-2017-02-08

Al weer een tijdje terug beloofde ik dit stuk te schrijven over de VVD. Met nog ruim een maand te gaan richting verkiezingen een goed moment om daar nu mee te komen.

Voor dit stuk hanteer ik de volgende definities:

  1. Vrijheid: Een recht of vrijheid die door een grondwet of fundamentele wet wordt gegarandeerd en die het vrij zijn van of de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking door een despotische macht verzekert.
  2. Vrede: Een heilzame toestand van rust en harmonie (positief gedefinieerd) of een toestand van afwezigheid van stoornis, twist of strijd (negatief gedefinieerd).
  3. Democratie: Regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Dit kan direct of indirect via vertegenwoordigers. Een regering van, voor en door het volk.

Geen Vrijheid
De eurofielen van de VVD verkwanselen Nederland aan de Europese Unie, een superstaat (despotische macht) in wording waar veel Nederlanders niet om hebben gevraagd. In 2005 heeft een meerderheid van de Nederlandse bevolking via een referendum aangegeven tegen een Europese grondwet te zijn. Met het verdrag van Lissabon is deze grondwet er alsnog op een ondemocratische manier doorgedrukt.

uitslageugrondwet

Stap voor stap wordt de EU verder uitgebreid. Bevoegdheden worden meer en meer overgedragen aan Brussel. U heeft daar, als u op een eurofiele partij stemt, geen enkele zeggenschap over (u keurt het in feite goed).
In Brussel beslissen ze over u. Zo mag, nee zo moet u jaarlijks honderden miljoenen (uw belastinggeld) afstaan aan de EU. Nederland is in de EU, procentueel gezien, de grootste nettobetaler (op Europees niveau nivelleren is een feest, niet alleen voor links maar ook voor de VVD).
U moet accepteren dat er naast echte vluchtelingen ook duizenden gelukszoekers op uw kosten moeten worden opgenomen in Nederland. Vaak mensen die onze normen en waarden niet accepteren en daardoor een bedreiging (zullen gaan) vormen voor onze samenleving en onze vrijheden. Door sociale onrust en onder het mom van terreurbestrijding zal onze vrijheid steeds verder worden ingeperkt.
En u moet ook accepteren dat, dankzij het monetaire wanbeleid van de ECB (zie o.a. hier, hier en hier) en de onhoudbare ‘one fits all’ (niet dus) Euro (zie o.a. hier en hier), uw welvaart afneemt en uw (toekomstige) pensioen wordt gekort of erger nog verdampt.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van zaken waar u, door de toenemende macht van Brussel, (straks) helemaal niets meer over heeft te zeggen.
Zo vlak voor de verkiezingen roept Mark Rutte dat er niet meer macht naar Brussel gaat. Verkiezingsprietpraat!

Ook wil de EU, naast volledige zeggenschap over u, qua gebied meer en meer uitbreiden, dat hoort nu eenmaal bij een imperialistische superstaat (zie o.a. hier (als u in sprookjes gelooft) en hier). Onder andere zijn Turkije en Oekraïne voorbeelden van die uitbreiding. Dat zal niet op korte termijn gebeuren want er is inmiddels een pauze ingelast (er zijn wat problemen in de EU die uitbreiding verhinderen). Maar als het aan de eurofielen ligt en als de EU overleeft, dan gaat die uitbreiding er in de toekomst zeker komen.

Er is eigenlijk teveel om hier op te noemen. Nog één punt, de handelsverdragen die de EU wil sluiten met o.a. de VS en Canada, respectievelijk TTIP (ligt nu dankzij Trump stil) en CETA. Dit zijn handelsverdragen die niet gesloten worden om uw levensstandaard te verbeteren, ze zijn vooral bedoeld om multinationals vrij spel te geven. Worden ze daarbij gehinderd door overheden, dan kunnen ze die overheden aansprakelijk stellen voor geleden schade en voor een daartoe in het leven te roepen gerechtshof slepen. U als belastingbetaler mag, nee moet daar dan weer voor opdraaien. Deze handelsverdragen passen in een globaliserende wereld waarin de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

U denkt nu misschien dat u zich helemaal niet beperkt voelt in uw vrijheid. Als u daarmee uw bewegingsvrijheid bedoelt en uw vrijheid van meningsuiting dan heeft u (nu nog) grotendeels gelijk. Waar het om gaat is dat uw vrijheid om zelf te beslissen over uw toekomst en de toekomst van b.v. uw kinderen u wordt ontnomen omdat deze beslissingsbevoegdheid door de eurofielen wordt overgedragen aan ongekozen bureaucraten in Brussel. U wordt een slaaf van de despotische macht in Brussel, de EU.

Kortom, een stem op de VVD is een stem voor de EU en dus een bedreiging van uw vrijheid om over uw eigen toekomst mee te kunnen beslissen.

Geen Vrede
Kijkend naar de definitie, dan is er al geruime tijd geen sprake meer van rust en harmonie en worden we al decennia lang geconfronteerd met stoornis, twist en strijd. We zien dat in Nederland, in Europa en in grote delen van de wereld.

Er zijn twee grote problemen die een bedreiging vormen voor vrede. Dat zijn immigratie en globalisering.

Om met immigratie te beginnen, u ziet het momenteel gebeuren. Zoals hiervoor al toegelicht een bedreiging voor uw vrijheid. Maar erger nog, ook een bedreiging voor de vrede. Immigranten komen vaak uit landen waar men afwijzend staat tegenover de westerse manier van leven. Het zorgelijkst zijn migranten (vluchtelingen, gelukszoekers) met een islamitische geloofsovertuiging, een geloof dat haaks staat op onze normen en waarden.
Inmiddels staat wel vast dat de integratie van voorgaande generaties (arbeidsmigranten en hun kinderen) uit islamitische landen grotendeels is mislukt en dat de integratie van veel nieuwkomers ook mede daardoor gedoemd lijkt te mislukken.
Erger nog is de dreigende situatie in de wereld, met name de conflicten in het Midden Oosten en in andere islamitische landen. Deze conflicten brengen het westen en de islamitische wereld niet dichter bij elkaar, integendeel. De tegenstellingen zijn groot en daarmee een voedingsbodem voor stoornis, twist en zelfs strijd (aanslagen en als er niet tijdig wordt ingegrepen nog erger) in Nederland, in Europa en elders.
Zoals in het hiervoor gelinkte stuk van Joost Niemoller te lezen is vindt de VN het nodig de immigratie naar Europa te versnellen. Al eerder riep de VN de EU op om de nationale homogeniteit van haar lidstaten te ondermijnen. Die z.g. omvolking van Europa is al veel langer geleden bedacht door meneer Richard Coudenhove-Kalergi.

Kortom, een stem op de VVD is een stem voor de EU en dus een stem voor immigratie en daarmee een stem voor stoornis, twist en uiteindelijk strijd (aanslagen en erger). Een stem tegen vrede.

Globalisering is geen ‘natuurlijk’ ontwikkelingsproces, al probeert men u het tegendeel wijs te maken, en is daarom niet los te zien van de voorgaande punten. Globalisering is de droom van de elite en gelijktijdig een nachtmerrie voor veel mensen. Het gaat namelijk gepaard met heel veel onrecht, geweld en oorlog.
De spanningen tussen aan de ene kant de VS en de EU en aan de andere kant Rusland en China en de conflicten in het Midden Oosten en in andere islamitische landen hebben allemaal te maken met globalisering.
De aanjager van deze spanningen en conflicten zijn de VS (o.a. tijdens het presidentschap van George W. Bush en Barack Obama, hopelijk dat daar met Trump verandering in komt). Sinds de val van de Sovjet-Unie zijn de VS uit op wereldhegemonie (een unipolaire wereld i.p.v. een multipolaire wereld) en ze worden daarin gesteund door de EU en de VN. Landen die zich hier tegen verzetten worden d.m.v. sancties, regime changes en oorlogen ‘gecorrigeerd’. Voorbeelden zijn o.a.: Rusland (sancties), Irak, Libië, Syrië en Oekraïne (regime changes en proxy oorlogen).
Er zijn verschillende scenario’s en theorieën over de manier waarop de elite de volledige macht en controle over de wereld wil verkrijgen. Voor de geïnteresseerden, aan het einde van dit stuk een aantal links naar stukken die ik daarover las en schreef.

Kortom, een stem op de VVD is een stem op de EU, de VS (als Trump het tij niet kan keren) en de elite. Dus een stem voor sancties tegen Rusland en voor lopende en toekomstige regime changes en oorlogen. Een stem tegen vrede.

Geen Democratie
Eerder in dit stuk haalde ik het referendum van 2005 aan over de Europese grondwet (tijdens het kabinet Balkenende 2 waaraan ook de VVD deelnam). De uitslag van dit referendum werd genegeerd.
Ook de uitslag van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne wordt genegeerd ondanks eerdere toezeggingen (ook van de VVD) om de uitslag te respecteren. En kom nu niet met dat inlegvelletje, want daarmee handelt Mark Rutte tegen de wet (uit Wikipedia, uitslag en gevolgen):

‘Is het referendum geldig en is een meerderheid van de stemmen tegen de wet, wordt zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet (art. 11 Wrr)’

Ook heeft de VVD, bij monde van meerdere (oud) politici, aangegeven tegen referenda te zijn (luister hier naar Mark Rutte). Volgens de VVD (en een meerderheid van de andere partijen) functioneert de representatieve democratie prima en is het niet gewenst complexe politieke vraagstukken voor te leggen aan burgers met de simpele vraag of ze voor of tegen zijn.
Dat (niet gewenst) is natuurlijk onzin. De politiek acht de burger wel in staat om één partij te kiezen op basis van een groot aantal (vaak) uitgebreide verkiezingsprogramma’s maar niet in staat om te oordelen over één (complex) onderwerp.
Referenda kunnen naast de representatieve democratie worden ingezet om burgers mee te laten beslissen over belangrijke zaken. Thierry Baudet ging daar onlangs over in gesprek en discussie (o.a. met Hans Wiegel) bij Buitenhof.

Los van de discussie over wel of geen referenda speelt, zoals hiervoor eerder aangehaald, ook de overdracht van bevoegdheden naar Brussel. Die overdracht ansich is al ondemocratisch (wie heeft daar om gevraagd?) en zal onze nationale democratie steeds verder uithollen. Daardoor komen we uiteindelijk in een situatie terecht waarin we als Nederlanders niet meer zelf kunnen beslissen over de toekomst van ons land.

Kortom, een stem op de VVD is een stem tegen referenda, een stem voor de EU en daarmee dus een stem tegen de democratie.

Geen VVD dus, wat nu?

Als het gaat om de EU en referenda dan geeft dit artikel een aardig inzicht de standpunten van de partijen (over Nexit).
In het artikel hebben D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren geen mening of niet gereageerd. Van D66 weten we dat ze nog eurofieler zijn dan de VVD en dat ze absoluut niet voor referenda zijn.
Forum voor Democratie komt niet voor in het artikel maar daarvan is duidelijk dat ze voor referenda zijn en tegen de EU.
Ook GeenPeil komt niet voor in het artikel maar daarvan weten we dat ze zelf (als politici) geen standpunt innemen. De leden bepalen de standpunten.

Ten aanzien van immigratie en globalisering kunnen we wel stellen dat alle eurofiele en linkse partijen (groep 2 in dit stuk) daar voorstander van zijn (al is de SP geen EU fan).

Dus hecht u aan vrijheid, vrede en democratie, dan resteren PVV, 50PLUS, VNL, FvD en als u direct invloed wilt uitoefenen GeenPeil. Wilt u echt nieuw bloed in de politiek, dan zijn daar FvD en GeenPeil en wat minder nieuw VNL (oud PVV-ers en nieuw Jan Roos).
Check desgewenst uw (voorlopige) keuze op de Stemwijzer * en beter nog m.b.v. het partijprogramma.

Ik wens u veel wijsheid bij de komende verkiezingen……..niet zo moeilijk toch?
Ik heb mijn keuzes al gemaakt.

* Disclamer: geen garantie dat de Stemwijzer NIET is gemanipuleerd door Poetin of Mark Rutte zelf.

 

Scenario’s en theorieën over Globalisering:

 

Advertenties

3 gedachtes over “VVD, tegen Vrijheid, tegen Vrede en tegen Democratie

  1. […] Met een toenemend aantal moslims zal (als de islam niet reformeert en ik geloof dat dat niet zal gebeuren) onze rechtsstaat steeds verder onder druk komen te staan. In het ergste geval zal onze grondwet uiteindelijk worden vervangen door de sharia. Dus waar kiest u voor, onze grondwet of de sharia? Ik kies zeker voor onze grondwet dus voor de PVV (alternatieven zijn VNL en FvD, de andere partijen, niet alleen de VVD, zijn een bedreiging voor uw vrijheid, vrede en democratie). […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s