Nationalism (Dutch and English version)

Scroll down for English version.

In zijn stuk ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Nederlandse vertaling hier) schrijft de auteur Matthew Bracken o.a. over drie groepen: (1) de Islam, (2) het Internationaal Socialisme en (3) de Nationalisten. Volgens Bracken zijn zowel de Islam als het Internationaal Socialisme uit op wereldhegemonie en vormen ze momenteel samen een coalitie tegen de Nationalisten.

Op Twitter verwijs ik als dat zo uitkomt naar deze groepen. Waarom? Omdat m.i. veel van wat er momenteel gaande is (multi culti, immigratie, vluchtelingen, islamisering, EU, globalisering, NWO etc.) op te hangen is aan (de doelen van) deze groepen.

Om niet iedere keer volgers en andere lezers te belasten met het hele (vrij lange) artikel heb ik besloten de groepen in aparte documenten op te nemen. In dit stuk dus Nationalisten. Mocht je toch belangstelling hebben voor het hele artikel, dan is dat te vinden via de eerder genoemde links.

De Nationalisten

Foto 5

‘In de 21ste eeuw hadden de culturele marxistische verrader mollen bijna de hele academische wereld ondermijnd, generatie na generatie studenten ingeprent met een minachting, grenzend aan haat, voor hun eigen nationale en etnische identiteiten’

Nationalisten bestaan waarschijnlijk uit het grootste deel van de bevolking van de niet-islamitische wereld maar er is geen manier om hun aantal met zekerheid te weten. Opiniepeilingen zijn zo makkelijk te manipuleren dat de meesten er van op z’n best nutteloos zijn en voornamelijk valse propaganda en desinformatie laten zien in het voordeel van hun sponsors.

Nationalisten beschouwen zichzelf eerst en vooral loyale burgers van een soevereine natie. Er moet echter worden bedacht dat het concept van de natie van oorsprong vrij recent is. De verdeling van de wereld in afzonderlijke nationale staten begon pas in de 17e eeuw, meestal gekenmerkt door het Verdrag van Westfalen uit 1648 aan het einde van de dertig jarige oorlog. Sindsdien is de wereld verdeeld door nationale grenzen, die vaak (maar niet altijd) samen vielen met een nationale etnische groep, taal en cultuur.

Foto 6

Deze nationale verdeling was bijzonder succesvol op het Europese continent. Gedeelde joods-christelijke moraal, ethiek en waarden bevorderde noties van rechtvaardigheid en gelijke rechten die na verloop van tijd leidde tot de afschaffing van de slavernij, de rechten van vrouwen en raciale burgerrechten. Tijdens deze periode van ontketend menselijk potentieel genoten Europeanen en Amerikanen van de grootste toename van de totale levensstandaard ooit in de geschiedenis van de mensheid. Grote steden, universiteiten en musea werden gebouwd in Europa en in Amerika. Opkomende Europese staten – rijk, samenhangend, zelfverzekerd en goed georganiseerd – veroverde toen of kwamen anderszins aan de macht in kolonies over de hele wereld. Amerika pakte een groot deel van de handel toen het koloniale tijdperk eindigde na de Tweede Wereldoorlog.

Gelukkig waren nationale resultaten verre van universeel. Tijdens de 20e eeuw nam het communisme de volledige macht over in een aantal landen, met name Rusland (zoals de Sovjet-Unie) en China, maar hun successen leidde niet tot een onstuitbare lawine van wereldwijde revolutie, zoals die was voorzien door Lenin, Stalin en Mao . Aan de andere kant bleek de langzame, slijpende ‘lange mars door de instellingen’ van de verrader klasse ofwel de Fabian socialisten (met inbegrip van Gramsci, de Frankfurter Schule en anderen) veel effectiever en duurzamer.

In de 21ste eeuw hadden deze culturele marxistische verrader mollen bijna de hele academische wereld ondermijnd, generatie na generatie studenten ingeprent met een minachting, grenzend aan haat, voor hun eigen nationale en etnische identiteiten. De meeste van de media werden ook ondermijnd om ervoor te zorgen dat de massa communicatie altijd de politiek correcte internationaal socialistische kijk op de wereld, die al waren geïnjecteerd en geïnkubeerd in de scholen en universiteiten, zou versterken.

In dit tijdperk van massa brainwashing door de culturele marxisten werd het christendom herschikt als een afbrokkelende sociale kracht, op z’n best verouderd in de moderne seculiere wereld, in het slechtste geval een regelrechte bedreiging voor de mensheid. In de nieuwe politiek correcte seculiere religie van het humanisme werd de Europese etnische en culturele identiteit een erfzonde en het teken van Kaïn. Een witte Europese huid betekende witte privileges en werd omgevormd tot een reden voor schaamte.

Ondertussen richtte geëmancipeerde Europese en Amerikaanse vrouwen zich op nieuwe doelen waardoor in toenemende mate steeds minder ruimte bleef voor het produceren van nageslacht en de demografische instorting begon. Zowel mannen als vrouwen werden verdoofd door apathie met 24-uurs entertainment uitgezonden op high definition schermen en met bijna in hun hersenen geplante stereo oordopjes. Deze niet aflatende bron van vermaak bleek een ideaal kanaal voor massa hersenspoeling met politiek correcte waarden en ideeën. Dus afgeleid en gedemoraliseerd lijken de meeste Amerikanen en Europeanen vandaag de dag niet in staat en niet bereid om op te staan en te vechten voor het behoud van hun afnemende culturele en nationale identiteit. Gehersenspoelde ‘voorvechters van sociale rechtvaardigheid’, de nieuwste variant van Lenins ‘nuttige idioten’, bespoedigen de ondergang van de westerse beschaving, zalig onwetend van wat er zal volgen.

Dus verslagen achterover liggend vormen de resterende Amerikaanse en Europese nationalisten de zwakste en de meest bedreigde van de drie belangrijke mondiale maatschappelijke krachten. In enkele Europese landen leiden patriotten zoals Geert Wilders uit Nederland, Björn Hocke uit Duitsland, Viktor Orbán uit Hongarije, Nigel Farage uit de UK, en Marine Le Pen uit Frankrijk een achterhoede gevecht voor het behoud van hun nationale, etnische en culturele identiteiten waarbij ze voortdurend in de door socialisten gecontroleerde ‘leugen pers’ worden weggezet als racisten, nazi’s en xenofoben.

English version

In his column ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Dutch translation here) the author Matthew Bracken writes about three groups: (1) Islam (2) International Socialism and (3) Nationalism. According to Bracken, both Islam and International Socialism want world hegemony and form currently together a coalition against the Nationalists.

On Twitter I refer when appropriate to these groups. Why? Because I think much of what is currently going on (multi-culti, immigration, refugees, Islamization, EU, globalization, NWO, etc.) can be related to (the objectives of) these groups.
In order not to bother my followers and other readers every time with the whole (rather long) story, I decided to include the groups in separate documents. In this document Nationalism. If you still have interest in the whole story, you can find it via the aforementioned links.

Nationalism

Foto 5

‘By the 21st Century, these cultural Marxist traitor-moles had subverted nearly all of academia, inculcating generation after generation of students with a contempt bordering on hatred for their own national and ethnic identities’

Nationalists probably comprise most of the population of the non-Islamic world, but there is no way to know their number with any certainty. Opinion polls are so easily rigged that most of them are useless at best, and they primarily constitute false propaganda and dezinformatsiya on behalf of their sponsors.

Nationalists consider themselves to be first and foremost loyal citizens of a sovereign nation. However, it must be borne in mind that the very concept of nationhood is fairly recent in origin. The division of the globe into distinct nation-states only began in the 17th Century, usually marked by the Treaty of Westphalia in 1648 at the end of the Thirty Years’ War. Since then, the world has been divided by national borders, which often (but not always) coincided with a national ethnic group, language and culture.

Foto 6

This national division was particularly successful on the European continent. Shared Judeo-Christian morality, ethics and values promoted notions of fairness and equal rights, leading over time to the abolition of slavery, women’s rights, and racial civil rights. During this period of unleashed human potential, Europeans and Americans enjoyed the greatest increase in overall standards of living ever seen in the history of mankind. Great cities, universities and museums were constructed in Europe and in America. Rising European empires — wealthy, cohesive, confident and highly organized — then conquered or otherwise came to control colonies around the world. America picked up much of the business when the colonial era ended after World War Two.

Happy national outcomes were far from universal. During the 20th Century, Communism rose to take complete power in some countries, notably Russia (as the Soviet Union) and China, but their successes did not lead to an unstoppable avalanche of global revolution, as had been foreseen by Lenin, Stalin and Mao. On the other hand, the slow, grinding “Long March through the institutions” of the traitor-class Fabian socialists (including Gramsci, the Frankfurt School and others) proved far more effective and durable.

By the 21st Century, these cultural Marxist traitor-moles had subverted nearly all of academia, inculcating generation after generation of students with a contempt bordering on hatred for their own national and ethnic identities. Most of the media were also subverted, ensuring that mass communications would always reinforce the politically correct international socialist world view that had already been injected and incubated in the schools and universities.

In this era of mass-brainwashing by the cultural Marxists, Christianity was recast as a retrograde social force, obsolete at best in the modern secular world, and at worst an outright danger to humanity. In the new politically-correct secular religion of humanism, European ethnic and cultural identity became the original sin and the mark of Cain. White European skin meant white privilege, and was transformed into a cause for shame.

Meanwhile, emancipated European and American women aimed toward new goals, which increasingly did not include producing a new generation, and demographic collapse began. Both men and women alike were anesthetized into apathy with 24-hour entertainment transmitted by high-def screens and stereo ear buds planted nearly into their brains. This unceasing fountain of entertainment proved an ideal conduit for mass-brainwashing with politically-correct values and ideas. Thus distracted and demoralized, most Americans and Europeans today seem unable and unwilling to stand up and fight in defense of their diminishing cultural and national identities. Brainwashed “social justice warriors,” the latest iteration of Lenin’s “useful idiots,” hasten the demise of Western Civilization, blissfully unaware of what will follow.

Thus rendered supine, the remaining American and European nationalists constitute the weakest and the most threatened of the three major global social forces. In a few European nations, patriots such as Geert Wilders of the Netherlands, Björn Höcke of Germany, Viktor Orbán of Hungary, Nigel Farage of the UK, and Marine Le Pen of France lead a rear-guard defense of their national, ethnic and cultural identities, while constantly being disparaged in the socialist-controlled “liar press” as racists, Nazis and xenophobes.

 

 

 

Advertenties

International Socialism (Dutch and English version)

Scroll down for English version.

In zijn stuk ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Nederlandse vertaling hier) schrijft de auteur Matthew Bracken o.a. over drie groepen: (1) de Islam, (2) het Internationaal Socialisme en (3) de Nationalisten. Volgens Bracken zijn zowel de Islam als het Internationaal Socialisme uit op wereldhegemonie en vormen ze momenteel samen een coalitie tegen de Nationalisten.

Op Twitter verwijs ik als dat zo uitkomt naar deze groepen. Waarom? Omdat m.i. veel van wat er momenteel gaande is (multi culti, immigratie, vluchtelingen, islamisering, EU, globalisering, NWO etc.) op te hangen is aan (de doelen van) deze groepen.

Om niet iedere keer volgers en andere lezers te belasten met het hele (vrij lange) artikel heb ik besloten de groepen in aparte documenten op te nemen. In dit stuk dus het Internationaal Socialisme. Mocht je toch belangstelling hebben voor het hele artikel, dan is dat te vinden via de eerder genoemde links.

Het Internationaal Socialisme

Foto 4

‘In de loop van de vorige eeuw, terwijl het communisme in de Sovjet-Unie instortte, werden de Fabian socialisten steeds succesvoller met het vergiftigen van de wortels van de nationale, culturele en etnische identiteit’

De tweede grote maatschappelijke kracht is het internationaal socialisme. Het kan ook treffend worden beschreven onder de rubrieken links, statisme, cultureel marxisme en communisme. Deze behoren allen tot het internationaal socialistische spectrum. Ik traceer deze culturele marxisten tenminste terug tot de Jacobijnen van de 18e eeuw, een kliek van seculiere humanisten, die de eerste globalisten waren in lijn met de vrijmetselarij.

De Jacobijnen verhuisden van Duitsland naar Frankrijk met een samenhangend en volledig uitgewerkt plan om een sociale explosie te bewerkstelligen als middel om de macht te grijpen. De Jacobijnse destabilisatie plannen werden de template voor veel meer toekomstige bloedige ‘revoluties van de mensen’. Na de Franse Revolutie zijn we vertrouwd geraakt met Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao. We zijn minder vertrouwd met de begin 20e eeuw Britse Fabian socialisten of de Italiaanse marxistische theoreticus Antonio Gramsci of de Duitse ‘Frankfurter Schule’ van de internationale socialisten, die hun visie via de Columbia University overbrachten naar de Verenigde Staten.

In tegenstelling tot Vladimir Lenin en de communisten begrepen zij dat de doelen van het internationaal socialisme niet volledig konden worden uitgevoerd zolang het sterke bouwwerk van de westerse beschaving niet van binnenuit was uitgehold en gesaboteerd. Uiteindelijk behaalde de clandestiene internationaal socialistische krachten, die diep in de westerse baarmoeder ingegraven zitten, resultaten die veel meer permanent waren dan de militair opgelegde revolutionaire ‘communistische oorlog’ van Lenin en Mao.

In de loop van de vorige eeuw, terwijl het communisme in de Sovjet-Unie instortte, werden de Fabian socialisten steeds succesvoller met het vergiftigen van de wortels van de nationale, culturele en etnische identiteit. De erfgenamen van de westerse beschaving ongeorganiseerd en gedemoraliseerd achter latend, zonder centraal geloofssysteem waar men zich achter kon scharen. Waarom heeft deze opzettelijke demoralisatie en vervlakking plaatsgevonden? De internationale socialisten hebben in ieder geval sinds de Franse Revolutie geloofd dat het hun plicht is om een top-down feodale orde op te leggen aan de gewone ‘domme massa’s’. Een nieuwe wereldorde geleid door zelfverklaarde experts gekozen uit de correct opgeleide elites, in het belang van de onwetenden en als een manier om hun eigen zakken te vullen en een elite leven van rijkdom en macht te blijven leiden.

Het lijkt misschien paradoxaal dat de belangrijkste zakelijke en bancaire belangen diep geworteld zijn in de internationaal socialistische nieuwe wereldorde, maar als je de draden ontwart is het eigenlijk volkomen logisch. De huidige internationale banken en mega-bedrijven zijn krachtige mondiale spelers met hun eigen recht inmiddels vastgelegd in elke nieuwe internationale handelsovereenkomst. In feite schrijven bedrijfsjuristen de meeste pagina’s van de duizenden pagina’s in handelsovereenkomsten, die nu als regen uit de hemel komen vallen. Handelsovereenkomsten waar nooit voor is gekozen door Amerikaanse of Europese burgers, overeenkomsten gebaseerd op de dwang van het internationale verdragsrecht, dat zelfs de grondwet van de Verenigde Staten overstijgt.

Van de Rothschilds van Europa tot de Warburgs van beide continenten, tot de Morgans en Rockefellers van Amerika en terug naar de Hongaarse immigrant George Soros, meerdere eeuwen hebben miljonair (en de laatste tijd meer miljardair) bankiers hun eigen wetten geschreven en hun eigen politieke deals gesloten. Vandaag de dag creëren ze letterlijk miljarden nieuwe dollars en euro’s per dag uit het niets en dragen die over aan hun trawanten. In de Verenigde Staten is de creatie, een eeuw geleden, van de Federal Reserve, een particuliere centrale bank van, door en voor de belangen van een kliek van private bankiersbelangen, een schrijnend voorbeeld.

In de Verenigde Staten doneren de hoofden van wereldwijde mega- bedrijven en beleggingsondernemingen massaal aan zowel de Democraten als de Republikeinen. Daarmee stellen ze een voorkeursbehandeling in een tijdperk van bedrijfsgericht vriendjeskapitalisme zeker. Dit beeld is vaak hetzelfde in andere landen. Deze post nationalistische, kapitalistische maatjes erkennen geen soevereine grenzen en geloven dat patriottisme een lachwekkend anachronisme is.

Bijvoorbeeld in Amerika kopen open grens verraders politici om, om wetten aan te nemen, die het hen mogelijk maakt een onbeperkt aantal buitenlandse werknemers te importeren direct ter vervanging van Amerikanen aan hun bureaus en werkplekken. Deze verraders slapen er geen minuut minder om. De verrader klasse van het internationale bedrijfsleven noemt dit ‘flexibiliteit’, vervangbare werkers, boeren en paupers wereldwijd verplaatsen naar waar ze het goedkoopst en meest winstgevend kunnen worden ingezet. Wat er in dit proces gebeurt met gewone Amerikaanse middenklasse werknemers en hun gezinnen wordt gezien als bijkomende schade. In Europa is de werkelijkheid niet veel anders.

Deze super rijke open grenzen, zakelijke en bancaire elite, die paradoxaal genoeg de drijvende krachten sturen achter het internationale socialisme, zijn in staat om op talloze manieren hun weg naar succes te kopen. Met hun rijkdom en politieke connecties zorgen ze er voor dat coöperatieve jonge spelers met toekomstige ster kwaliteiten naar de juiste universiteiten, stichtingen, gemeenten, overheidsinstellingen en media posities worden gestuurd. Bijvoorbeeld, als je een presentator op televisie ziet, die geregistreerd staat als een deskundig lid van de Council on Foreign Relations (Raad voor Buitenlandse Zaken), die artikelen heeft geschreven voor hun uitgave Foreign Affairs (Buitenlandse Zaken), dan weet u dat hij voorbestemd is voor hoge posities en dat deuren op een magische wijze voor hem open zullen gaan.

Dan de vierde macht, de wereldwijde massa media. Die zijn decennia lang vrijwel geheel ontwricht, gescript en gemanipuleerd door deze über rijke elites via duizend kanalen ingevet met smeergeld, nep banen en geheime betalingen die zijn vermomd als aanbod van speciale aandelen en particuliere grond transacties. Mediafiguren veranderen naadloos in hoge politieke adviseurs en bestuursleden die bij elke goed getimede overgang miljoenen aan hun vermogen toevoegen. Zelfs veel gepensioneerde generaals en admiraals wentelen zich gretig in dit moeras van verraad en corruptie. Het moet voor iedereen geen verrassing zijn dat zo veel politici als miljonairs vertrekken uit Washington of Brussel. Net zoals het geen verrassing was dat de lange tijd voor CBS News werkende Walter Cronkite, ‘de meest vertrouwde man in Amerika’, zijn hele volwassen leven lang in het geheim een vooraanstaand lid was van de World Federalist Association. Een feit dat hij trots onthulde pas na zijn vertrek (pensionering) van de voorzijde van de camera.

English version

In his column ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Dutch translation here) the author Matthew Bracken writes about three groups: (1) Islam (2) International Socialism and (3) Nationalism. According to Bracken, both Islam and International Socialism want world hegemony and form currently together a coalition against the Nationalists.

On Twitter I refer when appropriate to these groups. Why? Because I think much of what is currently going on (multi-culti, immigration, refugees, Islamization, EU, globalization, NWO, etc.) can be related to (the objectives of) these groups.

In order not to bother my followers and other readers every time with the whole (rather long) story, I decided to include the groups in separate documents. In this document International Socialism. If you still have interest in the whole story, you can find it via the aforementioned links.

International Socialism

Foto 4

‘Over the course of the past century, while Communism collapsed in the Soviet Union, the Fabian socialists have been increasingly successful at poisoning the roots of national, cultural and ethnic identity’

The second great actor or social force is international socialism. It can also be aptly described under the rubrics of leftism, statism, cultural Marxism and communism. These all inhabit the international socialist spectrum. I trace these cultural Marxists at least back to the Jacobins of the 18th Century, a clique of secular humanists who were early globalists aligned with Freemasonry.

The nucleus of the group that would later become the Jacobins moved from Germany to France with a coherent and fully developed plan to engineer a social explosion as a means to take power. The Jacobin destabilization plan became the template for many more bloody “people’s revolutions” to come. Following the French Revolution, we are familiar with Marx, Engels, Lenin, Stalin and Mao. We are less familiar with the early 20th Century British Fabian socialists, or the Italian Marxist theoretician Antonio Gramsci, or the German “Frankfurt School” of international socialists, who transplanted their vision to the United States via Columbia University.

Unlike Vladimir Lenin and the Communists, they understood that international socialism’s goals could not be fully accomplished until the strong edifice of Western Civilization was hollowed out and sabotaged from within. In the end, the clandestine international socialist forces which burrowed deep within the Western womb achieved results which were far more permanent than the militarily-imposed revolutionary “war Communism” of Lenin and Mao.

Over the course of the past century, while Communism collapsed in the Soviet Union, the Fabian socialists have been increasingly successful at poisoning the roots of national, cultural and ethnic identity, leaving the inheritors of Western Civilization disorganized and demoralized, with no central belief system to rally behind. Why has this deliberate demoralization and dumbing-down process occurred? The international socialists have believed at least since the French Revolution that it was their duty to impose a top-down feudal order upon the ordinary “dumb masses,” a new world order managed by self-proclaimed experts chosen from among the correctly-educated elites, both for the benefit of the ignoramuses, and as a way to line their own pockets and continue to live an elite lifestyle of wealth and power.

It may seem paradoxical that major corporate and banking interests are deeply invested in the international socialist new world order, but when you untangle the threads it actually makes perfect sense. Today’s international banks and mega-corporations are powerful global actors in their own right, and they are now written into each new international trade agreement. In fact, corporate lawyers author most of the pages of the multi-thousand-page trade pacts, which are now coming down like rain. Trade pacts which were never voted on by American or European citizens, pacts which are taking on the force of international treaty law, superseding even the United States Constitution.

From the Rothschilds of Europe to the Warburgs of both continents, to the Morgans and Rockefellers of America and back to the Hungarian immigrant George Soros, for several centuries, millionaire (and more lately billionaire) bankers have written their own laws and cut their own political deals. Today, they literally create billions of new dollars and Euros per day out of thin air, and pass it over to their cronies. In the United States, the creation a century ago of the Federal Reserve — a privately run central bank of, by and for the interests of a cabal of private banking interests — is a glaring case in point.

In the USA, the heads of global mega-corporations and investment firms donate massively to both the Democrats and the Republicans alike, ensuring favorable treatment in an era of corporately directed crony capitalism. The picture is much the same in other countries. These post-nationalist crony-capitalists recognize no sovereign borders and believe that patriotism is a laughable anachronism.

For example, in America, open-border traitors bribe politicians to pass laws to allow them to import unlimited numbers of H-1 visa foreign workers to directly replace Americans at their very desks and work places, and these traitors do not lose one wink of sleep over it. The traitor class of the international business set calls this “agility,” moving fungible proles, peasants and paupers worldwide to where they can be set to work most cheaply and profitably. Ordinary American middle-class workers and their families are just collateral damage in this process. The reality is not much different in Europe.

These super wealthy open-border corporate and banking elites, who paradoxically steer the forces driving international socialism, are able to bribe their way to success after success in myriad ways. Their wealth and political connections ensure that cooperative young players with future star quality are steered to the right universities, foundations, councils, government agencies and media positions. For example, when you see a talking head on television, and his listed expert credential is that he is a member of the entirely private Council on Foreign Relations who has written articles for their house publication Foreign Affairs, you will know that he is destined for high positions, and doors will magically open in front of him.

Over on the Fourth Estate, the global mass media have been almost entirely subverted, scripted and stage-managed for decades by these über-wealthy elites through a thousand channels greased with kickbacks, no-show jobs, and secret payoffs that are disguised as special stock offerings and private land deals. Media figures morph seamlessly into senior political advisors and corporate board members, adding millions to their portfolios with each well-timed transition. Even many retired generals and admirals eagerly wallow in this swamp of sell-out and sleaze. It should not be a surprise to anyone that so many politicians leave Washington or Brussels as millionaires. Just as it should not be a surprise that long-time CBS News anchor Walter Cronkite, “the most trusted man in America,” was for his entire adult life secretly a leading member of the World Federalist Association, a fact he proudly revealed only after his retirement from in front of the camera.

 

Islam (Dutch and English version)

Scroll down for English version.

In zijn stuk ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Nederlandse vertaling hier) schrijft de auteur Matthew Bracken o.a. over drie groepen: (1) de Islam, (2) het Internationaal Socialisme en (3) de Nationalisten. Volgens Bracken zijn zowel de Islam als het Internationaal Socialisme uit op wereldhegemonie en vormen ze momenteel samen een coalitie tegen de Nationalisten.

Op Twitter verwijs ik als dat zo uitkomt naar deze groepen. Waarom? Omdat m.i. veel van wat er momenteel gaande is (multi culti, immigratie, vluchtelingen, islamisering, EU, globalisering, NWO etc.) op te hangen is aan (de doelen van) deze groepen.

Om niet iedere keer volgers en andere lezers te belasten met het hele (vrij lange) artikel heb ik besloten de groepen in aparte documenten op te nemen. In dit stuk dus de Islam. Mocht je toch belangstelling hebben voor het hele artikel, dan is dat te vinden via de eerder genoemde links.

De Islam

Foto 2

‘Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar’

De Islam is vergelijkbaar met een zelf kopiërend super computer virus. Het is een veelkoppig monster, door de makers ontworpen als een onstuitbare formule voor wereldwijde verovering. Het is bijna onmogelijk om het uit te roeien, want het heeft geen centraal brein of controle centrum. Islam is als een zeester, als je er een poot vanaf snijdt, groeit er ergens anders weer een andere aan. De namen van de islamitische leiders en de namen van hun islamitische groeperingen zijn van voorbijgaande aard en uiteindelijk onbelangrijk. Osama Bin Laden en Al Qaida worden opgevolgd door Al-Baghdadi en de Islamitische Staat, maar ze zullen allemaal uit beeld verdwijnen en worden vervangen door anderen. Terwijl de islamitische leiders en regimes komen en gaan, is de islam al 1400 jaar standvastig in oorlog gebleven met de niet Islamitische wereld.

Islam erkent geen seculiere nationale grenzen. Voor vrome moslims zijn er slechts twee belangrijke gebieden in de wereld. De eerste is de Dar al-Islam, het Huis van de islam, dat is het land van de gelovigen. De andere is de Dar al-Harb, het Huis van de Oorlog, die met alle middelen, met inbegrip van de gewelddadige jihad, islamitisch moet worden gemaakt. De uitbreiding van de islam wordt soms voor langere periodes in toom gehouden maar vaker is de Islam in opmars met het verwerven van nieuw grondgebied. Eenmaal veroverd door de islam, wordt grondgebied zelden teruggenomen. Spanje is een opmerkelijke uitzondering.

De islamitische wereld produceert bijna geen boeken of nieuwe uitvindingen. Zonder het vinden van olie onder hun voeten zouden de meeste islamitische landen achter blijven en verarmen. Dus waar komt de kracht vandaan die nodig is voor de bijna constante uitbreiding van de islam in de afgelopen veertien eeuwen? De motor en de batterij van de Islam zijn de Koran en de Hadith of de uitspraken van Mohammed. Een messianistische Mahdi, Kalief of Ayatollah met voldoende charisma kan het tempo van de verovering door de islam versnellen, maar individuen zijn niet de drijvende kracht.

Seculiere sterke mannen (slechts moslim in naam), van Saddam Hoessein tot Muamar Qadafi, kunnen islamisme een tijdje in bedwang houden met brute methoden. Maar die sterke mannen worden vaak vermoord of anderszins uit hun macht gezet en ze leven in elk geval niet eeuwig. Zodra de seculiere machthebbers zijn verdwenen zijn fanatieke mullahs in staat om hun ijverige islamitische volgelingen er voldoende toe te bewegen opnieuw een radicaal islamitisch regime, onder de sharia en volgens de Koran, te installeren.

Dit patroon van seculiere machthebbers gevolgd door fanatieke islamitische leiders is vele malen teruggekeerd in het afgelopen millennium en al langer. Laat u niet misleiden door modernisten, zoals koning Abdullah van Jordanië. Voor de ware gelovige van de islam is een koning of sterke man met een geweerschot of een granaat af te zetten en wordt hij vervangen door een andere islamitische fanaat.

De aanhoudende kwaadaardigheid van het 7e eeuwse plan van Mohammed voor wereld dominantie betekent dat het altijd klaar is om te ontaarden in een nieuwe uitbraak. De Islam lijkt op een ringworm infectie, binnen de ring is het dood en dor maar het bloeit op daar waar het parasiteert op de gezonde niet-islamitische samenlevingen er omheen. Waar komt die unieke fanatieke motivatie vandaan binnen de naties en volkeren die anders verstoken lijken van energie en nieuwe ideeën?

Foto 3

Die motivatie ligt in de woorden van de Koran en de Hadith. Simpelweg vertaald naar het aardse, bieden deze islamitische teksten immorele mannen alle ruimte om te moorden, te plunderen, te verkrachten en ongelovige als slaven te vangen en te houden. En wanneer deze jihadisten worden gedood, word ze een eeuwige orgie met tweeënzeventig huwbare maagdelijke meisjes slaven beloofd in het zieke, kwaadaardige en perverse islamitische paradijs van Mohammed. In tegenstelling tot de joodse en christelijke Bijbels, doen de Koran en de Hadith geen beroep op de betere engelen van de mens maar op de donkerste aspecten van de menselijke natuur (veelzeggend, Mozes en Jezus klommen naar bergtoppen om te communiceren met hun God, terwijl Mohammed zijn boodschappen van Allah ontving diep in een vleermuisgrot).

Een zinvolle of permanente hervorming van de islam is onmogelijk omdat een nieuwe generatie van fanatici, die de ongekuiste Koran en Hadith als hun wapens hanteren, altijd zal verklaren dat de reformisten afvalligen zijn en hen daarom zal vermoorden. In de islam staan de fanatici, met in de ene hand de onveranderlijke Koran en in de andere hand een zwaard, altijd klaar om de volledige macht te grijpen en hun vijanden uit te roeien.

Dit latente gevaar kweekt angst en zorgt ervoor dat bijna alle niet-moslims voorzichtig en omzichtig moeten zijn in hun omgang met moslims, anders verliezen ze op een later tijdstip hun hoofd. Deze opzettelijk bevorderde angst voor de islam wordt gebruikt als een knuppel tegen degenen die zich anders zouden verzetten tegen de dominantie van de islam. De onveranderlijke Koran is de constante bron van bloedige islamitische verovering. De radicale islam is de zuivere islam, de islam van de koran, de echte islam.

Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar.

English version

In his column ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Dutch translation here) the author Matthew Bracken writes about three groups: (1) Islam (2) International Socialism and (3) Nationalism. According to Bracken, both Islam and International Socialism want world hegemony and form currently together a coalition against the Nationalists.

On Twitter I refer when appropriate to these groups. Why? Because I think much of what is currently going on (multi-culti, immigration, refugees, Islamization, EU, globalization, NWO, etc.) can be related to (the objectives of) these groups.

In order not to bother my followers and other readers every time with the whole (rather long) story, I decided to include the groups in separate ducuments. In this document Islam. If you still have interest in the whole story, you can find it via the aforementioned links.

Islam

Foto 2

‘Anyone who does not understand this bitter reality is dangerously ignorant of the past 1,400 years of human history’

Islam is similar to a self-replicating supercomputer virus. It is a hydra-headed monster, designed by its creators to be an unstoppable formula for global conquest. It’s almost impossible to eradicate, because it has no central brain or control center. Islam is like a starfish: when you cut off a limb, another grows to replace it. The names of the Muslim leaders, and the names of their Islamic groups, are transitory and ultimately unimportant. Osama Bin Laden and Al Qaeda are succeeded by Al-Baghdadi and the Islamic State, but they will all pass from the scene and be replaced by others. While Muslim leaders and regimes have come and gone, Islam itself has remained steadfastly at war with the non-Muslim world for 1,400 years.

Islam does not recognize secular national boundaries. To devout Muslims, there are only two significant realms of the world. First is the Dar al-Islam — the House of Islam, which is the land of the believers. The other is the Dar al-Harb — the House of War, which must be made Islamic by any means, including violent jihad. The expansion of Islam is sometimes held in check for long periods, but more often Islam is on the march, acquiring new territory. Once conquered by Islam, territory is rarely taken back, Spain being a notable exception.

The Muslim world produces almost no books or new inventions. Short of finding oil under their feet, most Islamic nations are backward and impoverished. So wherein lies the power source for Islam’s nearly constant expansion over the past fourteen centuries? The motor and the battery of Islam are the Koran and the Hadith, or sayings of Mohammed. A messianic Mahdi, Caliph or Ayatollah with sufficient charisma can accelerate Islam’s pace of conquest, but individual men are not the driving force.

Secular “Muslim in name only” strongmen from Saddam Hussein to Muamar Qadafi can hold Islamism in check for a period with brutal methods, but strongmen are often assassinated or otherwise removed from power, and in any event, they cannot live forever. Once the secular strongmen are gone, fanatical mullahs are able to stir their zealous Muslim followers into sufficient ardor to reinstall a radical Islamist regime under Sharia Law, according to the Koran.

This pattern of secular strongmen being followed by fanatical Islamist leaders has recurred many times over the past millennium and longer. Do not be fooled by modernists like King Abdullah of Jordan. To the true believer of Islam, any king or strongman is never more than a rifle shot or grenade toss away from being kinetically deposed, and replaced by another Islamist fanatic.

The persistent virulence of Mohammed’s 7th Century plan for global domination means that it is always ready to erupt in a fresh outbreak. Islam is like a brushfire or ringworm infection: it is dead and barren within the ring, but flares up where it parasitically feeds off the healthy non-Islamic societies around it. What produces this uniquely fanatical motivation, from within nations and peoples that otherwise seem devoid of energy and new ideas?

Foto 3

The motivation lies within the words of the Koran and Hadith. Most simply distilled, in the earthly realm, these Islamic texts offer immoral men sanction for thrill-killing, looting, raping, and capturing infidel slaves, and when these jihadists are killed, they are promised a perpetual orgy with seventy-two nubile virgin slave girls in Mohammed’s sick, evil and perverted Muslim paradise. Unlike the Jewish and Christian Bibles, the Koran and Hadith appeal not to man’s better angels, but to the darkest aspects of human nature. (Tellingly, Moses and Jesus are said to have climbed to mountaintops to communicate with their God, while Mohammed received his messages from Allah deep inside a bat cave.)

A meaningful or permanent reformation of Islam is impossible, because a new generation of fanatics, wielding the unexpurgated Koran and Hadith as their weapons, will always declare the reformists to be apostates and murder them. In Islam, the fanatics who are holding the unalterable Koran in one hand and a sword in the other always stand ready to seize complete power and exterminate their enemies.

This latent danger breeds fear and causes nearly all non-Muslims to be carefully circumspect in their dealings with Muslims, lest they lose their heads at a later date. This intentionally fostered fear of Islam is used as a cudgel against those who would otherwise resist its domination. The immutable Koran is the constant fountainhead of bloody Islamic conquest. Radical Islam is the pure Islam, the Koranic Islam, the real Islam.

Anyone who does not understand this bitter reality is dangerously ignorant of the past 1,400 years of human history.

 

VVD, tegen Vrijheid, tegen Vrede en tegen Democratie

schermkopie-1772-2017-02-08

Al weer een tijdje terug beloofde ik dit stuk te schrijven over de VVD. Met nog ruim een maand te gaan richting verkiezingen een goed moment om daar nu mee te komen.

Voor dit stuk hanteer ik de volgende definities:

  1. Vrijheid: Een recht of vrijheid die door een grondwet of fundamentele wet wordt gegarandeerd en die het vrij zijn van of de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking door een despotische macht verzekert.
  2. Vrede: Een heilzame toestand van rust en harmonie (positief gedefinieerd) of een toestand van afwezigheid van stoornis, twist of strijd (negatief gedefinieerd).
  3. Democratie: Regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Dit kan direct of indirect via vertegenwoordigers. Een regering van, voor en door het volk.

Geen Vrijheid
De eurofielen van de VVD verkwanselen Nederland aan de Europese Unie, een superstaat (despotische macht) in wording waar veel Nederlanders niet om hebben gevraagd. In 2005 heeft een meerderheid van de Nederlandse bevolking via een referendum aangegeven tegen een Europese grondwet te zijn. Met het verdrag van Lissabon is deze grondwet er alsnog op een ondemocratische manier doorgedrukt.

uitslageugrondwet

Stap voor stap wordt de EU verder uitgebreid. Bevoegdheden worden meer en meer overgedragen aan Brussel. U heeft daar, als u op een eurofiele partij stemt, geen enkele zeggenschap over (u keurt het in feite goed).
In Brussel beslissen ze over u. Zo mag, nee zo moet u jaarlijks honderden miljoenen (uw belastinggeld) afstaan aan de EU. Nederland is in de EU, procentueel gezien, de grootste nettobetaler (op Europees niveau nivelleren is een feest, niet alleen voor links maar ook voor de VVD).
U moet accepteren dat er naast echte vluchtelingen ook duizenden gelukszoekers op uw kosten moeten worden opgenomen in Nederland. Vaak mensen die onze normen en waarden niet accepteren en daardoor een bedreiging (zullen gaan) vormen voor onze samenleving en onze vrijheden. Door sociale onrust en onder het mom van terreurbestrijding zal onze vrijheid steeds verder worden ingeperkt.
En u moet ook accepteren dat, dankzij het monetaire wanbeleid van de ECB (zie o.a. hier, hier en hier) en de onhoudbare ‘one fits all’ (niet dus) Euro (zie o.a. hier en hier), uw welvaart afneemt en uw (toekomstige) pensioen wordt gekort of erger nog verdampt.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van zaken waar u, door de toenemende macht van Brussel, (straks) helemaal niets meer over heeft te zeggen.
Zo vlak voor de verkiezingen roept Mark Rutte dat er niet meer macht naar Brussel gaat. Verkiezingsprietpraat!

Ook wil de EU, naast volledige zeggenschap over u, qua gebied meer en meer uitbreiden, dat hoort nu eenmaal bij een imperialistische superstaat (zie o.a. hier (als u in sprookjes gelooft) en hier). Onder andere zijn Turkije en Oekraïne voorbeelden van die uitbreiding. Dat zal niet op korte termijn gebeuren want er is inmiddels een pauze ingelast (er zijn wat problemen in de EU die uitbreiding verhinderen). Maar als het aan de eurofielen ligt en als de EU overleeft, dan gaat die uitbreiding er in de toekomst zeker komen.

Er is eigenlijk teveel om hier op te noemen. Nog één punt, de handelsverdragen die de EU wil sluiten met o.a. de VS en Canada, respectievelijk TTIP (ligt nu dankzij Trump stil) en CETA. Dit zijn handelsverdragen die niet gesloten worden om uw levensstandaard te verbeteren, ze zijn vooral bedoeld om multinationals vrij spel te geven. Worden ze daarbij gehinderd door overheden, dan kunnen ze die overheden aansprakelijk stellen voor geleden schade en voor een daartoe in het leven te roepen gerechtshof slepen. U als belastingbetaler mag, nee moet daar dan weer voor opdraaien. Deze handelsverdragen passen in een globaliserende wereld waarin de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

U denkt nu misschien dat u zich helemaal niet beperkt voelt in uw vrijheid. Als u daarmee uw bewegingsvrijheid bedoelt en uw vrijheid van meningsuiting dan heeft u (nu nog) grotendeels gelijk. Waar het om gaat is dat uw vrijheid om zelf te beslissen over uw toekomst en de toekomst van b.v. uw kinderen u wordt ontnomen omdat deze beslissingsbevoegdheid door de eurofielen wordt overgedragen aan ongekozen bureaucraten in Brussel. U wordt een slaaf van de despotische macht in Brussel, de EU.

Kortom, een stem op de VVD is een stem voor de EU en dus een bedreiging van uw vrijheid om over uw eigen toekomst mee te kunnen beslissen.

Geen Vrede
Kijkend naar de definitie, dan is er al geruime tijd geen sprake meer van rust en harmonie en worden we al decennia lang geconfronteerd met stoornis, twist en strijd. We zien dat in Nederland, in Europa en in grote delen van de wereld.

Er zijn twee grote problemen die een bedreiging vormen voor vrede. Dat zijn immigratie en globalisering.

Om met immigratie te beginnen, u ziet het momenteel gebeuren. Zoals hiervoor al toegelicht een bedreiging voor uw vrijheid. Maar erger nog, ook een bedreiging voor de vrede. Immigranten komen vaak uit landen waar men afwijzend staat tegenover de westerse manier van leven. Het zorgelijkst zijn migranten (vluchtelingen, gelukszoekers) met een islamitische geloofsovertuiging, een geloof dat haaks staat op onze normen en waarden.
Inmiddels staat wel vast dat de integratie van voorgaande generaties (arbeidsmigranten en hun kinderen) uit islamitische landen grotendeels is mislukt en dat de integratie van veel nieuwkomers ook mede daardoor gedoemd lijkt te mislukken.
Erger nog is de dreigende situatie in de wereld, met name de conflicten in het Midden Oosten en in andere islamitische landen. Deze conflicten brengen het westen en de islamitische wereld niet dichter bij elkaar, integendeel. De tegenstellingen zijn groot en daarmee een voedingsbodem voor stoornis, twist en zelfs strijd (aanslagen en als er niet tijdig wordt ingegrepen nog erger) in Nederland, in Europa en elders.
Zoals in het hiervoor gelinkte stuk van Joost Niemoller te lezen is vindt de VN het nodig de immigratie naar Europa te versnellen. Al eerder riep de VN de EU op om de nationale homogeniteit van haar lidstaten te ondermijnen. Die z.g. omvolking van Europa is al veel langer geleden bedacht door meneer Richard Coudenhove-Kalergi.

Kortom, een stem op de VVD is een stem voor de EU en dus een stem voor immigratie en daarmee een stem voor stoornis, twist en uiteindelijk strijd (aanslagen en erger). Een stem tegen vrede.

Globalisering is geen ‘natuurlijk’ ontwikkelingsproces, al probeert men u het tegendeel wijs te maken, en is daarom niet los te zien van de voorgaande punten. Globalisering is de droom van de elite en gelijktijdig een nachtmerrie voor veel mensen. Het gaat namelijk gepaard met heel veel onrecht, geweld en oorlog.
De spanningen tussen aan de ene kant de VS en de EU en aan de andere kant Rusland en China en de conflicten in het Midden Oosten en in andere islamitische landen hebben allemaal te maken met globalisering.
De aanjager van deze spanningen en conflicten zijn de VS (o.a. tijdens het presidentschap van George W. Bush en Barack Obama, hopelijk dat daar met Trump verandering in komt). Sinds de val van de Sovjet-Unie zijn de VS uit op wereldhegemonie (een unipolaire wereld i.p.v. een multipolaire wereld) en ze worden daarin gesteund door de EU en de VN. Landen die zich hier tegen verzetten worden d.m.v. sancties, regime changes en oorlogen ‘gecorrigeerd’. Voorbeelden zijn o.a.: Rusland (sancties), Irak, Libië, Syrië en Oekraïne (regime changes en proxy oorlogen).
Er zijn verschillende scenario’s en theorieën over de manier waarop de elite de volledige macht en controle over de wereld wil verkrijgen. Voor de geïnteresseerden, aan het einde van dit stuk een aantal links naar stukken die ik daarover las en schreef.

Kortom, een stem op de VVD is een stem op de EU, de VS (als Trump het tij niet kan keren) en de elite. Dus een stem voor sancties tegen Rusland en voor lopende en toekomstige regime changes en oorlogen. Een stem tegen vrede.

Geen Democratie
Eerder in dit stuk haalde ik het referendum van 2005 aan over de Europese grondwet (tijdens het kabinet Balkenende 2 waaraan ook de VVD deelnam). De uitslag van dit referendum werd genegeerd.
Ook de uitslag van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne wordt genegeerd ondanks eerdere toezeggingen (ook van de VVD) om de uitslag te respecteren. En kom nu niet met dat inlegvelletje, want daarmee handelt Mark Rutte tegen de wet (uit Wikipedia, uitslag en gevolgen):

‘Is het referendum geldig en is een meerderheid van de stemmen tegen de wet, wordt zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet (art. 11 Wrr)’

Ook heeft de VVD, bij monde van meerdere (oud) politici, aangegeven tegen referenda te zijn (luister hier naar Mark Rutte). Volgens de VVD (en een meerderheid van de andere partijen) functioneert de representatieve democratie prima en is het niet gewenst complexe politieke vraagstukken voor te leggen aan burgers met de simpele vraag of ze voor of tegen zijn.
Dat (niet gewenst) is natuurlijk onzin. De politiek acht de burger wel in staat om één partij te kiezen op basis van een groot aantal (vaak) uitgebreide verkiezingsprogramma’s maar niet in staat om te oordelen over één (complex) onderwerp.
Referenda kunnen naast de representatieve democratie worden ingezet om burgers mee te laten beslissen over belangrijke zaken. Thierry Baudet ging daar onlangs over in gesprek en discussie (o.a. met Hans Wiegel) bij Buitenhof.

Los van de discussie over wel of geen referenda speelt, zoals hiervoor eerder aangehaald, ook de overdracht van bevoegdheden naar Brussel. Die overdracht ansich is al ondemocratisch (wie heeft daar om gevraagd?) en zal onze nationale democratie steeds verder uithollen. Daardoor komen we uiteindelijk in een situatie terecht waarin we als Nederlanders niet meer zelf kunnen beslissen over de toekomst van ons land.

Kortom, een stem op de VVD is een stem tegen referenda, een stem voor de EU en daarmee dus een stem tegen de democratie.

Geen VVD dus, wat nu?

Als het gaat om de EU en referenda dan geeft dit artikel een aardig inzicht de standpunten van de partijen (over Nexit).
In het artikel hebben D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren geen mening of niet gereageerd. Van D66 weten we dat ze nog eurofieler zijn dan de VVD en dat ze absoluut niet voor referenda zijn.
Forum voor Democratie komt niet voor in het artikel maar daarvan is duidelijk dat ze voor referenda zijn en tegen de EU.
Ook GeenPeil komt niet voor in het artikel maar daarvan weten we dat ze zelf (als politici) geen standpunt innemen. De leden bepalen de standpunten.

Ten aanzien van immigratie en globalisering kunnen we wel stellen dat alle eurofiele en linkse partijen (groep 2 in dit stuk) daar voorstander van zijn (al is de SP geen EU fan).

Dus hecht u aan vrijheid, vrede en democratie, dan resteren PVV, 50PLUS, VNL, FvD en als u direct invloed wilt uitoefenen GeenPeil. Wilt u echt nieuw bloed in de politiek, dan zijn daar FvD en GeenPeil en wat minder nieuw VNL (oud PVV-ers en nieuw Jan Roos).
Check desgewenst uw (voorlopige) keuze op de Stemwijzer * en beter nog m.b.v. het partijprogramma.

Ik wens u veel wijsheid bij de komende verkiezingen……..niet zo moeilijk toch?
Ik heb mijn keuzes al gemaakt.

* Disclamer: geen garantie dat de Stemwijzer NIET is gemanipuleerd door Poetin of Mark Rutte zelf.

 

Scenario’s en theorieën over Globalisering:

 

Eerste haarscheurtjes in het beleid van Donald Trump?

schermkopie-1766-2017-02-03

Gisteren kwam voor mij het eerste nieuws dat mij een beetje doet twijfelen over het beleid van Donald Trump. Ik was en ben nog steeds blij met zijn overwinning (Obama was een ramp en Hillary Clinton zou een nog grotere ramp zijn geweest) maar de boodschap van Nikki Haley, de nieuwe VS ambassadeur bij de VN, vind ik wel wat zorgelijk.

De dame in kwestie haalt namelijk flink uit naar Rusland. De Volkskrant koptVS heffen sancties tegen Rusland op als Krim aan Oekraïne wordt teruggegeven‘. Ik schat in dat de VS daarmee de deur dicht gooien richting Rusland en vraag me dan ook af of dit een bewuste strategie is. Alvorens daar verder op in te gaan hierna eerst een Tweet van NBC met daarin het statement van Nikki Haley.

Ik maak er geen geheim van dat ik geen fan ben van de VS, althans niet van de VS van de voorgangers van Trump (zie o.a. dit stuk). Met de komst van Trump hoopte ik dat de betrekkingen tussen de VS en Rusland zouden verbeteren. Trump zei immers in zijn speech o.a. het volgende:

‘We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow.’

Put their own interests first, daar gaat het hier wat mij betreft om. Maar eerst een klein stukje historie (uitgebreid terug te vinden onder de links naar Wikipedia).

Oekraïne maakte tot 1991 deel uit van de voormalige Sovjet-Unie. In 1954, tijdens het bewind van Chroesjtsjov, werd het schiereiland de Krim bij wijze van gebaar van vriendschap tussen het Russische en het Oekraïense volk overgeheveld van Rusland naar Oekraïne. De voormalige Sovjet Zwarte Zeevloot was gestationeerd op de Krim. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is er uiteindelijk, na het oplossen van conflicten tussen Oekraïne en Rusland over die Zwarte Zeevloot, een overeenkomst gesloten. De Russen mochten tot 2017 een marinebasis huren. In april 2010 werd dit huurcontract met 25 jaar verlengd tot 2042. Door de inlijving van de Krim werd deze overeenkomst met Oekraïne in 2014 opgezegd.

Voor toegang van Rusland tot de Middellandse Zee zijn de plaatsen Sebastopol en Mykolajiv op de Krim strategisch belangrijke plekken. Legitimeert dat de annexatie van de Krim door Rusland? Ansich natuurlijk niet. Maar zoals u weet kwam die annexatie niet uit de lucht vallen. De Russen put their own interests first (zoals de VS dat bijvoorbeeld deden tijdens de Cubacrisis in 1962).

De annexatie van de Krim en ook de ellende in Oost Oekraïne vloeide voort uit de door de VS geregisseerde staatsgreep in Oekraïne. Meer daarover in dit artikel ‘The Origin of the New Cold War’ waaruit dit citaat (vertaald in NL):

Bovendien, in een andere belangrijke documentaire over deze coup, vind je een telefoongesprek tussen de twee belangrijkste medewerkers van de Amerikaanse president Barack Obama, die de coup organiseerde. Een gesprek dat 18 dagen voor de coup plaatsvond, waarin Victoria Nuland Geoffrey Pyatt instrueerde Arseniy Yatsenyuk aan te stellen als leider van het junta-regime dat geïnstalleerd zou worden zodra de coup was voltooid. Iedereen zou dat gesprek moeten horen; het is enorm belangrijk, van historische betekenis, vooral omdat het bewijst dat dit een coup was en niets te maken had met democratie – het bewijst dat de westerse regeringen en pers een smerige leugen hebben verspreid door te beweren dat dit een soort van overwinning zou zijn voor de ‘democratie’, terwijl het in feite precies het tegenovergestelde van dat was’.

Het was voor de Russen, die zich steeds verder ingesloten voelen door de agressieve NAVO, de druppel.

Meer over dit onderwerp is hier en hier te vinden, ook in deze docu over de Krim die onder de Tweet van NBC is vermeld en deze docu over oost Oekraïne.

Terug naar de vraag of deze haarscheur (als het dat is) in het beleid van Trump een bewuste strategie is. Als dat zo is, is het dan hoog inzetten voor mogelijke toekomstige onderhandelingen over Oekraïne? In dat geval valt het misschien nog mee. Zo niet, dan ben ik bang dat de VS, ondanks het presidentschap van Trump (de neocons hijgen ook in zijn nek), verder wil op de oude voet, wereld dominantie, regime changes, oorlog en ellende.

Mijn vraag, die ik eerder stelde, is @realDonaldTrump real of is ook hij, net als Obama, een volgende marionet van de elite?  Ik blijf optimistisch maar tegelijk ook achterdochtig.