Waarover islamcritici wel spreken!

kruistocht


Inleiding en aanleiding

wim-van-rooy

Vorige week las ik drie columns van Jan Gajentaan over het boek van Wim van Rooy ‘Waarover men niet spreekt‘. Zowel qua inhoud als omvang een pittig boek over postmodernisme, Europa en de islam. Ik heb het een tijdje geleden ook aangeschaft maar ben nog niet verder gekomen dan blz. 45.

Eerst heb ik het voor mij leesbaardere boek van Machteld Zee ‘Heilige identiteiten, op weg naar een shariastaat?‘ gelezen. Ook dat boek liegt er niet om t.a.v. de islam.

Aanleiding om dit stuk te schrijven was mijn reactie op het eerste deel van de column van Jan en mijn toezegging om ook op de volgende twee delen te reageren. Daarnaast had ik mij al eerder verdiept in het programma van de PVV (het A4tje en de uitwerking daarvan) en me net als Jan afgevraagd of de programmapunten van de PVV wenselijk en haalbaar zijn.

In het eerste, hierna volgende hoofdstuk heb ik geprobeerd de kernpunten uit de drie delen van Jan weer te geven. Nog niet gelezen, lees dan desgewenst de delen eerst voor een totaalbeeld (linkjes verderop). Al eerder gelezen, u kunt snel door de kernpunten heen of direct door naar het volgende hoofdstuk waarin ik beschrijf hoe ik tegen de materie aankijk (mijn reacties op de punten van Jan dus).

Kernpunten uit de 3 delen: Gedachten over Waarover men niet spreekt
Jan heeft het boek van Wim van Rooy helemaal gelezen en, zoals hij vermeldt in zijn eerste deel, had hij voor hij aan het boek begon enkele vragen.

‘Voor ik aan het boek begon had ik bepaalde vragen. Zo schreef ik verschillende blogs, bijvoorbeeld deze over het verschil in benadering van de islam tussen Marine Le Pen en Geert Wilders.’

‘Waar Marine Le Pen doorgaans onderscheid maakt tussen de traditionele islam en de politieke islam of islamisme (alleen de laatste wil zij fel bestrijden) ziet Wilders blijkens zijn boeken, films en politieke optredens de islam meer als één geheel, dat bestreden moet worden. Tot nu toe koos ik meer voor de lijn van Marine Le Pen wat in principe ook de lijn is van traditioneel rechts in Europa, alleen zijn die op dat punt minder uitgesproken.  Wat leert de diepgaande studie van Wim van Rooy ons op dit punt?’

‘Voortvloeiende uit dit eerste punt, stelde ik ook de vraag hoe we aan moeten kijken tegen het PVV programma (A4) waarin gepleit wordt voor een totaal verbod van de islam (Koran verbieden, alle moskeeën en islamitische onderwijsinstellingen sluiten). Hoewel ik PVV stem heb ik op dit punt mijn twijfels, zie bijv. dit blog.’

‘Geeft het boek van Wim van Rooy indicaties op dit punt? En zo niet, welke andere oplossingsrichtingen zijn er te destilleren uit het veelomvattende boek van Wim van Rooy?’

Na een inleiding (over Wim van Rooy en zijn boek) en voorgaande vragen gaat Jan in zijn deel 1 in op de begrippen islam en islamisme, zijn eerste onderzoeksvraag. Een interessant en voor mij herkenbaar onderwerp. Jan schrijft o.a.:

‘Wim van Rooy ziet helemaal niets in het onderscheid islam/islamisme. Hij beschouwt het als een politiek-correcte uitvinding met als enig doel de ware aard van de islam (volgens Wim van Rooy een supremacistische ideologie of soldatenreligie) buiten het zicht te houden of de discussie daarover uit de weg te gaan. Op dit punt zit hij meer op de lijn-Wilders.’

‘Alle “politieke” aspecten van de islam (de oproep tot verovering, geweld (jihad), onderdrukking etc.) zijn gewoon onderdeel van de islamitische teksten, zowel in de Koran als in de diverse jurisprudentie en overleveringen. Volgens Van Rooy bezitten religies als jodendom en christendom “laïciseringspotentie” en zijn daarom in hun gebieden seculiere maatschappijen ontstaan, terwijl de islam al 1400 jaar stagneert en telkens weer vervalt in een fundamentalistische lezing.’

‘Volgens Wim van Rooy is het theoretische onderscheid islam/islamisme dus volledig onzinnig. Dat neemt niet weg, denk ik, dat er in sommige moskeeën een mildere vorm van islam zal worden gepredikt dan in andere.’

Jan kondigt aan hierop in deel 2 terug te komen. Ook begint hij dan aan zijn tweede onderzoeksvraag.

‘Wat kunnen we uit het boek halen met betrekking tot het veelbesproken programmapunt van de PVV (A4 programma), een totaalverbod op vrijwel alle uitingen van de islam in Nederland?’

Met name deze onderzoeksvraag heeft mijn belangstelling omdat ik me al eerder bezig hield met het PVV programma. In eerste instantie reageerde ik (vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond) op de kritiek over het A4tje en later op de verdere (m.i. nog niet volledige) uitwerking van dat A4tje. Naast verdere specificatie van het programma (met name het SMART maken van de doelen) ben ik benieuwd naar de haalbaarheid (de R in SMART) van de programmapunten, of anders gezegd ‘hoe kunnen we er voor zorgen dat ze haalbaar worden’. Zoals ik al eerder aangaf zal ik daar in het volgende hoofdstuk verder op ingaan. Dus eerst een paar gedachten van Jan. Zo schrijft hij:

‘In eerdere blogs zoals deze stelde ik dat een totaalverbod op de islam politiek en juridisch gezien in mijn ogen vrijwel onhaalbaar is en indien wel toegepast, mogelijk tot gevolg zou kunnen hebben dat de hele beweging ondergronds gaat en de radicalisering daardoor juist toeneemt.’

‘In feite ben ik op dit punt niet fundamenteel van mening veranderd na lezing van het boek van Wim van Rooy. Wel ben ik meer doordrongen geraakt van de onzinnigheid van het onderscheid islam/islamisme en van de rampzalige gevolgen als we doorgaan met het huidige beleid van problemen ontkennen en doen alsof de radicalisering niets met de islam te maken heeft….’

‘Laat ik maar eerlijk zijn: ook na lezing van het boek van Wim van Rooy ben ik er niet uit in hoeverre een totaalverbod op de islam nu zinvol en/of gerechtvaardigd is. Het is een complex vraagstuk met vele pro en contra argumenten.’

‘Een totaalverbod op islam (Koran verbieden en alle moskeeën sluiten) is wat mij betreft dus gewoon (nog) een stap te ver, zeker op dit moment waarbij onze probleem ontkennende elite nog steeds het wezenlijke debat vermijdt en daarentegen doorgaat de islam te faciliteren en te subsidiëren.’

In deel 3 behandelt Jan de volgende twee onderwerpen:

‘…..’beschaafd nationalisme’ of ‘verstandig patriottisme’, een oplossingsrichting die we denk ik ergens moeten situeren tussen enerzijds de doldwaze doorgeslagen globalisering en massa-immigratie en anderzijds het andere uiterste van hysterisch nationalisme.’

‘…..redenen die Wim van Rooy aanvoert waarom hij een hervorming van de islam….. als een onmogelijkheid of quasi-onmogelijkheid ziet, ondanks alle sympathie die dit hervormingsstreven an sich wel zou verdienen.’

Hij begint met het onderwerp hervorming van de islam. Daaruit de volgende citaten.

‘Hoewel Wim van Rooy sympathiek staat tegenover deze hervormers en vindt dat ze gesteund moeten worden, is hij vanuit theoretisch oogpunt en op basis van zijn 15-jarige islamstudie sceptisch over de mogelijkheid de islam te hervormen. Van Rooy kenschetst de islam als een supremacistische ideologie en ook als in de kern antisemitisch.’

‘Verder wijst Van Rooy erop dat er wel degelijk een soort hervorming of reformatie gaande is in de islamtische wereld, in die zin dat men teruggaat naar de oorspronkelijke teksten van Koran en Hadith e.d.,  net zoals de christelijke wereld ooit door Luther terugging naar de oorspronkelijke bijbelteksten. Echter, waar dit een gunstig gevolg had voor het Westen (protestantisme als positieve kracht) werkt deze reformatie in de islam alleen maar méér bloedvergieten in de hand, juist door het gewelddadig karakter van de islam in de pure vorm.’

‘Van Rooy constateert dus dat de hervorming die in feite gaande is in de islamitische wereld volledig de verkeerde kant opgaat (vanuit westers perspectief bekeken) terwijl een kleine groep veelal door het westen geïnspireerde hervormers zoals Ayaan Hirsi Ali of Maajid Nawaz daar nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen en voortdurend moeten vrezen voor hun leven.’

Het laatste onderwerp dat Jan behandelt is ‘beschaafd nationalisme’ of ‘verstandig patriottisme’. Toen ik de aankondiging daarvan in deel 2 las werd ik direct nieuwsgierig. Want niet voor mij maar voor veel politiek correcte lieden en eurofielen kleeft er, m.i. vaak ten onrechte, een smet (de genoemde hysterie?) aan nationalisme en patriottisme. Jan schrijft daar o.a. het volgende over.

‘Van Rooy daarover (pagina 482):

We moeten niet, zoals de Nederlandse filosoof en modieuze denker Wilhelm Schinkel, ons land (in zijn geval Nederland) opnieuw uitvinden. Dat is postmoderne prietpraat. De meeste mensen vermoeden immers terecht dat de natiestaat zoals die na de Tweede Wereldoorlog gestalte kreeg de enige structuur is die mensen nog als sociale en solidaire wezens kan doen leven. Alles wat daarbuiten valt is te groot, is onoverzichtelijk. We moeten niet opnieuw iets uitvinden. De maatschappelijke druk tot steeds maar weer veranderen en vernieuwen die op vele mensen weegt, is noodlottig voor het psychisch evenwicht, dat blijkt. Die nieuwe onoverzichtelijkheid leidt tot neurosen en psychosen.Velen kijken niet eens meer naar het nieuws.’

‘Van Rooy pleit daarom voor een “verstandig patriottisme” en ”redelijk nationalisme” als enige uitweg tussen doorgeslagen postmodern globalisme en hysterisch ultranationalisme.’

‘Het gaat er niet om dat we terugkeren naar een soort autarkisch ideaal, maar de wereld is wel toe aan een herijking richting meer kleinschaligheid, waarbij de democratische natiestaat weer haar rol kan spelen als bindende factor. Bijkomend voordeel is dat dit patriottisme mits het vorm wordt gegeven op niet-raciale basis, ook een bindende factor kan zijn tussen de nieuwe(re) Nederlanders en degenen waarvan de familie hier al eeuwen verblijft. Zo wordt patriottisme een wapen tegen radicalisering en een manier om de fnuikende polarisatie te overwinnen.’

Jan besluit zijn derde deel met de volgende oproep:

‘Lees dit boek!
Ik hoop met deze drie beschouwingen een tipje van de sluier te hebben gelicht wat betreft dit baanbrekende boek. Ik wil een ieder die het boek nog niet gelezen heeft aanmoedigen dit alsnog te doen. Het is ook een must-read voor politici, mensen uit de media, journalisten, opiniemakers, zakenmensen, ambtenaren en wat dies meer zij.’

Ik ondersteun die oproep van harte en adviseer dat vóór 15 maart a.s. te doen of als dat niet haalbaar is in ieder geval vóór die datum het boek van Machteld Zee (‘Heilige identiteiten, op weg naar een shariastaat?’) te lezen en dan (uw eventueel bijgestelde) stem uit te brengen op een partij die bereid is paal en perk te stellen aan de islam in Nederland.

Ik eindig dit hoofdstuk met de slotwoorden uit het boek van Machteld Zee.

schermkopie-1706-2016-11-30

‘De keuze is daarom die tussen ‘Hoe kunnen we de islamitische identiteit erkennen en moslims tegemoetkomen in hun wens hun religie vrij te belijden en te beschikken over hun eigen recht?’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat eenieder kan leven in een vrije en veilige samenleving met een seculier rechtssysteem waarin gelijke rechten en plichten voor elk individu verankerd zijn?’ Sharia or one law for all: that is the question.
In de ene hoek van de ring: islamisten en nuttige ongelovigen. In de andere: moderne suffragettes (m/v). De toekomst ligt in onze handen. Aan welke kant staat u?’

Hopelijk is het nog niet te laat.

Mijn reacties op de drie delen ‘Gedachten over Waarover men niet spreekt’
Per deel zal ik reageren op hetgeen Jan schreef en citeerde. Ik hou hierbij de volgorde van de delen aan.

Islam en islamisme (deel 1)

Foto 3Hier kan ik kort over zijn. Enerzijds omdat Jan daar genoeg over heeft geschreven, anderzijds omdat ik hier gemakshalve verwijs naar een stuk van ene Matthew Bracken. Ook hij is zeer kritisch over de islam. Een deel van zijn zeer uitgebreide column heb ik vertaald en overgenomen in dit stuk ‘Islam, Internationaal Socialisme en nationalisme‘.

Als ‘smaakmakers’ de volgende citaten uit genoemd stuk.

‘Islam erkent geen seculiere nationale grenzen. Voor vrome moslims zijn er slechts twee belangrijke gebieden in de wereld. De eerste is de Dar al-Islam, het Huis van de islam, dat is het land van de gelovigen. De andere is de Dar al-Harb, het Huis van de Oorlog, die met alle middelen, met inbegrip van de gewelddadige jihad, islamitisch moet worden gemaakt.’

‘Seculiere sterke mannen (slechts moslim in naam), van Saddam Hoessein tot Muamar Qadafi, kunnen islamisme een tijdje in bedwang houden met brute methoden. Maar die sterke mannen worden vaak vermoord of anderszins uit hun macht gezet en ze leven in elk geval niet eeuwig. Zodra de seculiere machthebbers zijn verdwenen zijn fanatieke mullahs in staat om hun ijverige islamitische volgelingen er voldoende toe te bewegen opnieuw een radicaal islamitisch regime, onder de sharia en volgens de Koran, te installeren.’

‘De onveranderlijke Koran is de constante bron van bloedige islamitische verovering. De radicale islam is de zuivere islam, de islam van de koran, de echte islam.’

‘Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar.’

Wat in het tweede citaat wordt gesteld hebben we de afgelopen jaren met eigen ogen zien gebeuren. De sterke mannen van Irak en Libië zijn vermoord (met ‘dank’ aan de VS) en hun landen verkeren in chaos, een voedingsbodem voor islamisme (of moet ik gewoon de echte islam zeggen?). Assad van Syrië wacht, als het aan de VS ligt, een zelfde lot al ligt het land nu al in puin.

Ik vermoed dat het voorgaande niet veel afwijkt van hetgeen Wim van Rooy er over schrijft. Ik zal het checken als ik de draad weer oppak in het boek van Wim.

Kijkend naar wat ik tot nu toe in allerlei vormen (boeken, artikelen, columns, nieuws, docu’s, etc.) tot mij heb genomen, dan leidt dat voor mij maar tot één conclusie, de islam is een gevaar voor onze (nog relatief) vrije samenleving. Het programma van de PVV is hard maar ondanks dat m.i. bittere noodzaak. Daarover meer in de volgende paragraaf.

PVV programma, wenselijk en haalbaar? (deel 2)

schermkopie-1700-2016-11-16

Na het verschijnen van het A4tje volgde onlangs een verdere uitwerking van het PVV programma. De programmapunten uit het A4tje heb ik geconfronteerd met die verdere uitwerking. Slechts één programmapunt was tussen wal en schip gevallen. De programmapunten heb ik zo goed als mogelijk en waar nodig toegevoegd aan de tekst van de verdere PVV uitwerking. Hoe dat eruit ziet en waarom ik dat heb gedaan leest u in mijn stuk ‘Strategisch plan (A4) PVV verder uitgewerkt‘.

Het antwoord op de vraag of alle programmapunten wenselijk zijn is wat mij betreft ja. Het waarom en hoe (ongeveer) probeer ik per programmapunt toe te lichten. Met de volgorde geef ik tevens de prioriteit aan wat overigens niet betekent dat punten niet gelijktijdig of los van elkaar kunnen worden opgepakt. Ook geeft de volgorde grotendeels de haalbaarheid aan, dus punt 1 is het meest haalbare punt, punt 10 het minst haalbare. Verder moet dit worden gezien als een eerste aanzet, inhoudelijk en methodisch, dus ongetwijfeld voor verbetering vatbaar.

En ik laat me hier nog niet belemmeren door perikelen rond coalitievorming (de water bij de wijn) en de nog te breken macht van de elite (een nog groter probleem dan de islam zelf). Daarover later meer.

 1. Syriëgangers kunnen niet meer terugkeren naar Nederland
 2. Radicale moslims zijn preventief opgesloten
 3. Criminelen met een dubbele nationaliteit zijn gedenaturaliseerd en uitgezet
 4. Politie en defensie op noodzakelijk sterkte
 5. Geen asielzoekers en immigranten uit islamitische landen erbij, grenzen dicht
 6. Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd ingetrokken, AZC’s zijn dicht.
 7. Islamitische hoofddoekjes niet meer in openbare functies
 8. Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde
 9. Alle islamitische scholen zijn dicht
 10. Alle moskeeën zijn dicht en de koran is verboden

De punten 9 en 10 zijn in het PVV programma één punt. Ik heb ze om twee redenen uit elkaar getrokken. Haalbaarheid en een beetje flauw, 10 punten doen me toch ook een beetje denken aan de 10 geboden.

1. Syriëgangers kunnen niet meer terugkeren naar Nederland

Foto 2

Waarom? Ik vind dat deze lieden een te groot risico vormen voor Nederland dus lijkt mij dit een vanzelfsprekend punt. Als bewezen is dat iemand er voor heeft gekozen naar Syrië (of een ander land) af te reizen om daar, in wat voor vorm dan ook, ondersteuning te verlenen aan IS of andere terreurgroepen, dan verliest die persoon in geval van een dubbele nationaliteit direct de Nederlandse en is hij of zij niet meer welkom in Nederland. Keert iemand wel terug dan volgt vervolging en (preventieve) opsluiting (zie ook punt 2). Mijns inziens zeer haalbaar omdat ieder mens met gezond verstand, zeker in het rechtse kamp (w.o. VVD), het te grote risico onderschrijft en dus deze maatregel zal steunen.

2. Radicale moslims zijn preventief opgesloten

no-democracy-just-islam

Waarom? Deze lieden vormen mogelijk een nog groter risico omdat ze nu vrij rondlopen in Nederland. Dat zal zeker gelden voor toch terugkerende Syriëgangers zoals toegelicht onder punt 1. Ook personen waarvan bewezen kan worden dat ze geradicaliseerd zijn worden preventief opgesloten. Personen met een dubbele nationaliteit verliezen hun Nederlanderschap en worden z.s.m. uitgezet. Kunnen ze niet worden uitgezet, dan blijven ze (zolang mogelijk) in hechtenis.

Is uitzetting naar het land van oorsprong helemaal niet mogelijk, dan zetten we ze graag uit naar een land waar ze wel welkom zijn (er is altijd wel ergens een linkse regering die ze graag ontvangt).
Als uitzetting onmogelijk is zullen we ze na het uitzitten van hun straf vrij moeten laten. Mochten ze Nederland niet vrijwillig kunnen verlaten, dan zullen we ze nauwlettend in de gaten moeten houden.
Ook dit punt is m.i. in hoge mate haalbaar omdat het risico van een aanslag en verdere verspreiding van de radicale islam groot is. Aandachtspunten zijn de strafmaat als er nog geen misdrijf is gepleegd en het niet uit kunnen zetten. Onbeperkt gevangen houden lijkt me niet haalbaar.

3. Criminelen met een dubbele nationaliteit zijn gedenaturaliseerd en uitgezet

index

Waarom? Dit is een goede manier om de criminaliteit te verminderen. Eenmaal het land uit kunnen ze hier geen misdaden meer plegen. Afhankelijk van het vergrijp, de strafmaat, eventuele recidive en de houding t.o.v. de Nederlandse democratie en cultuur volgt uiteindelijk denaturalisatie en uitzetting. Ten aanzien van uitzetting geldt hetgeen daarover onder punt 2 is beschreven. Hier wil ik overigens nog wel even aan toevoegen dat er van deportatie van moslims, zoals Aboutaleb dat schetste tijdens zomergasten, geen sprake zal/kan zijn. Een ieder die zich hier gedraagt en zich conformeert aan onze normen en waarden en onze democratie en cultuur respecteert heeft m.i. niets te vrezen van de PVV.
Ook dit punt lijkt me in hoge mate haalbaar als voldoende rekening wordt gehouden met het strafblad van een overtreder. Een enkele winkeldiefstal zal niet leiden tot uitzetting. Moord en doodslag wel.

4. Politie en defensie op noodzakelijk sterkte

Politie zoekt naar sporen in Heidepark

Waarom? Er is de afgelopen jaren flink bezuinigd (het kwantitatieve aspect) en m.n. de politie straalt steeds minder gezag uit (het kwalitatieve aspect), denk b.v. aan de treiter vloggers en ander straattuig. Gezien de prioriteiten zullen de hiervoor genoemde punten 1 t/m 3 zo spoedig mogelijk moeten worden opgepakt, qua wetgeving en uitvoering. De inzet van de politie zal daarbij hard nodig zijn. Hard ook qua aanpak. Ook is er meer inzet nodig voor de bewaking (en afbouw) van de AZC’s (zie ook punt 6) en om het straattuig aan te pakken. Dus niet meer het slappe optreden wat we nu vaak zien. De huidige capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) lijkt daarvoor onvoldoende en zal dus moeten worden uitgebreid.
Een zeer haalbaar punt dat qua cultuuromslag (een grote schoonmaak) bij de politie de nodige tijd zal vergen.

5. Geen asielzoekers en immigranten uit islamitische landen erbij, grenzen dicht

dbcd8c8d38eefa2582349e4321ef2c5d

Waarom? Je moet niet dweilen met de kraan open. Echte asielzoekers die de islam niet aanhangen zijn welkom. Asielzoekers met een islamitische achtergrond zijn niet welkom en moeten worden opgevangen in de regio, in hun islamitische, vooral rijke buurlanden. Gelukszoekers zijn helemaal niet welkom, wat mij betreft ook niet uit niet islamitische landen. Een veel gehoord ‘argument’ voor immigratie is de vergrijzing van Nederland en Europa. Immigratie kan een deel van een oplossing zijn, maar gezien de risico’s dan niet uit islamitische landen (die kraan moet echt dicht). Hier en hier twee aansprekende filmpjes over de onzinnigheid van massa immigratie uit arme landen. En hier een stuk over de impact van een groeiende moslimpopulatie op een land. Ook onderstaand plaatje geeft daar een beeld van.

img_20160822_191934-2

Velen zeggen en denken ‘het zal zo’n vaart niet lopen’. Ik ben bang van wel, ook gezien hetgeen de Algerijnse president Houari Boumedienne zei in New York in een rede voor de VN (1974):

Op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om naar het noordelijk halfrond te trekken. Zij zullen daar niet heen gaan als vrienden. Omdat ze er heen gaan om het te veroveren. Zij zullen veroveren met hun zoons. De baarmoeder van onze vrouwen zullen ons de overwinning geven.

En dan over de grenzen dicht. Of dat in EU verband mogelijk is weet ik niet maar het moet wel gebeuren. Na een Nexit of mooier nog na het (beheerst) ontmantelen van de hele EU kunnen we dat gewoon invoeren. Er zij lieden die zeggen dat dat niet helpt. Onzin, ik vergelijk het met mijn huis. Als ik weg ga sluit ik alles goed af. Geen garantie dat er niet wordt ingebroken. Maar de deuren open laten maakt het wel heel makkelijk voor een inbreker.

De haalbaarheid van dit punt lijkt me een stuk lastiger zolang we in EU verband gedwongen worden de grenzen open te houden en gelukszoekers op te nemen. Wel kunnen we een Oost Europese houding aannemen en weigeren verder mee te werken aan het quotabeleid van de EU.

6. Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd ingetrokken, AZC’s zijn dicht

Kamp Zeist klaar voor asielzoekers

Waarom? Mensen die hier ten onrechte verblijven moeten (uiteindelijk) terug naar hun eigen land. Dit geldt altijd voor gelukszoekers maar ook voor asielzoekers die naar hun eigen land kunnen terugkeren omdat het daar weer veilig is. Ook moet het mogelijk zijn asielzoekers alsnog te laten opvangen in veilige (rijke) landen in de regio. Dit alles moet m.i. zorgvuldig maar wel zo snel mogelijk gebeuren, met name als het om gelukszoekers gaat. Dus bij mensen geen valse verwachtingen wekken. Belangrijk is dat met punt 5 wel de kraan zo veel mogelijk wordt dichtgedraaid anders heeft het weinig zin.
AZC’s zijn dicht vind ik iets te kort door de bocht. Ik zou zeggen, de meeste AZC’s zijn dicht. Ik kan me voorstellen dat er één of twee open blijven voor echte asielzoekers uit niet islamitische landen.
De haalbaarheid van dit punt is lastig. De ‘schade’ die de afgelopen jaren is aangericht is moeilijk en niet snel te herstellen. Hoe langer mensen hier ten onrechte verblijven (de gelukszoekers) hoe moeilijker het wordt ze uit te zetten.

7. Islamitische hoofddoekjes niet meer in openbare functies

4714147

Waarom? Voor mij is en blijft de hoofddoek een symbool van onderdrukking van moslim vrouwen. Ik vind het ook daarom niet passen in onze (multiculturele) samenleving. Ja ik schrijf tussen haakjes multiculturele. Ik maak gelijk maar even van de gelegenheid gebruik. Ik stem PVV maar ik, en ik weet vrijwel zeker ook de PVV, ben niet per definitie tegen een multiculturele samenleving. Waar ik wel tegen ben zijn culturen en mensen (ongeacht hun kleur en afkomst) die onze cultuur, normen en waarden en democratie verafschuwen en kapot willen maken. De islam reken ik tot zo’n cultuur.
De haalbaarheid van dit punt lijkt me redelijk hoog omdat een boerka verbod nu al door de tweede kamer is. Het hoofddoekje is een volgende stap al heeft het voor mij geen al te hoge prioriteit.

8. Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde

bai04_wa

Waarom? Die vind ik best lastig, openbare orde, wat is dat? Deze vond ik op Wikipedia:

‘Openbare orde is een zeer ruim begrip met vele betekenissen die alle min of meer verwijzen naar de wettelijke orde die door de Staat georganiseerd moet worden. In het algemeen wordt met het begrip openbare orde geduid op een ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte’.

Ik kan er in ieder geval twee direct bedenken. Het massaal op straat bidden door moslims (zie plaatje) en het kabaal dat van een moskee afkomt. Ja maar de kerkklokken. Die horen bij onze joods christelijke cultuur.
Verder moet ik denken aan foto’s van Marseille (dat moeten we allemaal niet willen) en aan buiten ritueel slachten (ik dacht een keer te hebben gelezen dat dat onlangs ergens in Nederland is gebeurd).
En wat dacht u van het wapperen met IS vlaggen en onlangs Turkse vlaggen op de Erasmusbrug?
Er zijn vast en zeker meer voorbeelden.
Ten aanzien van excessen lijkt me dit wel een haalbaar punt, ook al omdat de grondwet hiervoor de ruimte geeft, zie artikel 6 dat o.a. zegt:

 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

En hierbij nog even de vraag of we de islam wel tot een godsdienst kunnen rekenen? Gezien hetgeen u tot nu toe heeft gelezen laat ik het antwoord aan u.

9. Alle islamitische scholen zijn dicht

media_xl_958121

Waarom? Kijkend naar voorgaande punten, dan zou het vreemd zijn islamitische scholen open te houden. Op een islamitische school wordt, net als op een christelijke school, vanuit het geloof gedoceerd, of m.i. beter gezegd, geïndoctrineerd.
Dit punt staat laag in de prioriteitenlijst, niet omdat het niet nodig is maar omdat het m.i. een doel is dat niet zomaar in korte tijd kan worden behaald. Er zal een langere periode voor nodig zijn. Zolang de scholen bestaan moeten ze wel onder toezicht staan zodat excessen kunnen worden aangepakt. Ook moeten eventuele subsidies worden afgebouwd en financiering vanuit het buitenland worden verboden. Een ontmoedigingsbeleid kan hier op z’n plaats zijn.

10. Alle moskeeën zijn dicht en de koran is verboden

koran-met-de-mens-van-moslims-moskeeachtergrond-koran-heilig-boek-van-moslims-76264619

Waarom? Ook voor dit, m.i. meest gevoelige punt (het staat niet voor niets als laatste in de lijst), geldt dat het, gezien voorgaande punten, vreemd zou zijn moskeeën open te laten. Het zijn broeinesten van onverdraagzaamheid tegen onze democratische westerse samenleving (die overigens ook niet perfect is maar dat terzijde). Maar direct sluiten lijkt mij, net als Jan, zeer onverstandig. Ook hier past een gedoseerd ontmoedigingsbeleid. Geen subsidies, buitenlandse financiering verbieden en een stop op de bouw van nieuwe en de uitbreiding van bestaande moskeeën.
Een verbod op de Koran kan formeel gezien maar is vrijwel niet te handhaven. Druk in Nederland en import vanuit het buitenland kan worden verboden. Die laatste is al heel moeilijk te handhaven (komt gewoon mee met de cocaïne in de Rotterdamse haven). En dan hebben we nog het internet.

Waar het m.i. in essentie om gaat is de moslimpopulatie in Nederland (eigenlijk in heel Europa) zodanig te beperken dat het risico van een onomkeerbare islamisering wordt weggenomen. Zoals Dr. Peter Hammond stelt:

‘As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be for the most part regarded as a peace-loving minority, and not as a threat to other citizens’.

Met ongeveer 1 miljoen moslims zit Nederland momenteel rond de 6%, drie keer het verantwoorde niveau.

Dus, op een aantal punten deel ik wel de zorgen van Jan maar zie ik ook dat ingrijpen hard nodig is anders zijn we echt te laat.

Hervorming van de islam (deel 3)

religie-ideologie

Net als Wim van Rooy en Machteld Zee geloof ook ik niet in de hervorming van de islam. Niets wijst erop dat dat gaande is, integendeel. Om het kort te houden citeer ik nog maar even uit het artikel van Matthew Bracken (althans, mijn vertaling en extract daarvan):

‘Een zinvolle of permanente hervorming van de islam is onmogelijk omdat een nieuwe generatie van fanatici, die de ongekuiste Koran en Hadith als hun wapens hanteren, altijd zal verklaren dat de reformisten afvalligen zijn en hen daarom zal vermoorden. In de islam staan de fanatici, met in de ene hand de onveranderlijke Koran en in de andere hand een zwaard, altijd klaar om de volledige macht te grijpen en hun vijanden uit te roeien’.

Kijkend naar het plaatje dan zeg ik, haal de vraagteken maar weg en plaats het symbool van de islam maar onder het kopje ideologie.

‘Beschaafd nationalisme’ of ‘verstandig patriottisme’ (deel 3)

Ook over dit onderwerp kan ik kort zijn. De citaten uit het boek van Wim van Rooy waar Jan naar verwijst spreken mij aan. Nationalisme of patriottisme worden vaak afgeschilderd als negatief of erger nog, racistisch. Ook wordt het vaak geassocieerd met angst voor verandering. De elite (waarover straks meer) is daar grotendeels debet aan. Ze doen alles om hun globalistische multiculturele droom te verwezenlijken. Desnoods zetten ze hele bevolkingsgroepen op een minachtende manier weg als ‘schreeuwers langs de zijlijn’ of ‘boze witte mannen’. En maar al te graag worden rechts extreme excessen (zoals b.v. de ontoelaatbare rellen rond AZC’s) aangegrepen om nationalisme als racistisch te bestempelen. Ik denk dat het merendeel van de nationalisten beschaafd en verstandig genoeg is om op een normale manier het debat aan te gaan met andersdenkenden en het beste voor hebben met Nederland en Europa en daarbij hechten aan een aantal verworvenheden waarvan vrijheid en zelfbeschikking m.i. de belangrijkste zijn.

De elite (deel 2)

De elite, een lastig onderwerp. Wie zijn het? Wat doen ze? Wat is hun doel? En gaan ze dat doel bereiken?

Wie zijn het? Het zijn in ieder geval de mensen die de macht in handen hebben. Ik heb het dan niet over b.v. Mark Rutte of Angela Merkel of Francois Hollande, nee zelfs niet over Obama. Ze hebben wel macht en zijn onderdeel van de elite maar ze hangen vrij laag in de hiërarchie, zij zijn de uitvoerende marionetten. Wie zijn het dan wel? Daar zijn allerlei speculaties over, b.v. de recent vaak genoemde George Soros die als miljardair met zijn Open Society Foundations veel invloed heeft en die invloed vrij openlijk etaleert. Het zijn in ieder geval lieden die achter de schermen bepalen wat er moet gebeuren. Een ander voorbeeld zijn de neocons in de VS die voorheen Bush en nu Obama vertellen wat er moet gebeuren. En er zijn er veel meer, achter de schermen, bankiers, en lieden van/achter organisaties en groepen zoals Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission, Royal Institute of International Affairs, United Nations, Club of Rome, The Bilderberg Group, etc. Of ik bewijzen heb? Niet meer dan wat ik er over lees en hoor. Dat varieert van New World Order ‘conspiracy’ theorieën tot publicaties over ‘gewone’ globalisering.

Wat doen ze? Laat ik het ook maar globalisering noemen om uit de ‘conspiracy’ hoek te blijven (wat me hier niet helemaal gaat lukken denk ik). Ze houden zich bezig met open grenzen, met multiculturele samenlevingen, met immigratie en omvolking, met vrijhandelsverdragen (TTP, TTIP, CETA), met een maakbare (denken ze) wereld die één moeten worden. Alles en iedereen die zich daar tegen verzetten worden hard aangepakt, desnoods met oorlog en geweld. Hierover schreef ik al eerder in mijn column ‘A New World Awaits?‘.

Wat is hun doel? Zoals ik al zei, één wereld ofwel globalisering. Lijkt mooi, één wereld waarin vrede, welvaart en welzijn heersen. Mijns inziens een utopie en ook helemaal niet het doel van de elite. Als ik zo om me heen kijk, dan komt hetgeen Matthew Bracken (eerder genoemd in dit stuk) schrijft veel dichter bij het werkelijke doel van de elite (zie hoofdstuk 2 uit dit stuk). Hij noemt ze de internationaal socialisten die uit zijn op een wereld waarin een relatief kleine zichzelf verrijkende elite de macht heeft over een grote, onderdrukte en hard werkende onderlaag. We zien dat nu al gebeuren, de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm waarbij de middenklasse, m.n. in de VS verdwijnt.

Gaan ze dat doel bereiken? Als ik dat wist. We zien nu Donald Trump in de VS. Kan hij de neocons van zich afhouden. Rusland en China die zich verzetten tegen de dominante rol van de VS. En dichter bij huis Le Pen, Wilders en al die andere ‘populisten’ (ik zet het tussen haakjes omdat populisme meestal in negatieve zin wordt genoemd) die zich verzetten tegen één van de symbolen van globalisering, de EU. Wat ik wel denk te weten is dat de globalisten het niet snel zullen opgeven. Zo zal de elite bijvoorbeeld de brexit kunnen saboteren of het uiteenvallen van de EU (als dat er al van komt) gebruiken om nog meer chaos te creëren en daarop volgend opnieuw toe te slaan (order out of chaos).

Ik rond af. Het wordt spannend komend jaar. Gaat het roer om met Trump als president van de VS? Wordt het Le Pen in Frankrijk en Wilders bij ons? En als het Wilders wordt, is er dan een coalitie te vormen? Want het partij kartel staat natuurlijk onder grote invloed van de elite. En als die coalitie dan toch kan worden gevormd met Wilders en zijn PVV, wat blijkt dan echt haalbaar als het gaat om het beheersen en terugdringen van de islam? We gaan het zien, ik steun de PVV in ieder geval in hun kruistocht tegen de oprukkende islam, ik stem op 15 maart PVV.

 

 

 

6 gedachtes over “Waarover islamcritici wel spreken!

 1. […] Maar het tegendeel is waar want bijna alle partijen sluiten de PVV uit, het z.g. cordon sanitaire. Dus er is eerder sprake van sluit uit en heers. Ik doe een gok, waarschijnlijk doelt OL op de standpunten van de PVV t.a.v. de islam. Die hebben niets te maken met verdeel en heers. Het gaat hier gewoon om standpunten over een ideologie (ik denk dat OL de islam ziet als alleen een godsdienst). Wij PVV-ers zijn tegen ondemocratische, autoritaire en mensenrechten schendende ideologieën zoals b.v. het communisme (neo-marxisme, internationaal socialisme), het fascisme (nazisme) en ook de islam (meer over de islam hier en hier). […]

 2. […] Vanuit islamitisch perspectief gezien leven goede moslims volgens de koran. Zou de islam een zelfde ontwikkeling (hervorming) doormaken als het christendom, dan kan het de goede kant opgaan. Van hervorming is echter (nog) geen sprake en sommige islamcritici, zoals b.v. Wim van Rooy, zien dat niet gebeuren. Een citaat daarover uit dit stuk: […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s