Immigratie & bevolkingsgroei EU vervolg mail aan de Nederlandse Europarlementariërs

Dames en heren Europarlementariërs,

Ongeveer een jaar geleden zond ik u een e-mail met daarin een vraag over de bevolkingsaanwas in Europa. Een aantal van u nam, na enig aandringen van mijn kant, de moeite om mijn vraag te beantwoorden. De tekst van mijn e-mail en daaronder de reacties zijn hier te raadplegen.

In mijn reactie op het antwoord van Dennis de Jong heb ik aangegeven op een later moment te reageren op uw antwoorden. Dat doe ik dus nu met deze e-mail en een column die ik onlangs heb geschreven. Omdat ik nu pas reageer heb ik gebeurtenissen van het afgelopen jaar mee kunnen wegen in mijn reacties. Ik realiseer me dat bedoelde gebeurtenissen mogelijk ook van invloed zijn geweest op uw standpunten. Mocht dat zo zijn, aarzel niet dat in een eventuele reactie mee te nemen.

Antwoord ontving van Sophie in ’t Veld (D66), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Agnes Jongerius (PvdA) en Dennis de Jong (SP). Van de Europarlementariërs van de andere partijen (w.o. die van mijn eigen partij) ontving ik helaas geen enkele reactie. Ten aanzien van hen kan ik mijn reactie kort houden: op z’n minst onbeleefd of erger, niet geïnteresseerd in wat burgers bezig houdt.

Wat uitgebreider zal ik ingaan op de serieuzere antwoorden van Sophie in ’t Veld (D66), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Dennis de Jong (SP). Dat doe ik door delen van hun antwoorden hier cursief op te nemen en daarop te reageren.

Reacties op de antwoorden van Sophie in ’t Veld (D66)

‘De spookbeelden van islamisering zijn niet te staven, en mijn vertrouwen in de veerkracht van onze rechtsstaat is groot’

Niet te staven? De realiteit gaat niet over spookbeelden, wel over berichten over toenemende onrust en gruwelijke beelden die we vrijwel dagelijks zien. De Islam staat als ideologie haaks op onze cultuur. Schending van mensenrechten (rechten zoals wij die kennen) is aan de orde van de dag. Ik doel dan niet alleen op IS en andere terreurgroepen maar met name op wat er gebeurt in Islamitische landen, door Islamitische overheden. Ik zal ze niet allemaal opnoemen maar me beperken tot Iran en uw bondgenoot Saudi Arabië. Integratie (inclusief acceptatie van onze normen en waarden) van de migranten die nu in grote aantallen naar Europa komen lijkt me, gezien de ervaringen van de afgelopen decennia (uitzonderingen daar gelaten) niet voor de hand liggend. Met de huidige toestroom van mensen uit Islamitische landen zullen de problemen alleen maar groter worden. Daarmee is overigens niet gezegd dat alle moslims slecht zijn. Natuurlijk niet maar zoals Brigitte Gabriel zo treffend betoogt, de meerderheid is niet relevant, het is een relatief kleine groep die de ellende veroorzaakt en anderen daarin meezuigt.

‘We zijn kort van memorie: de gruwelen van de twintigste eeuw, die tientallen miljoenen levens hebben geëist in oorlog en dictatuur, hebben wij Europeanen onszelf aangedaan’

Kort van memorie? Ik niet en u hopelijk ook niet, want ‘Those who forget or ignore history are destined to be conquered by those who remember and praise it’.
Onszelf aangedaan? Ik en veel burgers met mij voelen ons niet aangesproken als ‘wij Europeanen’ als het gaat om de door u geschetste ellende. Ik durf te stellen dat het overgrote deel van de Europeanen ‘gewoon’ een goed en vreedzaam leven wil leiden. Door de historie heen en ook nu nog zijn het de machthebbers en leiders (ook minderheden) geweest die vanuit hun positie en met hun machtsmiddelen conflicten en oorlogen hebben veroorzaakt. Het waren niet de gewone burgers in b.v. Oekraïne die een oorlog zijn begonnen maar de machthebbers (w.o. die van de EU en in het bijzonder die van de VS). Maar misschien begrijp ik u verkeerd en bedoelt u met ‘wij Europeanen’ uzelf en de machthebbers van toen en nu.

‘De Europese integratie is verre van perfect……. Nooit eerder hebben zoveel mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Het project is zelfs zo succesvol, dat mensen zich niet eens meer kunnen voorstellen dat ook wij in staat zijn tot oorlog, sadisme en geweld’

Verre van perfect is m.i. een understatement. Geredeneerd vanuit de burger (dus niet vanuit de machthebbers) zou ik het liever mislukt, een utopie willen noemen. Vergaande samenwerking in Europa prima maar een federale EU met imperialistische ambities en kenmerken van een opkomende dictatuur, dat liever niet. En dat laatste lijkt precies op waar u en uw EU bazen naar toe werken. Waarom? Voor velen nog onduidelijk, voor mij inmiddels redelijk helder (aan het einde van deze email en in mijn column leest u daar meer over).
Het gevoel van vrijheid heb ik inderdaad het grootste deel van mijn leven ervaren. Sinds 2005 is dat veranderd. U voelt hem al aankomen, het referendum waarin een meerderheid van het Nederlandse volk zich uitsprak tegen een Europese grondwet. Die uitkomst negeren was voor mij en ik denk velen met mij een alarmerend signaal. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, w.o. Cyprus, Griekenland en recent de chantage richting Catalonië als die zich zouden willen afscheiden, geven ook te denken. Het democratisch gehalte van de EU is vrijwel nihil en heeft zijn weerslag op de nationale parlementen (met als dieptepunt het verraad van Tsipras). Referenda worden niet op prijs gesteld en verkiezingen hebben, gezien de voortschrijdende overdracht van bevoegdheden naar Brussel, nu al weinig tot straks helemaal geen zin meer. En niet te vergeten de dreigende inperking van de vrijheid van meningsuiting die zich opvallend veel concentreert op islamkritiek (zie hier, hier en hier). Ook de achtergrond daarvan is me inmiddels duidelijk.
Dan vrede en veiligheid. Die worden m.i. door twee zaken bedreigd. Ten eerste de drang van de VS en EU om, desnoods middels oorlogen (recent Iraq, Syrië, Libië, Oekraïne en binnenkort misschien wel een 3e wereldoorlog), de wereld te domineren. De machthebbers zijn dus weldegelijk nog steeds in staat tot oorlog, sadisme en geweld (ik zal u de beelden van afgeslachte oost Oekraïense mannen, vrouwen en kinderen besparen). Ten tweede de (geplande) import (zie hier en hier) van mensen met overtuigingen die haaks staan op de normen en waarden van Europese burgers. De vele nieuwsberichten over gewelddadige acties van moslims die ik dagelijks ontvang (b.v. deze), meestal via de alternatieve media (de MSM houden veel verborgen), voorspellen niet veel goeds voor de nabije toekomst. Vertrouwen in de veerkracht van de rechtsstaat? De Islam heeft geen boodschap aan onze rechtsstaat, wel aan de sharia.

‘Grenzen sluiten in de veronderstelling dat we daarmee alle kwaad buiten kunnen houden, is een fictie’

Hierover kan ik kort zijn. Gesloten ramen en deuren houden een inbreker inderdaad niet tegen. Maar dat is voor mij geen reden om die ramen en deuren wagenwijd open te zetten. Het Australische voorbeeld hoef ik u niet uit te leggen. En ook hier helder waarom de EU haar grenzen wel wagenwijd open zet.

Reacties op de antwoorden van Annie Schreijer-Pierik (CDA)

‘……….. denk ik dat u met mevrouw Schreijer-Pierik het doel deelt om vrede, stabiliteit en menselijke waardigheid op ons werelddeel te behouden’

Ik hoop inderdaad dat we dat doel delen. Vrede, stabiliteit en menselijke waardigheid zijn nou juist de drie zaken die ik nauwelijks of niet kan ontdekken in de Islam. Islam is door de eeuwen heen een oorlogszuchtige ideologie gebleken (al zullen mensen die kort van memorie zijn dat niet meer weten). Ook nu is het kommer en kwel in de meeste Islamitische landen. Met uw steun voor de massa immigratie uit die landen brengt ook u de vrede, stabiliteit en menselijke waardigheid van de Europeanen in gevaar.

‘Onze rechtsstaat en onze vrijheden moeten bewaakt worden en verdedigd tegen terroristische en anderszins vijandelijke aanslagen…….. Op lange termijn zijn onze waarden en vrijheden immers ons kostbaarste goed’

Mijn reactie op het vorige punt geldt ook hier. Ter aanvulling, met de massa immigratie haalt u een paard van Troje binnen. In eerste instantie haalt u naast ‘gewone’ immigranten radicale elementen binnen die voor veel ellende kunnen zorgen en naar mate de Islamitische bevolking groeit (door immigratie en geboorte) zal er op termijn een te grote belasting ontstaan op onze democratie (althans, wat er van die democratie nog over is). Gezien de ideologische overtuigingen van de immigranten uit Islam landen zullen onze waarden in het gedrang komen en onze vrijheden worden ingeperkt en uiteindelijk verdwijnen. In dit artikel wordt zelfs gesproken over het verdwijnen van het blanke ras in Europa. Probleem opgelost zullen sommigen denken maar ik ga liever voor het behoud van het blanke ras in Europa en ons, zoals u dat noemt kostbaarste goed.

‘Daarbij moeten echter wel de godsdienstvrijheid, overeenkomstig de Nederlandse grondwet en de internationale mensenrechtenverdragen, wederzijds respect en non-discriminatie onze vaste grondslagen en uitgangspunten blijven’

Aansluitend op mijn reactie op het vorige punt betekent de massa immigratie en de toekomstige impact daarvan ook dat de vrijheid van godsdienst en de mensenrechten zoals wij die koesteren zullen verdwijnen. Wederzijds respect en non-discriminatie zijn prima grondslagen en uitgangspunten maar, zoals we uit de vele voorbeelden weten, gelden die niet binnen de Islam als het gaat om anders denkenden (o.a. Joden, Christenen en zelfs tussen verschillende stromingen binnen de Islam). Een ideologie die onze grondwettelijke basis wil ondermijnen en afschaffen typeren als godsdienst en die alle vrijheid geven is uiteindelijk min of meer zelfmoord (u kent het verhaal van de krokodil). Tot slot, u als geen ander zou op basis van uw bijbel en op basis van wat er zich nu o.a. in het Midden Oosten afspeelt moeten weten dat u als Christen uiteindelijk (onvermijdelijk) zal worden vervolgd. U kunt zich misschien bij het onvermijdelijke neerleggen, ik niet.

Reacties op de antwoorden van Dennis de Jong (SP)

‘U maakt zich vooral zorgen om islamisering van Europa als gevolg van de bevolkingsaanwas en immigratie. Met U maak ook ik me grote zorgen over de bevolkingsaanwas in de wereld’

Hiermee ontwijkt u in eerste instantie mijn punt maar u komt er later op terug. Toch ook even een korte reactie op dit punt. Eens met uw zorg over de bevolkingsaanwas in de hele wereld. Die zou moeten worden beperkt of zelfs gestopt. Niet door oorlogen, chaos en andere ellende te creëren maar op een positieve manier. Daar hoort inderdaad ook of juist een ander sociaal/economisch systeem bij. Voert even te ver om daar nu dieper op in te gaan al durf ik hier nu wel te stellen dat dat m.i. niet past bij de aard van de mens (met name niet bij de machthebbers). Ik houd het dus even bij deze en deze presentatie die ik wel aansprekend vind omdat ze laten zien hoe hypocriet immigratie, zoals we die nu zien, eigenlijk is. U als socialist zou het uzelf moeten aantrekken.

‘Bij de SP houden we er niet van te denken in stereotypen. Daarom zien wij ook geen ‘islamitisch’ gevaar. Wel zien we het gevaar van extremisme, van welke aard ook’

Ik zou de Islam geen stereotype willen noemen. Het is volgens velen een ideologie die, zoals ik bij de punten van uw collega’s al aangaf, haaks staat op onze Europese normen en waarden. Anderen zien de Islam als een godsdienst, ik dus niet (meer daar over in mijn column). En ten aanzien van extremisten, ook al eerder aangegeven, extreme minderheden zetten vaak de toon en of die echt goed worden aangepakt, ik heb daarover mijn twijfels.

‘Gelukkig zijn er nog steeds heel veel mensen die mensenrechten en respect voor de gelijkwaardigheid van mensen voorop zetten. Dat geldt voor mensen uit allerlei verschillende godsdienstige en niet-godsdienstige tradities’

Er zijn inderdaad nog heel veel mensen die dat voorop zetten. Een (nog) stille (niet relevante) meerderheid doet dat, maar niet ten koste van alles (verzet vormt zich). En mensen (minderheid) die dat uit naïviteit, politieke correctheid en/of een moreel superioriteitsgevoel ten koste van alles lijken te doen. Ook nu weer bepaalt die minderheid (w.o. de politiek) de ongeremde instroom van mensen uit Islamitische landen. Mensen uit een ‘godsdienst’ die steeds vaker zichtbaar maling hebben aan mensenrechten zoals wij die kennen, geen respect voor ons hebben, laat staan dat ze ons als gelijkwaardig zien.

Tot zover mijn reacties. Een aantal keren gaf ik aan dat zaken voor mij de afgelopen tijd helder(der) zijn geworden. Alvorens naar mijn column te verwijzen nog even een toelichting om de overgang niet al te abrupt te maken.

Veel mensen geloven nog steeds dat, m.n. westerse machthebbers, aan de kant van het goede staan en het beste met de wereld voor hebben. Aan de kant van het kwaad staan volgens hen de terroristen (waar het westen de nobele ‘war on terror’ tegen voert) en o.a. die vervelende Russen en Chinezen die het goede proberen te dwarsbomen.

Nou hoop ik dat u bij die eerste groep hoort en niet volledig op de hoogte bent van de plannen van uw bazen (de machthebbers). Mogelijk is dit wat te naïef geredeneerd maar laat ik daar toch maar in eerste instantie vanuit gaan.

Vind u het dan ook niet raar dat er om het goede te bereiken wel heel veel ellende al eeuwen lang over deze aardkloot wordt uitgestort? Een vraag die mij de laatste tijd wel wat meer bezig houd.

Ik ben inmiddels zover dat ik ernstig twijfel over de goede bedoelingen van welke machthebber dan ook. Erger nog ik geloof er geen ene pest meer van. Waarom? Zoals ik al zei, door de ellende die zich al eeuwen lang voortsleept en op basis van hetgeen ik daarover in mijn column hebben geschreven. U zal verrast zijn (op wat voor manier dan ook) of helemaal niet omdat u allang weet ‘Niets is toeval, alles is gepland en je kan er niets aan veranderen

Advertenties

Een gedachte over “Immigratie & bevolkingsgroei EU vervolg mail aan de Nederlandse Europarlementariërs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s