Bouwen aan een nieuwe toren van Babel?

Onlangs had ik weer eens een gesprek met een kennis over de EU. Beiden zijn we daar, om politieke, economische en sociale redenen, geen voorstander van. Daarnaast heeft die kennis vanuit zijn geloofsovertuiging ernstige bedenkingen over de weg die kerken en christelijke organisaties (b)lijken in te slaan, wat hij noemt ‘De bouw van een nieuwe toren van Babel’. Hij schreef daarover het volgende stuk dat hij onlangs verstuurde naar de PKN, de RKK en de EO.

2 babels

De bouw van de toren van Babel, een oud, Bijbels verhaal dat veraf lijkt te staan van de huidige actualiteit. Of toch niet, zijn er overeenkomsten met wat er nu gaande is op politiek en religieus gebied? Het plaatje hierboven suggereert die overeenkomst maar vraagt natuurlijk om nadere uitleg, niet zomaar, maar vooral om de zorg die denk ik bestaat bij veel christenen over de (christelijk) politieke richting en meer nog over de opstelling van de christelijke kerk (ongeacht de stroming) daarin. Met name om die laatste maak ik me ernstig zorgen. Waarom? De kerk lijkt zich steeds meer te distantiëren van de wil van God. Daarover gaat dit stuk. Maar eerst een stukje geschiedenis.

In genesis 11:1-9 wordt verhaald over de bouw van de toren van Babel (bron: Wikipedia). Na de zondvloed (genesis 6-9) gaf God de mens opdracht om zich te verspreiden en de Aarde te vullen met nakomelingen. Ondanks die opdracht bleven de mensen toch bij elkaar wonen en bouwden een stad in de vlakte van Sinear en wilden daarin een toren bouwen die tot de hemel reikt, om daarmee eenheid te behouden en roem te vergaren, de Toren van Babel. Om te voorkomen dat de mensen te hoogmoedig, trots en machtig zouden worden kwam God naar de aarde om verwarring in de taal te stichten, waardoor men elkaar niet meer verstond. Tevens bereikte God hiermee dat de mensheid zich tenslotte toch opsplitste in verschillende volkeren. Dit verklaart de verspreiding van de mensheid over de aarde. Vers 9 vermeldt dat Babel ‘verwarring’ betekent. Volgens de traditie streeft de mensheid, in de vorm van de diverse wereldrijken uit de geschiedenis, sinds die tijd steeds naar eenheid om de verloren eenheidsstaat van Babel weer te herstellen.

De beschrijving van de taalverwarring beperkt zich overigens niet tot genesis 11:1-9. Ook geschiedschrijving uit andere culturen/volkeren (De Miao uit China, De Mikir uit India, De Pa Poeas, Polynesische volkeren, Tolteken en Azteken) bevestigen (een vorm van) de bouw van de toren van Babel.

Wat kunnen we hieruit concluderen? Al deze vermeldingen naar de toren van Babel en de spraakverwarring laten zien dat Genesis 11 niet zomaar een mythe of volksverhaal vertelt, maar een stuk geschiedenis. Het feit dat je dit verhaal wereldwijd tegenkomt (op praktisch alle continenten) pleit voor de gedachte dat het op een werkelijke gebeurtenis terugvoert, die door de zich verspreidende stammen is onthouden.

De mensen of stammen die vertegenwoordigd waren bij de bouw van de toren van Babel hebben hun eigen religie gesticht nadat ze over de aarde waren verstrooid. Ze wisten uiteraard af van de bouw van de toren van Babel, zijn uitgegroeid tot volken en hebben later hun eigen verhaal in de geschriften van hun godsdienst vastgelegd. Genesis 11:1-9 is dus Bijbelse geschiedenis!

Naast het verhaal van de toren van Babel wordt ons in de Thora, de Profeten, de Geschriften en het Nieuwe Testament steeds weer duidelijk gemaakt dat als de mens of mensen macht krijgen het steeds weer verkeerd afloopt. Het begon in het paradijs (Genesis 3:5b) ‘Gij zult als God wezen kennende goed en kwaad’. Ze luisterden niet naar God die gezegd had eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad.

Ook in de dagen van Noach luisterden de mensen niet en God zei ‘Ik zal de mens verdelgen van de aardbodem want het berouwt Mij dat Ik ze geschapen heb’ (Genesis 6:7). De zondvloed volgde. Daarna zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen ‘Wees vruchtbaar, vermenigvuldigt en vervult de aarde’ (Genesis 9:1). Daar werd niet naar geluisterd, men wilde niet over de aarde verspreid worden na de zondvloed.

Zo staan er dus talloze verhalen in de bijbel over de mens die niet luistert naar de wil van God en daarvoor wordt gestraft (o.a. 1 Koningen 16 vanaf vers 29 – 2 Koningen 17 vers 23 – 2 Kronieken 36 vers 20 – Daniël 5:22-28 – Lukas 13:34 – Openbaring 2:4-7). Het voert te ver om al deze verhalen hier op te nemen.

Tot zover de historie als opstap naar het antwoord op de vraag ‘zijn er overeenkomsten met wat er nu gaande is op politiek en religieus gebied?’.

Het antwoord daarop is ja. Ook nu in deze tijd is men bezig met het bouwen van steden en torens die tot in de hemel moeten reiken.

De overheden van deze wereld zijn bezig met één wereld politiek, één wereld economie, één nieuwe wereld orde, dat is de toren en stad die ze als machtsblokken aan het bouwen zijn. Ook Europa draagt er zijn steentje aan bij want ze zijn bezig met één grote unie waar op het ogenblik 28 landen al lid van zijn. Eén grote toren of stad die de Europese Unie heet en waarin Brussel met al zijn hoogmoed en waanzin de dienst uitmaakt voor alle lidstaten.

1 babel

Het kwaad dat EU heet (bron: Weet-Magazine).

Ook de religieuze toren en stad zijn volop in aanbouw, één wereldreligie want zoals we zien wordt er door de kerkelijke instituten al heel veel water bij de Bijbelse wijn gedaan om dit te verwezenlijken. Dat moet toch een gruwel in Gods ogen zijn?

Waarom gaat de PKN de dialoog aan met de Islam? Waarom zeggen de Paus (RKK) en de PKN dat de god van de Islam en de God van de Bijbel dezelfde zijn?

Over die vraag voerde Ben Kok een persoonlijk gesprekje met een voorganger van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Amsterdam Noord. Tot zijn stomme verbazing was de voorganger daar onduidelijk over, kwam aan met de misleidende vergelijking van ‘christenen zien de zon in volle glorie, moslims zien dezelfde zon maar dan door een verduisterende wolk er voor’.
Dezelfde waanzin dus waar al die christelijke organisaties, die onder moslims werken, mee aankomen (nagenoeg de PKN-lijn). In feite kent men de Vader niet, als je niet het verschil ziet tussen Hem en een duivelse afgod zoals in de Koran, als je het verschil tussen de duisternis van de Koran en Allah en het Licht van de Bijbel en JHWH niet ziet, hoe groot is dan je duisternis?

Precies wat Yeshua zegt in Mattheus 6:22-24 ‘Als je met een onzuivere blik naar God kijkt, dan gebruik je de aan jou gegeven mogelijkheid om Hem te kennen niet of onvoldoende, dan is je manier van kijken al duisternis, hoe groot is dan je duisternis niet?’ Je dient dan 2 heren, JHWH en Allah en je bent zo verduisterd, dat je daarmee licht en duisternis mengt tot een duistere massa. Het kan niet, je zult de Ene liefhebben en de andere haten of veel erger, dodelijk dus, de Ene haten en de andere liefhebben.

Waarom kust de Paus dan de Koran? Waarom wordt het recht van het joodse volk op Palestina ontkend? Waarom wordt er niet meer naar de Bijbel geluisterd? Wordt er nog wel aandacht aan besteedt dat de Bijbel het enige ware woord van God is?

De Islam met de Koran is een grote bedreiging voor de wereldvrede. We zien elke dag op de TV wat er in Irak in Syrië en in de Arabische wereld aan de hand is, maar ook in ons eigen land wordt het steeds angstiger en wordt er door de politiek en kerk weinig of helemaal niet geluisterd naar de stemmen die roepen in de woestijn. We zullen dus weer moeten gaan luisteren naar het geschreven en het Levende Woord.

Johannes zegt in 1 Johannes 5:20 ‘Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en ons het verstand heeft gegeven dat wij de Waarachtige kennen en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de Waarachtige God en het eeuwige leven. 24 Kinderen, bewaart u zelven van de afgoden. Amen’. De koran zegt in soera (4:172, lees heel vers 172) ‘Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben’. Conclusie wie de Zoon loochent kent ook de Vader niet, een vale godsdienst dus.

islam.jpeg

Het kwaad dat Islam heet.

In Openbaring 2:4-7 staat ‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan u uitgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken, en zo niet, Ik zal welhaast bij u komen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert’.

Dit gebeurt als er niet geluisterd wordt naar de eerste liefde! Laat het instituut kerk hier eens over nadenken en tot inkeer komen want een machtige belofte staat daar tegenover ‘Wie overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat’.

Laten we eindigen met een gedeelte uit psalm 127-128

  • Als JHWH het huis niet bouwt, bouwen de mensen voor niets.
  • Als JHWH de stad niet bewaakt, waakt de wachter voor niets.
  • Gelukkig is een ieder die JHWH vreest, die in Zijn wegen wandelt.

Jeshua zegt ‘Wie de wil van mijn Vader doet die in de hemel is, zijn mijn broers en mijn zusters en moeder’ (Mattheus 12:50). Wat is de wil van de Vader? Dat we Zijn woord en geboden geloven en doen, op Hem vertrouwen, Zijn Zoon als het Levende Woord aannemen en geloven dat Zijn offer (Zijn bloed) en alles wat Hij voor ons en de wereld gedaan heeft de gelovigen een plaats zal geven in de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde en in het nieuwe Jeruzalem waar gerechtigheid is en zal blijven omdat God daar volgens de apostel Paulus alles en in allen zal zijn dan begint een leven waar geen einde aan zal komen (1 Kor15:28).

We mogen zelf kiezen, de wereldlijke en religieuze toren van Babel of de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem waar gerechtigheid is, waar alle moeite, verdriet, rouw en dood niet meer zal zijn en waar God alle tranen van hun ogen zal afwissen (Openbaring 21:4). Ik hoop het laatste want één nieuwe wereld orde en één wereld religie kan de mensheid niet beter of volmaakt maken, maar wel de Elohim van hemel en aarde die gezegd heeft ‘In zijn woord zie Ik maak alle dingen nieuw’.

Wat zou het van moed en geloof getuigen als politici zouden kiezen om uit de EU te stappen en dat kerken weer de gemeente van Jeshua zouden worden. Hoe? Door te breken met de wereld religie, te geloven en te verkondigen er is maar één naam onder de hemel aan de wereld gegeven waardoor de mensheid behouden zal moet worden en dat is Jeshua de Messias, de Zoon van JHWH wiens naam betekent God red.

Leeuw

De leeuw uit de stam Juda, heeft overwonnen (Openbaring 5:5).