Lijstje salarissen directeuren SHO onjuist

Gisteren reageerde ik n.a.v. een van Unicef ontvangen mailtje en een lijstje dat op Twitter circuleert wat te kort door de bocht. In een Tweet beloofde ik gisteren het antwoord van Unicef te delen. Hierna mijn reactie op en het antwoord van Unicef.

=========================
Dag Cor,

Bedankt voor je snelle en uitgebreide reactie. Ik ben (te snel) uitgegaan van een lijstje op twitter (zie bijlage). Ten opzichte van die 371.000,00 is die 124.000,00 wat mij betreft heel acceptabel. Ik had eerder even hier http://www.gemiddeld-inkomen.nl/salarissen-directeurs-goededoelen-2012 en hier http://www.facebook.com/notes/de-hoax-wijzer/hoax-salarissen-directeuren-van-goede-doelen/201331153336880 moeten kijken. Ik zal dit ook nog even op twitter vermelden.

M.vr.gr.
Niek N

——————————————-
From:  UNICEF Klantenservice
Sent: Tuesday, November 19, 2013 9:10 AM
To: NN
Subject: Re: “Ik heb nog nooit zo’n chaos gezien!” [#135262]

Geachte heer N,

Hartelijk dank voor uw bericht. We begrijpen dat u het jaarsalaris van algemeen directeur Jan Bouke Wijbrandi, van € 124.038,- als een fors bedrag beschouwt.
Graag lichten wij toe waarom wij ervan overtuigd zijn dat de directiebeloning een verantwoord salaris is.
Zoals u weet, is de belangrijkste taak van UNICEF om zoveel mogelijk steun te verkrijgen voor het verbeteren van de levensomstandigheden van honderden miljoenen kinderen wereldwijd. Om dat voor elkaar te krijgen, is een organisatie nodig die wordt geleid door ervaren professionals. De directie is eindverantwoordelijk voor de resultaten van een organisatie:

  • waarin ruim 70 miljoen euro omgaat, dat goed en transparant moet worden besteed;
  • met zo’n 4.000 actieve vrijwilligers, die zich op verschillende manieren inzetten;
  • die in 2011 steun kreeg van 361.000 vaste donateurs;
  • die samenwerkt met vele partners zoals de Nationale Postcode Loterij, ING en IKEA;
  • met 96 (betaalde) medewerkers op kantoor in Voorburg; – met een ambassadeursnetwerk van 9 bekende Nederlanders;
  • en die deel uitmaakt van de grote internationale UNICEF-organisatie.

Kortom, UNICEF Nederland heeft gekwalificeerde professionals nodig die aan alle verplichtingen kunnen voldoen, die de (internationale) UNICEF- en VN-organisatie van hen vragen. De functie van directeur binnen onze organisatie is daarbij meer dan een fulltime baan. Daar hoort een bepaalde beloning bij. Ten opzichte van functies met een vergelijkbare zwaarte is de huidige beloning van de directie overigens niet hoog, zeker niet als je het vergelijkt met de gangbare salarissen van dergelijke functies in de ‘profit’ sector. Bij de bepaling van het directiesalaris zijn voor UNICEF de richtlijnen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) het uitgangspunt. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld op basis van het advies van de Commissie Wijffels, die regels heeft opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. Het salaris van onze directie voldoet hier volledig aan. Zoals gezegd, wij vinden het van groot belang dat het geld dat UNICEF ontvangt, goed en transparant wordt besteed. Dat er dus efficiënt wordt gewerkt en niet teveel kosten worden gemaakt, zodat UNICEF zoveel mogelijk hulp kan verlenen aan de kinderen. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. We realiseren ons heel goed dat u dat ook heel belangrijk vindt en werken er dan ook hard aan. Daarom willen we u laten weten dat UNICEF’s kostenratio 18,4% is. Dit betekent dat we van elke euro die we ontvangen slechts 18 eurocent aan kosten – waaronder salarissen – opmaken en dus 82 cent naar het werk van UNICEF voor kinderen gaat. En daar zijn we trots op.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Service en Informatie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 21.30 uur en op zaterdag van 09.30 tot 14.30 uur op telefoonnummer 070 333 9 300. E-mailen kan uiteraard ook, u kunt uw e-mail sturen aan info@unicef.nl.

Met vriendelijke groet,

Cor Koning
Service en Informatie UNICEF Nederland

Uw vraag was

Hi,
Ik heb net gegeven met de opmerking ‘Ondanks twijfel over de strijkstok’…….en het salaris van jullie directeur vind ik ten opzichte van andere hulporganisaties veel te hoog, mag dus minimaal wel 1 ton vanaf.

M.vr.gr.
Niek N

==========================

Is het einde van de democratie nabij?

Kort geleden kreeg ik via Twitter een berichtje met een verwijzing naar het volgende EU statuut:

A EUROPEAN FRAMEWORK NATIONAL STATUTE FOR THE PROMOTION OF TOLERANCE

Met als ondertitel:

SUBMITTED WITH A VIEW TO BEING ENACTED BY THE LEGISLATURES OF EUROPEAN STATES

Basis voor wetgeving dus, tolerantie, nou dat is mooi dacht ik toen ik het stuk (hier te vinden) vluchtig had doorgelezen. Maar na een wat grondigere studie (het stuk is in het Engels) ben ik gaan twijfelen. Je kunt het stuk op verschillende manieren lezen. Met een ideaalbeeld van de wereld, maar als je om je heen kijkt ook met wat meer realiteitszin. Dan bekruipt me tussen de regels door toch wel het gevoel dat er een ernstige aanslag op de vrijheid van meningsuiting en erger nog op de democratie wordt gepleegd. Want het staat er niet direct maar ook kritiek op de EU zelf wordt straks niet meer getolereerd en dus strafbaar. Waar gaat dat op lijken?

Zelf ga ik hier inhoudelijk niet verder over uitweiden. Gemakshalve verwijs ik naar onderstaande publicaties die, ten opzichte van de reguliere (gecontroleerde) media, een andere, zorgwekkende kijk geven op de inhoud en achtergronden van het statuut en van de EU als opkomende superstaat. Willen we zo’n superstaat? Zo nee (in een eerder gehouden referendum hebben we al ‘NEE’ gezegd), kan de koers dan nog worden gewijzigd of is er dan nog een weg terug? Lees en luister, projecteer die inhoud op wat je zelf ziet en ervaart en stem wijs (ga dus vooral stemmen) bij de gemeenteraadsverkiezingen maar vooral bij de Europese verkiezingen in 2014.

De nazi-laars van de EU

The NAZI-Fascist Origins of the EU Superstate – Rodney Atkinson (op YouTube)

EU wil ‘intolerante burgers’ controleren (van E.J. Bron)

Europese ideeënbus (van Trias Politica)

De echte EU-neonazi’s (van E.J. Bron)

Ik zou zelf niet verder uitweiden maar ik wil nog wel even kwijt dat ik deze blog met zoveel mogelijk mensen wil delen, op Twitter en op Facebook, in de hoop dat volgers en vrienden, hun volgers en vrienden en die weer hun volgers en vrienden etc. informeren over wat er gaande is.

Tot besluit wil ik jullie nog even wijzen op het bestaan van een 2e kamer commissie die graag onze mening wil weten over de 2e kamer en over de EU. Ligt misschien aan mij maar ik was hier geheel niet van op de hoogte. Het postbus 51 spotje hierover heb ik kennelijk gemist. Maar gelukkig volg ik een aantal mensen op Twitter die wel opletten. Hieronder een deel van de tekst op de website van die commissie.

“De commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer is benieuwd naar uw mening over de rol die de Tweede Kamer in de beleidsvorming binnen de Europese Unie kan spelen. Burgers en belanghebbenden worden daarom opgeroepen om inventieve en concrete oplossingen aan te dragen die kunnen bijdragen om de afstand tussen burger en Europese wetgever verder te verkleinen. Bij uw reactie kunt u gebruik maken van een aantal vragen die u vindt in het bijgaande document. Natuurlijk kunt u ook los van de vragen uw mening geven. Uw reacties kunt u tot 10 november aanstaande sturen naar cie.eu@tweedekamer.nl “.

Een groot wonder is dat ze kennelijk afstand hebben geconstateerd tussen burgers en de EU. Het verder (hoezo verder?) verkleinen van die afstand snap ik niet want die is alleen maar groter geworden. Maar dat terzijde. Waar even vrij makkelijk aan voorbij is gegaan, is dat een aantal landen, waaronder Nederland, in een referendum ‘NEE’ hebben gezegd tegen de EU. Ik ‘begrijp’ dat die ‘NEE’ indertijd het verkeerde antwoord was voor de eurocraten. Dus ik zie dit maar als een herkansing, al vrees ik dat mijn ideeën (inventief en concreet) weer het label ‘NEE’ zullen krijgen. Maar goed, niet geschoten is altijd mis en ik hoop natuurlijk dat veel meer mensen (volgers en vrienden en volgers van volgers en vrienden van vrienden etc.) ook hun ideeën ventileren. Maar let op, doe dat vóór 10 november 19 december a.s. (termijn verlengd) en weet, mocht u zich kritisch uitlaten over de EU, het is nu nog niet strafbaar.

Hieronder de inhoud van de mail die ik heb verzonden, hopelijk inventief en concreet genoeg. Ik hoop dat velen van jullie ook zullen reageren. Mocht je in tijdnood komen, gebruik dan gerust mijn tekst als die voldoende aanspreekt of pas die waar nodig aan. Geef in ieder geval je mening, nu kan dat nog ongestraft (hoop ik).

Tekst e-mail

“Geachte commissieleden,

Via Twitter ben ik in aanraking gekomen met uw website waarop burgers en belanghebbenden worden opgeroepen om inventieve en concrete oplossingen aan te dragen die kunnen bijdragen om de afstand tussen burger en Europese wetgever verder te verkleinen.

Aan uw oproep wil ik graag gehoor geven. Niet door, zoals u aangeeft op uw website, te reageren op uw vragenlijst maar door los daarvan hierna mijn mening te geven.

De EU en in het bijzonder de Europese wetgever is m.i. als het om Nederland gaat op een ondemocratische wijze tot stand gekomen. Ondemocratisch omdat de Nederlandse (en ook Franse) burgers tijdens het daartoe gehouden referendum met een meerderheid ‘NEE’ hebben gezegd tegen de EU. Het resultaat van het referendum is, met het verdrag van Lissabon, ten onrechte genegeerd door de Nederlandse regering. Ook ondemocratisch omdat de burgers van de andere lidstaten niet in de gelegenheid zijn gesteld om zich eveneens in een referendum uit te spreken over de EU.

Naast de voor Nederland onrechtmatige deelname aan de EU is inmiddels overduidelijk gebleken dat het EU-project zowel op economisch als sociaal gebied is mislukt.

De invoering van de euro, (de relatie met) de bankencrisis en de economische crisis laten dat glashelder zien. De wurggreep van de euro in combinatie met het falende bancaire systeem en de ongeremde (ook Brusselse) overheidsuitgaven bieden geen uitweg uit de crisis.

Door de ongecontroleerde toestroom en invloed van mensen uit andere niet Europese landen (met soms zeer grote verschillen t.a.v. cultuur, normen en waarden) maar ook door de toestroom/verplaatsing van bevolkingsgroepen binnen de EU ontstaat er steeds meer sociale onrust, die nog eens extra wordt versterkt door de economische crisis. De geschiedenis heeft eens temeer bewezen dat de bundeling/vermenging van bevolkingsgroepen met sterk afwijkende culturen, normen en waarden tot spanningen leidt en vrijwel onhoudbaar is in één (super)staat. De voormalige Sovjet Unie en Joegoslavië zijn daar voorbeelden van.

De onderschatting of mogelijk zelfs ontkenning van het voorgaande in combinatie met de manier waarop zaken nu worden doorgedrukt in de EU doen vermoeden dat er doelen worden nagestreefd die volstrekt onduidelijk zijn voor de burgers van de EU. Die verborgen doelen in combinatie met ondemocratische besluitvorming zullen de afstand tussen de burger en de EU eerder vergroten dan verkleinen.

Er van uit gaande dat er oprecht wordt gezocht naar een oplossing voor, laat ik het noemen, het Europese Probleem, dan is er wat mij betreft maar één oplossing(srichting) mogelijk.

Inventief? Veel inventiviteit is daar niet voor nodig. Concreet? Heel concreet maar niet in detail uitgewerkt (dat voert hier te ver).

Als het gaat om het terugwinnen van vertrouwen van de burgers, dan moet het Europese project worden gestopt. Nederland kan daarin het voortouw nemen door dit openlijk te communiceren en in het EP samenwerking te zoeken met andere EU-kritische partijen. Zo wordt alsnog recht gedaan aan de uitkomst van het referendum.

Geen gemakkelijke opgave. Het zal dan ook de nodige tijd en inspanning vragen. Dit nieuwe EU project zal in ieder geval, om maar is in projecttermen te spreken, projectresultaten moeten opleveren waarmee de volgende doelen worden bereikt:

‘Een beheerste ontbinding van de huidige EU en eurozone en de vorming van sterke (op herstel, groei en welvaart gericht) en onafhankelijke/autonome (identiteit, cultuur, normen en waarden) staten (zoals we die voorheen kenden)’

‘Vergaande samenwerking, gecoördineerd door een qua omvang passend overkoepelend orgaan (met uitsluitend een adviserende en ondersteunende rol), tussen de staten op verschillende gebieden (economisch, sociaal, etc.) waarbij de onafhankelijkheid en autonomie van de afzonderlijke staten gewaarborgd blijven’

Ik realiseer me dat voornoemde doelen scherper en gedetailleerder kunnen worden geformuleerd en kunnen worden aangevuld. Ook zijn er varianten te bedenken. Essentie blijft echter de onafhankelijkheid en autonomie van de staten in een krachtig/slagvaardig samenwerkingsverband.

Een ander alternatief is dat Nederland, als het niet anders kan, alleen uit de EU stapt. Sommigen voorspellen dan een enorme economische teruggang, b.v. tot het niveau van de zestiger jaren. Stel dat dat zo is (meningen zijn verdeeld)? Wat mij betreft prima, we (ik ben van 1953) hadden het toen nog niet zo slecht. Het is maar wat je over hebt voor vrijheid en welzijn.

Dan nog tot besluit.

Toen ik in mijn omgeving vertelde dat ik op voorgaande manier zou gaan reageren op uw oproep, werd ik er op gewezen dat een kritische reactie t.o.v. de EU kan leiden tot plaatsing op een soort van ‘zwarte’ lijst. Heel even heb ik geaarzeld (ik geef het toe, mijn vertrouwen in de EU en veel van haar politici staat bij mij op een zeer laag pitje), maar dan ook maar heel even. Want wat zou dat beteken als dat zo is? Dat de EU zich ontwikkelt tot een ondemocratische superstaat waar de vrijheid van meningsuiting niet op prijs wordt gesteld? En als dat dan zo is, dan bevind ik me op die lijst waarschijnlijk in zeer goed en kritisch gezelschap (tenzij ik de enige ben die zo reageert).

Ik wens jullie veel wijsheid toe. De toekomst zal het leren.

Met vriendelijk groet”